Menü überspringen

Grammar

Verwendete grammatikalische Fachausdrücke

Lateinische/tschechische Fachausdrücke Die Übersetzung
adjektivum/ přídavné jméno
-ý adjektiva (tvrdá přídavná jména)
-í adjektiva (měkká přídavná jména)
das Adjektiv
-ý adjektiva (tvrdá přídavná jména)
-í adjektiva (měkká přídavná jména)
adverbium/ příslovce das Adverb
aspekt/vid
imperfektivní/dokonavý
perfektivní/nedokonavý
der Aspekt
unvollendet
vollendet
čas
futurum/budoucí čas
prézens/přítomnýčas
préteritum/minulý čas
die Zeit
das Futur
das Präsens
das Präteritum
deklinace/skloňování
deklinovat/skloňovat
die Deklination
deklinieren
imperativ/rozkazovací způsob der Imperativ
infinitiv der Infinitiv
interjekce/citoslovce die Interjektion
kondicionál/podmiňovací způsob der Konjunktiv
konjugace/časování, konjugovat/časovat die Konjugation, konjugieren
konjunkce/spojka die Konjunktion
konsonant/souhláska der Konsonant
numerálie/číslovka
základní
řadová
das Numerale
Grund-
Ordnungs-
objekt/předmět
přímý
nepřímý
das Objekt
direkt
indirekt
pád der Fall
plurál/množné číslo der Plural
prepozice/předložka die Präposition
pronomen/zájmeno
personální/osobní
posesivní/přivlastňovací
interogativní/ tázací
indefinitní/neurčitá
negativní/záporná
das Pronomen
Personal-
Possessiv-
Interrogativ-
unbestimmt
negativ
rod
Ma maskulinim animatum/mužský rod životný
Mi maskulinum inanimatum/mužský rod neživotný
F femininum/ženský rod
N neutrum/střední rod
das Genus
Maskulinum animatum
Maskulinum inanimatum
das Femininum
das Neutrum
samohláska der Vokal
singulár/jednotné číslo der Singular
subjekt/podmět das Subjekt
substantivum/podstatné jméno das Substantiv
verbum/sloveso das Verb
Nach oben: