Přeskočit menu

Grammar

Používané gramatické termíny

Latinský/český termín Překlad
adjektivum/ přídavné jméno
-ý adjektiva (tvrdá přídavná jména)
-í adjektiva (měkká přídavná jména)
přídavné jméno
-ý adjektiva (tvrdá přídavná jména)
-í adjektiva (měkká přídavná jména)
adverbium/ příslovce příslovce
aspekt/vid
imperfektivní/dokonavý
perfektivní/nedokonavý
vid
nedokonavý
dokonavý
čas
futurum/budoucí čas
prézens/přítomnýčas
préteritum/minulý čas
čas
budoucí čas
přítomný čas
minulý čas
deklinace/skloňování
deklinovat/skloňovat
skloňování
skloňovat
imperativ/rozkazovací způsob rozkazovací způsob
infinitiv infinitiv
interjekce/citoslovce citoslovce
kondicionál/podmiňovací způsob podmiňovací způsob
konjugace/časování, konjugovat/časovat časování, časovat
konjunkce/spojka spojka
konsonant/souhláska souhláska
numerálie/číslovka
základní
řadová
číslovka
základní
řadová
objekt/předmět
přímý
nepřímý
předmět
přímý
nepřímý
pád pád
plurál/množné číslo množné číslo
prepozice/předložka předložka
pronomen/zájmeno
personální/osobní
posesivní/přivlastňovací
interogativní/ tázací
indefinitní/neurčitá
negativní/záporná
zájmeno
osobní
přivlastňovací
tázací
neurčitá
záporná
rod
Ma maskulinim animatum/mužský rod životný
Mi maskulinum inanimatum/mužský rod neživotný
F femininum/ženský rod
N neutrum/střední rod
rod
mužský rod životný
mužský rod neživotný
ženský rod
střední rod
samohláska samohláska
singulár/jednotné číslo jednotné číslo
subjekt/podmět podmět
substantivum/podstatné jméno podstatné jméno
verbum/sloveso sloveso
Nahoru