Přeskočit menu

Zdravotní systém

Cizinci, kteří se neúčastní veřejného zdravotního pojištění

Zdravotní služby za ně hradí ministerstvo vnitra ČR

Jedná se o žadatele o poskytnutí dočasné ochrany a jejich děti. Po dobu řízení podle zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, v platném znění, po dobu, která je stanovena k podání žaloby proti rozhodnutí Ministerstva vnitra (§ 17 odst. 1), a po dobu řízení o této žalobě za předpokladu, že žalobě je přiznán odkladný účinek, se těmto osobám poskytuje na území ČR bezplatná zdravotní péče v rozsahu zdravotních služeb hrazených ze zdravotního pojištění stanoveném zákonem č. 48/1997 Sb. a dále zdravotní péče v souvislosti s nařízenou karanténou, anebo jiným opatřením v souvislosti s ochranou veřejného zdraví.

Dítěti, které se narodilo cizinci požívajícímu dočasné ochrany a pobývá na území ČR, se poskytuje na území ČR bezplatná zdravotní péče podle předchozí věty do doby, než bude rozhodnuto o udělení dočasné ochrany (§ 28 zákona o dočasné ochraně cizinců).

Mezinárodní smlouvy

Na území ČR je poskytována zdravotní péče cizincům na základě dvoustranných mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení vztahujících se rovněž na poskytování zdravotní péče, uzavřených mezi ČR a jejich domovským státem, a dále na základě dvoustranných dohod o spolupráci v oblasti zdravotnictví obsahujících ustanovení o bezplatně poskytované zdravotní péči, kterými je ČR vázána.

Dvoustranné dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Jedná se především o dohody o spolupráci, které mj. upravují vzájemné bezplatné poskytování lékařské péče při přechodném pobytu na území druhé smluvní strany v případě akutního onemocnění nebo úrazu, a to s následujícími státy, resp. třetími zeměmi: Jemen a Kuba. Pro uplatnění nároku na zdravotní péči na základě těchto dohod postačí prokázat občanství např. cestovním pasem. Poskytovanou zdravotní péči hradí Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Bližší informace ohledně příslušného smluvního vztahu lze získat na požádání u Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení

Druhým typem smluv jsou smlouvy o sociálním zabezpečení, jejichž součástí je také poskytování zdravotní péče. Na jejich základě dochází k přenosu nároku ze zdravotního pojištění na území druhého smluvního státu. Péče poskytovaná na základě těchto smluv je omezena a většinou zahrnuje péči nutnou a neodkladnou. Po předchozím schválení příslušnou zdravotní pojišťovnou může být poskytována i v širším rozsahu.

Na základě smlouvy o sociálním zabezpečení se státy Černá Hora, Makedonie, Srbsko, Turecko a Izrael je pro uplatnění nároku na čerpání zdravotní péče nejdříve nutné předložit české zdravotní pojišťovně příslušný formulář, který si cizinec nechá vystavit u zahraniční instituce, u které je pojištěn. Poté česká zdravotní pojišťovna cizinci vystaví tzv. Potvrzení o registraci nebo Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR, se kterým se prokáže u poskytovatele zdravotních služeb.

Na základě dosud platné Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění (č. 3/1958 Sb.) je poskytována bezplatná péče oprávněným osobám z Bosny a Hercegoviny (BaH). Pro uplatnění nároku je oprávněná osoba povinna předložit hodnověrné doklady o tom, že má nárok na poskytování těchto dávek na území BaH. Tzn., že nárok na takto hrazenou zdravotní péči není automaticky odvozen od státního občanství, ale od skutečnosti, zda je občan BaH zdravotně pojištěn ve státě původu (tj. BaH), což prokáže předložením jednoho z následujících dokumentů: zdravotním průkazem, potvrzením o zaměstnání nebo dokladem o přiznání důchodu. Poskytovanou zdravotní péči hradí Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Bližší informace ohledně příslušného smluvního vztahu lze získat na požádání u Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (viz přehled mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení: www.mpsv.cz) nebo Centra mezistátních úhrad.

Přesná úprava podmínek, za kterých je péče poskytována, jakým způsobem a v jakých případech, je uvedena ve správních ujednáních, která jsou součástí těchto smluv. Podmínky se v jednotlivých smlouvách mohou lišit. Před odcestováním do ČR by se měl každý cizinec informovat u příslušných orgánů, zda splňuje podmínky pro pojištění vyplývající z mezinárodní smlouvy.

Pokud se cizinec neprokáže u lékaře příslušným dokladem, na základě kterého je čerpaná zdravotní péče uhrazena, musí si ji cizinec hradit z vlastních prostředků. V případě nutné a neodkladné zdravotní péče je tato cena regulována maximální cenou bodu, tj. 1,12 Kč/bod (viz cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2012/DZP ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. prosince 2013 (platný od 1. 1. 2014).

