Přeskočit menu

Grammar

Příslovce (adverbia)

Příslovce (adverbia) rozvíjejí slovesa a adjektiva. Můžeme je rozdělit podle významu do těchto skupin:

  • adverbia místa: kde, nikde, někde, kam, někam, nikam, kudy, odkud, vpravo, doprava, zprava, tady, tam, sem, …
  • adverbia času: kdy, někdy, nikdy, odkdy, dokdy, teď, dneska, zítra, včera, minule, naposledy, příště, ráno, večer, …
  • adverbia způsobu: jak, špatně, dobře, pomalu, …
  • adverbia míry: velmi, hodně, moc, příliš, kolik, málo, trochu, dost, …
  • adverbia příčiny: proč, úmyslně, náhodou, …

Tvoření příslovcí

Příslovce rozdělujeme podle způsobu tvoření na vlastní a odvozená.

Mezi vlastní příslovce patří např. kde, kdy, odkud. Odvozená příslovce jsou vytvořena nejčastěji z adjektiv, dále pak z jiných slovních druhů, často jejich spřežkami:

Odvozování z adjektiv:

adjektivum sufix příslovce
rychlý
nový
jemný
řídký
dobrý
špatný
zlý
-e (-ě) rychle
nově
jemně
řídce
dobře
špatně
zle
častý
hluboký
daleký
blízký
mnohý
malý
dlouhý
-o často
hluboko
daleko
blízko
mnoho
málo
dlouho
český
dětský
-y česky
dětsky
pomalý -u pomalu
brzký brzy, brzo

Mezi příslovce vzniklá z jiných slovních druhů patří např. kolem, zima, honem, úhrnem.

Mezi příslovce vzniklá ze spřežek patří např. dokola, dohromady, pohromadě, poprvé, předloni, provždy.

Stupňování příslovcí

Příslovce můžeme stupňovat – vyjadřujeme tak větší nebo menší míru vlastnosti. Komparativ (2. stupeň) se tvoří pomocí sufixů -ejší, -ější. Superlativ (3. stupeň) se odvozuje od komparativu pomocí prefixu nej-.

pozitiv komparativ (-eji, -ěji) superlativ (nej-)
rychle rychleji nejrychleji
lehce lehčeji nejlehčeji
pomalu pomaleji nejpomaleji
jemně jemněji nejjemněji

Některá příslovce vytvářejí komparativ nepravidelně:

pozitiv komparativ superlativ (nej-)
mnoho/hodně více, víc nejvíce, nejvíc
málo méně, míň nejméně, nejmíň
dobře lépe, líp nejlépe, nejlíp
špatně, zle hůře, hůř nejhůře, nejhůř
daleko dále, dál nejdále, nejdál
blízko blíže, blíž nejblíže, nejblíž
dlouho déle nejdéle
brzy, brzo dříve, dřív nejdříve, nejdřív

Při stupňování používáme různé srovnávací výrazy:

pozitiv jako Je rychlý jako blesk.
komparativ než Petr je rychlejší než Pavel.
superlativ ze všech Eva je nejchytřejší ze všech.

Porovnávací fráze používá zájmena co a to v instrumentálu: Čím dříve, tím lépe.

Superlativní fráze používá zájmeno co v nominativu a superlativ adverbia: co nejrychleji.

Adverbia vyjadřující směr a lokaci

Směr Lokace
Odkud? Kam? Kde?
odtud sem tady
odtamtud tam tam
shora nahoru nahoře
zdola dolů dole
zprava doprava/napravo vpravo/napravo
zleva doleva/nalevo vlevo/nalevo
zprostředka doprostřed uprostřed
zepředu dopředu vpředu
zezadu dozadu vzadu
odjinud jinam jinde
z domova domů doma
Nahoru