Přeskočit menu

Grammar

Adjektiva

Podle zakončení v nominativu singuláru rozlišujeme dva typy adjektiv:

  • Adjektiva, která končí na (-ý adjektiva).
    V české gramatice se jim říká tvrdá adjektiva, protože y se v češtině nazývá „tvrdé y“. Tato adjektiva jsou v nominativu sg. ovlivněna rodem substantiva, ke kterému se vztahují. Například: nový student/obchod, nová škola, nové kino.
  • Adjektiva, která končí na (-í adjektiva).
    V české gramatice se jim říká měkká adjektiva, protože i se v češtině nazývá „měkké i“. Tato adjektiva nejsou v nominativu singuláru ovlivněna rodem substantiva, ke kterému se vztahují. Například: moderní student/obchod, moderní škola, moderní kino.

Skloňování adjektiv

Skloňování adjektiv v singuláru – spisovná čeština (obecná čeština)

příklad kontextu rod -ý adjektiva (tvrdá adjektiva) -í adjektiva (měkká adjektiva)
1. nominativ
To je...
Ma
Mi
F
N
nový (novej)
nový (novej)
nová
nové (nový)
moderní
moderní
moderní
moderní
2. genitiv
Jdu z/do/od...
Ma
Mi
F
N
nového (novýho)
nového (novýho)
nové (nový)
nového (novýho)
moderního
moderního
moderní
moderního
3. dativ
Jdu k...
Ma
Mi
F
N
novému (novýmu)
novému (novýmu)
nové (nový)
novému (novýmu)
modernímu
modernímu
moderní
modernímu
4. akuzativ
Hledám...
Ma
Mi
F
N
nového (novýho)
nový (novej)
novou
nové (nový)
moderního
moderní
moderní
moderní
5. vokativ
Volám:
Ma
F
nový (novej)
nová
moderní
moderní
6. lokál
Mluvím o... Jsem v/na...
Ma
Mi
F
N
novém (novým)
novém (novým)
nové (nový)
novém (novým)
moderním
moderním
moderní
moderním
7. instrumentál
Mluvím s... Jsem spokojený s...
Ma
Mi
F
N
novým
novým
novou
novým
moderním
moderním
moderní
moderním

Skloňování adjektiv v plurálu – spisovná čeština (obecná čeština)

příklad kontextu rod -ý adjektiva (tvrdá adjektiva) -í adjektiva (měkká adjektiva)
1. nominativ
To je...
Ma
Mi
F
N
noví (nový)
nové (nový)
nové (nový)
nová (nový)
moderní
moderní
moderní
moderní
2. genitiv
Jdu z/do/od...
Ma
Mi
F
N
nových (novejch)
nových (novejch)
nových (novejch)
nových (novejch)
moderních
moderních
moderních
moderních
3. dativ
Jdu k...
Ma
Mi
F
N
novým (novejm)
novým (novejm)
novým (novejm)
novým (novejm)
moderním
moderním
moderním
moderním
4. akuzativ
Hledám...
Ma
Mi
F
N
nové (nový)
nové (nový)
nové (nový)
nová (nový)
moderní
moderní
moderní
moderní
5. vokativ
Volám:
Ma
F
noví (nový)
nové (nový)
moderní
moderní
6. lokál
Mluvím o... Jsem v/na...
Ma
Mi
F
N
nových (novejch)
nových (novejch)
nových (novejch)
nových (novejch)
moderních
moderních
moderních
moderních
7. instrumentál
Mluvím s... Jsem spokojený s...
Ma
Mi
F
N
novými (novejma)
novými (novejma)
novými (novejma)
novými (novejma)
moderními (moderníma)
moderními (moderníma)
moderními (moderníma)
moderními (moderníma)

Stupňování adjektiv

Pravidelné stupňování

Když porovnáváme věci, situace nebo lidi, používáme komparativy a superlativy adjektiv. Komparativ se tvoří pomocí sufixů -ejší/-ější, -ší nebo -čí. Superlativ se tvoří pomocí prefixu nej-, připojenému ke komparativu.1

1. positiv 2. komparativ (-ejší/-ější, -ší, -čí) 3. superlativ (nej- + -ejší/-ější, -ší, -čí)
elegantní elegantnější nejelegantnější
levný levnější nejlevnější
moderní modernější nejmodernější
výrazný výraznější nejvýraznější
zajímavý zajímavější nejzajímavější
světlý světlejší nejsvětlejší
krátký kratší nejkratší
tmavý tmavší nejtmavší
drahý dražší2 nejdražší2
hezký hezčí2 nejhezčí2

1 Sufix -ejší/-ější se obvykle přidává u tříslabičných a delších adjektiv, přičemž -ější následuje po d, t, n, m, p, b, v a f (například moderní – modernější). Sufix -ší mají často adjektiva končící na -tý (například tlustý – tlustší).
2 Před sufixem dochází k palatalizaci (=měkčení) některých hlásek (například drahý – dražší).

Nepravidelné stupňování

1. positiv 2. komparativ 3. superlativ
dobrý P lepší nejlepší
špatný P horší nejhorší
velký P větší největší
malý P menší nejmenší
vysoký P vyšší nevyšší
dlouhý P delší nejdelší

Krátké adjektivum rád

singulár plurál
maskulinum animatum rád rádi [ráďi]*
maskulinum inanimatum rád rády*
femininum ráda rády*
neutrum rádo ráda*

* Některé učebnice používají v plurálu na úrovni A1 a A2 pro zjednodušení jenom formu rádi.

Krátké adjektivum rád – formální oslovení

Pane, máte rád kávu?
Paní, máte ráda kávu?
Máte rádi kávu?