Cestovní zdravotní pojištění

Tato část přináší informace, za jakých podmínek cestovní zdravotní pojištění vzniká a zaniká, jaké jsou obvyklé podmínky a důsledky čerpání zdravotní péče kryté pojistnou smlouvou.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, v platném znění, ukládá cizinci povinnost prokázat se pojištěním kryjícím náklady na zdravotní péči. Tuto povinnost je možno splnit uzavřením cestovního zdravotního pojištění (viz ustanovení § 180i a 180j zákona č. 326/1999 Sb. upravující podrobně, co se myslí dokladem o cestovním zdravotním pojištění), pokud náklady spojené s poskytnutím zdravotních služeb nejsou hrazeny na základě mezinárodní smlouvy nebo z veřejného zdravotního pojištění nebo pokud cizinec neprokáže, že jsou náklady spojené s poskytnutím zdravotních služeb hrazeny jiným způsobem.

Jestliže cizinec přijíždí do ČR za účelem zaměstnání, je výše uvedená povinnost splněna dnem, kdy se stane zaměstnancem zaměstnavatele se sídlem nebo trvalým pobytem v ČR. Za jiných okolností musí mít uzavřeno cestovní zdravotní pojištění nebo prokázat, že je mu úhrada nákladů na zdravotní péči zajištěna jiným způsobem. V případě pobytu na území ČR bez pojištění porušuje cizinec české resp. evropské právní předpisy a hrozí mu postih. Bude-li pak potřebovat poskytnutí zdravotních služeb, bude po něm vyžadována úhrada v hotovosti, která může u poskytnutí zdravotních služeb nad rozsah nutné a neodkladné zdravotní péče dosáhnout vysokých částek.

Doklad o cestovním zdravotním pojištění se mj. nevyžaduje v případě, že se jedná o cizince ze států Kuba a Bosna a Hercegovina. Cizincům z těchto zemí je nutná a neodkladná zdravotní péče hrazena ze státního rozpočtu na základě dvoustranné mezinárodní smlouvy, po prokázání státního občanství k dané zemi (např. platným cestovním pasem).

Doklad o cestovním zdravotním pojištění se dále nevyžaduje v případě, že se jedná o osoby, které jsou pojištěny ve státě, se kterým má Česká republika uzavřenou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení (Černá Hora, Makedonie, Srbsko a Turecko).

I v těchto případech je nutné prokázat státní občanství k příslušné zemi (např. platným cestovním pasem). To neplatí pro občany Bosny a Hercegoviny, kterým není nárok na takto hrazenou zdravotní péči automaticky odvozen od státního občanství, ale od skutečnosti, zda je občan Bosny a Hercegoviny zdravotně pojištěn ve státě původu (tj. BaH), což prokáže předložením jednoho z následujících dokumentů: zdravotním průkazem, potvrzením o zaměstnání nebo dokladem o přiznání důchodu.

Cizinci bez trvalého pobytu v ČR, kteří nejsou v ČR zaměstnáni, nemohou být účastníky veřejného zdravotního pojištění, a ve většině případů musejí uzavřít cestovní zdravotní pojištění, které je nezávislé na veřejném zdravotním pojištění a je založeno na smluvním vztahu pojištěné osoby a komerční pojišťovny. Toto pojištění není prováděno zdravotními pojišťovnami, ale pojišťovnami podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.

Požadavky na doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dní stanovuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex). Toto nařízení stanoví, že cestovní zdravotní pojištění musí pokrývat veškeré náklady, které by mohly nastat během pobytu cizince v souvislosti s repatriací ze zdravotních důvodů nebo v souvislosti s naléhavou lékařskou péčí, pohotovostní nemocniční péčí nebo úmrtím. Pojištění musí být platné na území členských států a vztahovat se na celou dobu předpokládaného pobytu. Minimální pojistné krytí musí činit 30 000 EUR.

Podle zákona o pobytu cizinců na území ČR cestovní pojištění v případě pobytu nad 90 dní musí pokrývat náklady, které je cizinec povinen uhradit po dobu svého pobytu na území v případě poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem nebo, v případě jeho úmrtí spojených s převozem jeho tělesných ostatků do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Výše sjednaného limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost činí nejméně 60 000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech.

Cestovní zdravotní pojištění v případě žádosti o vízum k pobytu nad 90 dní, je-li o něj žádáno na území ČR, nebo o prodloužení doby pobytu na území, může být sjednáno pouze u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění v ČR a musí být sjednáno v rozsahu komplexní zdravotní péče. Komplexní zdravotní péčí se rozumí zdravotní péče poskytnutá pojištěnému smluvními poskytovateli zdravotních služeb pojistitele bez přímé úhrady nákladů na léčení pojištěným s cílem zachovat jeho zdravotní stav z doby před uzavřením pojistné smlouvy. Z tohoto pojištění nesmí být vyloučena preventivní ani dispenzární zdravotní péče ani zdravotní péče související s těhotenstvím pojištěné matky a porodem jejího dítěte. Těmto podmínkám je při sjednávání pojistné smlouvy třeba věnovat náležitou pozornost.

Nejedná se o osoby, na které se vztahují nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/04, č. 987/09, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Nahoru