Přeskočit menu

Zdravotní systém

Regulační poplatky ve zdravotnictví

Regulační poplatky ve zdravotnictví zpravuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Povinnost hradit regulační poplatky mají všichni účastníci veřejného zdravotního pojištění (nebo jejich zákonní zástupci), stejně jako pojištěné osoby z jiných členských států EU, EHP a Švýcarska a osoby ze států, s nimiž je uzavřena dvoustranná mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení nebo mezinárodní smlouva.

Základní typy regulačních poplatků

Pojištěnec, anebo za něj jeho zákonný zástupce, je povinen hradit poskytovateli regulační poplatek ve výši 90 Kč za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství (dále jen „pohotovostní služba“).

Regulační poplatek se neplatí:

  1. jde-li o pojištěnce umístěné v dětských domovech pro děti do 3 let, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo umístěné k výkonu ústavní výchovy v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo jde-li o pojištěnce umístěné na základě rozhodnutí soudu v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo pojištěnce svěřené rozhodnutím soudu do pěstounské péče, poručnické péče nebo péče jiné osoby podle jiného právního předpisu,
  2. jde-li o pojištěnce, který se prokáže rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce, která je mu poskytována podle zvláštního právního předpisu, ne starším 30 dnů,
  3. jde-li o pojištěnce, kterému jsou poskytovány pobytové sociální služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem nebo ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, pokud u tohoto pojištěnce po úhradě za ubytování a stravu činí stanovený zůstatek ve výši alespoň 15 % jeho příjmu méně než 800 Kč nebo pokud nemá žádný příjem; tuto skutečnost prokazuje pojištěnec potvrzením ne starším než 30 dnů, které je na jeho žádost povinen vydat poskytovatel sociálních služeb.
  4. pokud v rámci pohotovostní služby ošetřující lékař shledal, že stav pojištěnce vyžaduje hospitalizaci.

Způsob, kterým musí pojištěnec regulační poplatek zaplatit: regulační poplatek je hrazen pojištěncem ihned nebo dle dohody se zdravotnickým zařízením poskytovatele zdravotních služeb. Poskytovatel je povinen vystavit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci na jeho žádost doklad o zaplacení regulačního poplatku.

Lhůty pro hrazení regulačních poplatků

  1. Ihned - v případě, že jde o uhrazení regulačního poplatku a o uhrazení poplatku za vydání částečně hrazeného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely zařízením lékárenské péče.
  2. Ihned nebo dle dohody – s poskytovatelem zdravotních služeb v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Nahoru