Použití krátkého adjektiva rád

Krátké krátké adjektivum rád se používá ve třech konstrukcích:

  • být rád, například: Jsem rád, že jsem doma.
  • mít rád + substantivum, například: Mám rád kávu.
  • rád + aktivita, například: Rád plavu.

Pozor na změnu délky v záporných tvarech: rád x nerad, ráda x nerada, rádi x neradi...

Komparace krátkého adjektiva rád

základní formy 2. komparativ 3. superlativ
rád, ráda, rádi radši, raději nejradši, neraději

Formy radši a nejradši se častěji používají v běžně mluveném jazyce.

Posesivní adjektiva

Posesivní adjektiva odpovídají na otázku čí1? Používají se pouze pro živé bytosti, lidi nebo zvířata, a v nominativu sg. mají tyto koncovky:

jméno maskulinum animatum femininum neutrum plurál (zjednodušeně)
Adam Adamův tatínek
P
Adamova maminka
P
Adamovo auto
P
Adamovi2 kamarádi
P
Eva Evin tatínek
P
Evina maminka
P
Evino auto
P
Evini2 kamarádi
P

Všimněte si, že koncovky posesivních adjektiv v nominativu sg. mají typické majoritní zakončení:
konsonant pro maskulina (Adamův, Evin), -a pro feminina (Adamova, Evina) a -o pro neutra (Adamovo, Evino).

U některých ženských substantiv a jmen dochází k měkčení hlásek, například: maminka > maminčin, Lenka > Lenčin, Petra > Petřin.

1 Poznámka: To, že něco je něčí (=posesivní vztah), se v češtině také méně často vyjadřuje pomocí genitivu, například: tatínek Adama, maminka Evy. Toto užití genitivu se nazývá posesivní genitiv.

2 V psané nebo mluvené spisovné češtině používáme v nominativu plurálu koncovky, které rozlišují rod: Adamovi studenti, Adamovy obchody, Adamovy školy, Adamova kina, Evini studenti, Eviny obchody, Eviny školy, Evina kina.

Deklinace posesivních adjektiv

Posesivní adjektiva se stejně jako všechna adjektiva deklinují.

Deklinace posesivních adjektiv v singuláru
M F N
1. nominativ Adamův, Evin (student, obchod) Adamova, Evina (škola) Adamovo, Evino (auto)
2. genitiv Adamova, Evina (studenta, obchodu) Adamovy, Eviny (školy) Adamova, Evina (auta)
3. dativ Adamovu, Evinu (studentovi, obchodu) Adamově, Evině (škole) Adamovu, Evinu (autu)
4. akuzativ Ma: Adamova, Evina (studenta)
Mi: Adamův, Evin (obchod)
Adamovu, Evinu (školu) Adamovo, Evino (auto)
5. vokativ Adamův, Evin (studente) Adamova, Evina (školo) Adamovo, Evino (auto)
6. lokál (o) Adamovu/-ě, Evinu/-ě (studentovi, obchodu) (o) Adamově, Evině (škole) (o) Adamovu/-ě, Evinu/-ě (autu)
7. instrumentál Adamovým, Eviným (studentem, obchodem) Adamovou, Evinou (školou) Adamovým, Eviným (autem)
Deklinace posesivních adjektiv v plurálu
Ma Mi F N
1. nominativ Adamovi, Evini (studenti) Adamovy, Eviny (obchody) Adamovy, Eviny (školy) Adamova, Evina (auta)
2. genitiv Adamových, Eviných (studentů, obchodů, škol, aut)
3. dativ Adamovým, Eviným (studentům, obchodům, školám, autům)
4. akuzativ Adamovy, Eviny (studenty) Adamovy, Eviny (obchody) Adamovy, Eviny (školy) Adamova, Evina (auta)
5. vokativ Adamovi, Evini (kamarádi) Adamovy, Eviny (obchody) Adamovy, Eviny (školy) Adamova, Evina (auto)
6. lokál (o) Adamových, Eviných (studentech, obchodech, školách, autech)
7. instrumentál Adamovými, Evinými (studenty, obchody, školami, auty)

Slovesná adjektiva

Adjektiva slovesná pasivní se tvoří se od příčestí trpného (pasívního participia), to znamená od -n-, nebo -t- formy sloves přidáním sufixu -ý, -á, -é. Adjektiva pasívní tvoříme od sloves imperfektivních i perfektivních.
zlepšen → zlepšen, zlepšen-á, zlepšen
vyroben → vyroben, vyroben, vyroben
vypit → vypit, vypit, vypit
použit → použit, použit, použit

Pozor: án → psaný, dáván → dáva

Adjektiva slovesná aktivní se tvoří od 3. osoby plurálu prézentu pomocí sufixu -cí. Tvoříme je jen od sloves imperfektivních.
studovat, studují → studující-cí
ležet → leží-cí
psát → píší-cí
číst → čtou-cí
pít → pijí-cí

Adjektiva účelová se tvoří od některých imperfektivních sloves od -l formy slovesa (zakončené na krátkou samohlásku) přidáním sufixu -cí. Mají význam účelový (vyjadřují vlastnost předmětu jako nástroje, prostředku určité činnosti).
balit → balil → balicí (papír, do kterého se balí = balicí papír)
psát → psal → psací (potřeby pro psaní = psací potřeby)
opakovat → opakoval → opakovací (cvičení pro opakování = opakovací cvičení)

Slovesné adjektivum má vždy stejný pád, číslo a rod jako substantivum, ke kterému patří:
Lékaři mluvili o zhoršeném stavu pacienta. (Lékaři mluvili o stavu pacienta, který se zhoršil.)
Na oddělení byl přijat pacient se stoupající teplotou. (Na oddělení byl přijat pacient s teplotou, která stoupala.)

Nahoru