Přeskočit menu

Grammar

Substantiva

Gramatický rod

Ve slovech, jako jsou například student, studentka, doktor, doktorka nebo profesor, profesorka se odráží přirozený rod (student, doktor a profesor jsou muži, studentka, doktorka a profesorka jsou ženy). Tento přirozený rod je logický například u lidí a zvířat. Všechna substantiva v češtině však mají gramatický rod a u většiny z nich nemá žádné logické opodstatnění.

Substantiva mají tři gramatické rody:

  • maskulinum (rozlišujeme maskulinum animatum – osoby a zvířata, například student, muž, a maskulinum inanimatum, například obchod)
  • femininum (například škola)
  • neutrum (například kino).

Identifikace rodu substantiv

Je důležité znát rod každého substantiva. K určování rodu substantiv existuje praktická pomůcka. Pamatujte si:

66 % substantiv má v nominativu singuláru tyto majoritní kocovky:

  • Maskulinum končí na konsonant (například student, muž, učitel, obchod, supermarket, počítač...).
  • Femininum končí na -a (například škola, káva, studentka, profesorka, učitelka, banka...).
  • Neutrum končí na -o (například kino, auto, město, pivo, metro...).

34 % substantiv má v nominativu singuláru jiné, minoritní koncovky:

  • Koncovka -e/-ě se velmi často objevuje u feminin (restaurace, stanice, sportovkyně, kolegyně ...), ale také u neuter (parkoviště, kuře) a zřídka i u maskulin (soudce).
  • Kocovka se velmi často objevuje u neuter (například nádraží, náměstí).
  • Koncovka -a se může objevit i u maskulin (kolega, chleba), zatímco konsonant se může objevit i u feminin (kancelář, místnost).

Rod substantiv s minoritními koncovkami si musíte zapamatovat. Časem však v určování rodu podle koncovky nominativu sg. získáte praxi a naučíte se určovat rod téměř všech substantiv.

Role gramatického rodu v systému jazyka

Proč je důležité znát gramatický rod každého nového substantiva, které se naučíte (to znamená vědět, jestli jde o maskulinum, femininum nebo neutrum)? Protože rod substantiv ovlivňuje nejen deklinaci každého substantiva, ale i některé další slovní druhy. Porovnejte například tyto věty:

Byl jednou jeden dobrý král a ten se jmenoval Karel.
Byl jednou jeden velký hrad a ten se jmenoval Karlštejn.
Byla jednou jedna dobrá královna a ta se jmenovala Anna.
Bylo jednou jedno velké město a to se jmenovalo Brno.

Níže vidíte gramatické jevy, které rod substantiv ovlivňuje.

v singuláru
mužský rod životný mužský rod neživotný ženský rod střední rod
podstatná jména student obchod škola kino
přídavná jména dobrý (dobrej)* dobrý (dobrej)* dobrá dobré (dobrý)*
minulý čas byl jsem byl jsem byla jsem bylo jsem
podmiňovací způsob byl bych byl bych byla bych bylo bych
číslovka jedna jeden jeden jedna jedno
posesivní zájmena j, tvůj, náš, váš můj, tvůj, náš, váš moje, tvoje, naše, vaše moje, tvoje, naše, vaše
ukazovací zájmena ten ten ta to
opisný trpný rod je dělán je dělán je dělána je děláno
v plurálu
mužský rod životný mužský rod neživotný ženský rod střední rod
podstatná jména studenti obchody školy kina
přídavná jména dobří (dobrý)* dobré (dobrý)* dobré (dobrý)* dobrá (dobrý)*
minulý čas byli jsme byly jsme byly jsme byla (byly)* jsme
podmiňovací způsob byli bychom byly bychom byly bychom byla (byly)* bychom...
číslovka dva dva dva dvě dvě
posesivní zájmena moji, tvoji, naši, vaši moje, tvoje, naše, vaše moje, tvoje, naše, vaše moje, tvoje, naše, vaše
ukazovací zájmena ti (ty)* ty ty ta(ty)*
opisný trpný rod jsou děláni jsou dělány jsou dělány jsou dělána

* Tyto formy jsou typické pro běžně mluvený jazyk.

Nahoru