Přeskočit menu

Stát a jazyk

Češi v zahraničí

Emigrace (z lat. ex-migrare, vystěhovat se) je opuštění země původu a přestěhování se do jiné země. Podobně imigrace znamená přistěhování, což je totéž, ale z pohledu cílové země. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Emigrace)

Důvody, proč se lidé rozhodnou opustit svou zemi a začít nový život v jiné zemi, mohou být různé. Z historického hlediska rozlišujeme například důvody náboženské (typicky po porážce stavovského povstání roku 1620 a po zavedení Obnoveného zřízení zemského roku 1627, kdy zemi opustily 150 000–200 000 českých protestantů), ekonomické (emigrace „za lepším“ probíhala obzvláště v 19. století a v první polovině 20. století, zvláště za velké hospodářské krize až do roku 1938) a politické (zejména v průběhu druhé světové války a období komunistického režimu, kdy např. v letech 1948–1987 do zahraničí uprchlo 170 938 občanů).

Jak je patrné, rozhodnutí o emigraci tedy může být buďto dobrovolné (ekonomická migrace), nebo nedobrovolné, kdy migrant neopouští svou zemi ze své vůle, nýbrž pod hrozbou perzekuce (náboženská nebo politická migrace).

V důsledku emigrace žije v zahraničí početná skupina osob, které nazýváme krajany. Krajan je člověk českého (nebo slovenského) původu, který patří do druhé a následné generace imigrantů, narodil v tranzitní nebo cílové zemi emigrace. Jakkoli je počet krajanů v zahraničí relativně vysoký, ani zdaleka nedosahuje úrovně např. Irska (v zahraničí žije více osob irského původu než na samotném území Irska) – dle údajů Ministerstva zahraničních věcí ČR jich žije v zahraničí cca 1,7 milionu.

Největší počet krajanů žije v USA (cca 1,3 milionu), které tak představují nejoblíbenější destinaci české emigrace, a to jak ekonomické (19. století – 1938), tak politické (od roku 1938 do roku 1989). Druhá největší skupina krajanů – zcela dle očekávání – žije na Slovensku, které bylo do roku 1993 součástí téhož státu jako české země. Českých krajanů na Slovensku je však překvapivě málo – pouhých 59 000. Na třetím místě je Německo, ve kterém žije cca 50 000 krajanů (Německo bylo cílem emigrace téměř výhradně v poválečné době). Následuje Kanada (46 000), Austrálie (20 000), Rakousko (20 000), Švýcarsko (20 000) a dále již počty výrazně klesají (Zimbabwe, 100).

O historii krajanů v jednotlivých zemích lze najít podrobné a mnohdy fascinující informace na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Po celém světě působí několik tisíc organizací sdružujících krajany, tedy osoby českého původu žijící v zahraničí a hlásící se k českým kořenům. Je velmi pravděpodobné, že taková organizace působí také ve vaší zemi, jak si můžete ověřit zde.

S touto problematikou se lze blíže seznámit v publikaci České menšiny v Evropě a ve světě Jaroslava Vaculíka, kterou vydalo roku 2009 nakladatelství Libri.

Nahoru