Přeskočit menu

Grammar

Číslovky

Základní číslovky

0 nula 10 deset
1 jedna* 11 jedenáct 100 sto 1 000 tisíc 1 000 000 milion
2 dva* 12 dvanáct 20 dvacet 200 dvě stě 2 000 dva tisíce 2 000 000 dva miliony
3 tři 13 třináct 30 třicet 300 tři sta 3 000 tři tisíce 3 000 000 tři miliony
4 čtyři 14 čtrnáct 40 čtyřicet 400 čtyři sta 4 000 čtyři tisíce 4 000 000 čtyři miliony
5 pět 15 patnáct 50 padesát 500 pět set 5 000 pět tisíc 5 000 000 pět milionů
6 šest 16 šestnáct 60 šedesát 600 šest set 6 000 šest tisíc 6 000 000 šest milionů
7 sedm 17 sedmnáct 70 sedmdesát 700 sedm set 7 000 sedm tisíc 7 000 000 sedm milionů
8 osm 18 osmnáct 80 osmdesát 800 osm set 8 000 osm tisíc 8 000 000 osm milionů
9 devět 19 devatenáct 90 devadesát 900 devět set 9 000 devět tisíc 9 000 000 devět milionů

* Číslovky jeden/jeden, jedna, jedno a dva/dva, dvě, dvě mají formy rodu mužského, ženského a středního.

Počítání v češtině

 • Po číslovce 1 používáme nominativ singuláru.
 • Po číslovkách 2, 3, 4 používáme nominativ plurálu.
 • Po číslovkách 5 a vyšších a po číslovkách neurčitých (například málo, moc, kolik, několik, hodně...) používáme genitiv plurálu.

Pozor: Když si objednáváte jídlo v restauraci nebo kupujete v obchodě, můžete se vyhnout neznámým pádovým koncovkám tak, že použijete výrazy jednou, dvakrát, třikrát... + akuzativ singuláru nebo plurálu. Například:
Dám si jednou kávu. Dáme si dvakrát čaj. Dáme si třikrát hranolky.

Deklinace základních číslovek

Základní číslovky dva, tři a čtyři se spojují s podstatným jménem, které vyjadřuje počítaný předmět, a vyjadřují pád a zčásti rod (dva, dvě).

Počítaný předmět se skloňuje společně s číslovkou, například:
N dva muži
G dvou mužů
D dvěma mužům
A dva muže
L o dvou mužích
I dvěma muži

Ostatní číslovky, od 5 do 99, mají pouze dvě pádové formy.

Číslovka sto se skloňuje jako kino. Vyjadřuje singulár i plurál. Po číslovce dvě je tvar dvě stě. V genitivu plurálu je tvar pět set, šest set, … devět set.

Číslovka tisíc se skloňuje jako počítač. Vyjadřuje singulár i plurál. V genitivu plurálu je tvar pět tisíc, šest tisíc,… devět tisíc.

Číslovka milión se skloňuje jako obchod. Vyjadřuje singulár i plurál.

Číslovka miliarda se skloňuje jako škola. Vyjadřuje singulár i plurál.

Počítaný předmět u těchto číslovek, jestliže jsou v nominativu nebo v akuzativu, se vyjadřuje v genitivu plurálu, v ostatních pádech je počítaný předmět ve stejném pádě jako číslovka, to platí u číslovek 5 – 99. U číslovek sto a tisíc je počítaný předmět někdy také v genitivu plurálu, např.:
D ke stu letům, tisíci lidem nebo ke stu let, tisíci lidí

Číslovka sto se někdy ve spojení s počítaným předmětem neskloňuje, např. vedle pravidelných tvarů ke stu korunám/ke stu korun, o stu korunách/o stu korun se může použít také ke sto korunám, o sto korunách atd.

U číslovek milión, miliarda, bilión, trilión je počítaný předmět VŽDY v genitivu plurálu.

Řadové číslovky

 1. první
 2. druhý
 3. třetí
 4. čtvrtý
 5. pátý
 6. šestý
 7. sedmý
 8. osmý
 9. devátý
 10. desátý
 11. jedenáctý...

Většina řadových číslovek (například druhý, čtvrtý) se skloňuje jako -ý adjektiva podle vzoru nový. Některé řadové číslovky (například první, třetí) se skloňují jako -í adjektiva podle vzoru moderní.

Za řadovými číslovkami psanými číslicí píšeme vždycky tečku.

Druhové číslovky

Druhové číslovky vyjadřují počet, množství druhů nějakého jevu označeného podstatným jménem, odpovídají na otázku kolikerý, například: dvojí, troje, čtverý, paterý,… .

Pokud jsou spojeny druhové číslovky s hromadným, pomnožným či abstraktním podstatným jménem, označují pouhý počet místo základních číslovek, například: dvojí nůžky (druh), dvoje nůžky (počet).

V některých ustálených spojeních bývají místo číslovek základních číslovky druhové i jindy, například: devatero řemesel, desatero přikázání.

Násobné číslovky

Násobné číslovky vyjadřují, kolikrát se nějaká věc nebo osoba vyskytuje. Násobné číslovky se tvoří od číslovek základních, k nimž se připojuje sufix -krát. Výjimkou je číslovka jeden, u níž se častěji používá tvar jednou:

1x
jednou
2x
dvakrát
3x
třikrát
4x
čtyřikrát
5x
pětkrát
6x
šestkrát
7x
sedmkrát
8x
osmkrát
9x
devětkrát
10x
desetkrát
20x
dvacetkrát
50x
padesátkrát
100x
stokrát
1000x
tisíckrát
Nahoru