Přeskočit menu

Život a práce

Studium medicíny v České republice

Vysoké školy v České republice jsou veřejné, státní (vojenské nebo policejní) nebo soukromé.

Studijní programy:

 • bakalářské studium
  studium je zpravidla tříleté, maximálně čtyřleté
  titul
  Bc. – bakalář
  BcA. – bakalář umění
 • magisterské studium
  navazuje na bakalářský studijní program a délka studia se pohybuje od jednoho roku do tří let
  titul
  Mgr. – magistr
  Ing. – inženýr (v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství, lesnictví a vojenství)
  Ing. arch – inženýr architekt (v oblasti architektury)
  MUDr. – doktor medicíny (v oblasti lékařství)
  MDDr. – zubní lékař (v oblasti zubního lékařství)
  MVDr. – doktor veterinární medicíny (v oblasti veterinárního lékařství a hygieny)
  MgA. – magistr umění (v oblasti umění)
 • doktorandské studium
  standardní doba studia jsou tři roky
  titul
  Ph.D. – doktor
  Th.D. – doktor teologie (v oblasti teologie)

Forma studia může být denní, distanční (dálková) nebo kombinovaná (kombinace obou předchozích).

Studium medicíny

Studium medicíny má v České republice dlouhou tradici, je na vysoké odborné úrovni a přitahuje mnoho studentů ze zahraničí i díky příznivé ceně školného (v případě studia v jiném než českém jazyce).

Nejvíce zahraničních studentů lékařství v České republice pochází z USA, Kanady, Velké Británie, Norska, Švédska, Německa, Izraele, Malajsie, Nigérie a dalších zemí.

V České republice lze medicínu studovat na osmi fakultách čtyř vysokých škol: Univerzita Karlova v Praze (1. lékařská fakulta, 2. lékařská fakulta, 3. lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Lékařská fakulta v Plzni), Masarykova univerzita (Lékařská fakulta), Univerzita Palackého v Olomouci (Lékařská fakulta) a Ostravská univerzita v Ostravě (Lékařská fakulta).

Délka studia se liší podle zvoleného oboru. Všeobecné lékařství se studuje 6 let a poté následuje atestační doba zvoleného oboru. Nejkratší atestační dobu má praktické lékařství (3 roky), k nejdelším patří vysoce specializované obory jako je neurochirurgie nebo kardiochirurgie (7 let). Specializační vzdělávání je završeno atestační zkouškou.

Přijímací zkoušky

Podmínkou přijetí ke studiu je dokončené střední nebo střední odborné vzdělání, vyplněná přihláška ke studiu, zaplacení poplatku a složení přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky se liší podle fakulty, nejčastěji uchazeč absolvuje písemný test z biologie, chemie a fyziky, test všeobecných předpokladů a ve druhém kole potom ústní pohovor. Některé fakulty umožňují i přijetí bez přijímací zkoušky, k podmínkám patří například absolvování střední školy v České republice, maturitní zkouška z češtiny, vynikající studijní průměr ze střední školy apod.

Cizinci

Pokud se cizinec zdržuje na území České republiky dobu delší než tři měsíce (v tomto případě „za účelem studia“), je třeba si vyřídit povolení k pobytu. Studenti, kteří nepocházejí ze zemí EU, Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska, jsou navíc povinni disponovat platným vízem.

Na státních a veřejných školách mohou cizinci studovat:

 • v češtině – za stejných podmínek jako občané České republiky, ale u přijímacích zkoušek může být vyžadováno prokázání odpovídající znalosti českého jazyka; studium je bezplatné
 • v jiném jazyce – studium je zpoplatněno (dle § 58 zákona o vysokých školách), výši školného si vysoké školy stanovují samy

Na Univerzitě Karlově jsou v angličtině dostupné studijní obory v bakalářském, magisterském i doktorském typu studia. Všechny lékařské fakulty nabízejí šestiletý program „všeobecné lékařství“ v anglickém jazyce. 1. lékařská fakulta v Praze, Lékařská fakulta v Plzni a Lékařská fakulta v Hradci Králové také nabízejí pětiletý obor „zubní lékařství“ v anglickém jazyce. Více informací o těchto programech, přijímacích zkouškách, podmínkách studia apod. najdete v brožuře Bachelor’s & Master’s Study Programs in English.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity nabízí dva studijní programy v anglickém jazyce – všeobecné lékařství a zubní lékařství. Získané tituly MUDr./MDDr. jsou plně akceptování v zemích EU, USA a mnohých dalších zemích. Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání a úspěšné složení přijímací zkoušky, která se skládá z písemného testu z oboru biologie, chemie a fyziky nebo matematiky.

Přijímací zkoušku na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity lze skládat také v zahraničí – v roce 2014 to bylo například ve Vídni a Nottinghamu a uchazeči mohou zažádat o tuto možnost i v mnoha jiných zemích. Pro více informací viz: http://www.med.muni.cz/index.php?id=9.

(Informace o přijímacích zkouškách na dalších fakultách vysokých škol v ČR viz Užitečné odkazy níže.)

Na soukromých vysokých školách hradí školné všichni studenti, cizinci i občané České republiky.

Přípravné kurzy českého jazyka

Některé vysoké školy nabízejí studentům ze zahraničí, kteří by chtěli studovat v českém jazyce, přípravné kurzy českého jazyka. Specializovaný přípravný kurz češtiny pro uchazeče o studium medicíny a přírodních oborů nabízí Ústav jazykové a odborné přípravy (ÚJOP), který je součásti Univerzity Karlovy v Praze. Kurz je určen nejen pro uchazeče o lékařské obory na Univerzitě Karlově (a jejích fakultách v Praze, Plzni a Hradci Králové), ale také na Masarykově univerzitě nebo Univerzitě Palackého v Olomouci.

ÚJOP pořádá různé typy kurzů češtiny pro cizince (online kurzy + roční / semestrální / letní / individuální kurzy, atd.), možnost složení certifikovaných zkoušek z českého jazyka a roční přípravné kurzy na VŠ pro cizince.

Pro studenty, kteří chtějí studovat v českém jazyce, je určen intenzivní roční kurz českého jazyka ve středisku v Mariánských lázních. Studenti se intenzivně učí češtinu, ke které časem přibývají i odborné předměty, z nichž budou uchazeči o studium skládat přijímací zkoušku na VŠ – biologie, fyzika a chemie. Více informací o kurzech lze nalézt na stránkách ÚJOP.

Užitečné odkazy

Nahoru