Přeskočit menu

Stát a jazyk

Stručný přehled historie České republiky

Území dnešní České republiky obývali lidé už v pravěku, nejstarší archeologické nálezy pocházejí z období paleolitu (2,5 milionu – 750 tis. př. n. l.). Od 3. století př. n. l. tu sídlili Keltové, po nich asi v 1. století př. n. l. přišli kmeny Germánů a na přelomu 5. a 6. století n. l. se na tomto území usadili Slované. V 7. století existovala na území dnešního Česka tzv. Sámova říše, nadkmenový svaz vzniklý spojením slovanských kmenů.

České dějiny od 9. století do roku 1918

9. stol.
Vznikla tzv. Velkomoravská říše (833–906/907), centrum měla na jižní Moravě.
863
Na žádost knížete Rastislava přišli na Moravu dva bratři ze Soluně (Řecko) – Konstantin (Cyril) a Metoděj. Šířili křesťanskou víru, vytvořili nejstarší slovanské písmo, tzv. hlaholici; do staroslověnštiny, prvního spisovného jazyka Slovanů, přeložili základní náboženské texty – staroslověnština se stala liturgickým a literárním jazykem.
9./10. stol.
Vznik prvního českého státu.
9. stol.–1306
Přemyslovci – první významná dynastie na českém trůnu, zakládání měst, mincovní reforma (Přemysl Otakar II., Václav II.).
1310–1437
Lucemburkové – ekonomický, politický a kulturní rozvoj české společnosti vyvrcholil za vlády Karla IV. (1346–1378), kdy se Praha stala centrem Svaté říše římské.
6. 7. 1415
Učenec a církevní reformátor mistr Jan Hus byl za své učení upálen na hranici.
1419–1436
Husitství, husitské války – reformní proud v katolické církvi, snaha o rozsáhlé reformy (Jan Žižka). Radikální křídlo husitského hnutí bylo poraženo r. 1434 v bitvě u Lipan.
1458–1471
Jiří z Poděbrad („husitský král“) – snažil se o vytvoření středověkého „společenství národů“, Evropa se měla sjednotit v boji proti Turkům. Tato myšlenka nakonec neuspěla.
1471–1526
Období vlády Jagellonců.
1526–1918
Období vlády Habsburků.
1576–1612
Rudolf II. Habsburský – za jeho vlády se Praha opět stala sídlem císaře a centrem evropského umění a vědy. Podporoval také astrologii a alchymii, do Prahy soustředil významné astronomy z celé Evropy.
1620
1620 bitva na Bílé hoře
Bitva na Bílé hoře ukončila tzv. české stavovské povstání (1618–1620) proti vládě Habsburků.
Vojsko českých stavů bylo poraženo; v tzv. pobělohorském období nastává v českých zemích násilná rekatolizace a úpadek českého jazyka i společenského života. Následovala emigrační vlna – do ciziny odešlo kolem 200 tisíc Čechů; mezi nimi byl i Jan Ámos Komenský (1592–1670), jeden z největších českých myslitelů.
1740–1780
Období vlády Marie Terezie – tzv. tereziánské reformy. K nejvýraznějším patřilo vydání Všeobecného školního řádu (1774), kterým byla zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let.
1780–1790
Období vlády Josefa II. – syn Marie Terezie, osvícenský panovník. Prosadil celou řadu osvícenských reforem: zrušení nevolnictví, toleranční patent – snaha o modernizaci habsburské monarchie.
1775–1850
Proces národního obrození, během kterého vzniká moderní český národ. Vedoucí silou národního obrození byla pokroková česká inteligence (např. Josef Dobrovský, Josef Jungmann, Alois Jirásek, Josef Kajetán Tyl, Karel Hynek Mácha, František Palacký, ad.). Rozvoj novodobé české literatury byl podmíněn vytvořením spisovné češtiny.
1867
Vznik Rakousko-Uherska – státní útvar ve střední a východní Evropě, který vznikl vyrovnáním po prusko-rakouské válce. Zanikl r. 1918.
1868
Položení základního kamene Národního divadla.
1883
Slavnostní otevření Národního divadla.
1914–1918
První světová válka – důsledkem byl rozpad Rakousko-Uherska a vznik Československé republiky.

České dějiny v letech 1918–2014

28. 10. 1918
Vyhlášena samostatná Československá republika (ČSR); na vzniku samostatného československého státu měli zásluhu Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937) a jeho nejbližší spolupracovníci Edvard Beneš (1884–1948) a Milan Rastislav Štefánik (1880–1919). T. G. Masaryk byl zvolen prvním prezidentem (celkem byl zvolen čtyřikrát).
1929–1933
Světová hospodářská krize.
1933
Adolf Hitler nastolil fašistickou diktaturu.
1935
Demise prezidenta Masaryka; druhým prezidentem zvolen E. Beneš.
1938
Mnichovská dohoda čtyř velmocí mezi Hitlerem a zástupci Anglie (Chamberlain), Francie (Daladier) a Itálií (Mussolini) – Československo bylo nuceno postoupit pohraniční území Sudet Německu.
15. 3. 1939
Začala okupace ČSR německou armádou (1939– 1945), na okupovaném území byl vyhlášen autonomní Protektorát Čechy a Morava.
září 1939–1945
Druhá světová válka; zahraniční a domácí odboj.
květen 1942
Spáchán atentát na říšského protektora v Praze Reinharda Heydricha – následovalo období teroru, tzv. heydrichiáda; Lidice a Ležáky byly srovnány se zemí, mnoho lidí bylo popraveno.
5.–9. 5. 1945
Vypuklo Pražské povstání.
8. 5. 1945
Podpis bezpodmínečné kapitulace Německa v Berlíně.
9. 5. 1945
Osvobození Prahy Rudou armádou.
Během války ztratilo Československo na 360 tisíc obyvatel, tj. 25 občanů z 1 000. Velikostí ztrát na počet obyvatel patřilo k pěti nejvíce postiženým v Evropě.
srpen 1945
Postupimská konference – rozhodnutí tří velmocí (Rusko, USA a Velká Británie) o odsunu německého obyvatelstva z Polska, Československa a Maďarska do Německa.
únor 1948
Tzv. Vítězný únor – vypukla vládní krize a proběhl komunistický puč: Prezident E. Beneš jmenoval novou vládu v čele s komunistou Klementem Gottwaldem, poté prezident odmítl podepsat nedemokratickou ústavu a odstoupil a novým prezidentem byl zvolen Klement Gottwald.
1950
Politické procesy (generál Heliodor Píka, Milada Horáková a další).
1967
Novým tajemníkem ÚV KSČ byl zvolen Alexander Dubček – stal se symbolem tzv. Pražského jara.
21. 8. 1968
Okupace ČSSR vojsky pěti států Varšavské smlouvy jako reakce na obrodný proces Pražského jara – reformní a demokratický vývoj byl zastaven, A. Dubčeka nahradil Gustáv Husák a následovalo období tzv. normalizace (obnova prosovětského režimu).
1977
Prohlášení Charty 77, opozičního občanského hnutí.
17. 11. 1989
Protestní demonstrace proti režimu, tzv. sametová revoluce.
prosinec 1989
Prezidentem republiky zvolen Václav Havel.
1991
V květnu odchod okupačních vojsk z Československa; ČSFR přijata do Rady Evropy.
1. 1. 1993
Vznik samostatné České republiky (rozdělením Československa). Prezidentem byl zvolen Václav Havel, který znovu zvítězil i ve volbách v roce 1997.
19. ledna 1993
Přijetí České republiky do Organizace spojených národů.
12. 3. 1999
Česká republika byla přijata do NATO. Její armáda se zúčastnila operací NATO například v Kosovu, Afghánistánu nebo Iráku.
2003
Prezidentem České republiky zvolen Václav Klaus. V roce 2008 byl zvolen podruhé.
1. 5. 2004
Vstup České republiky do Evropské unie.
2013
Prezidentem České republiky zvolen Miloš Zeman.

Zajímavé odkazy

Nahoru