Menü überspringen

Grammar

Die Präpositionen

Die Präpositionen mit Lokalbedeutung: Richtung x Ort

Die Richtung Der Ort
Woher? Wohin? Wo?
ze + G
ze školy
do + G
do školy
v/ve + L
ve škole
z + G
z koncertu
na + A
na koncert
na + L
na koncertě
od + G
od školy, od doktora
k/ke + D
ke škole, k doktorovi
u + G
u školy, u doktora
-
nad, pod, před,
za, mezi + A
nad, pod, před,
za, mezi + I
-
po + L

Die Präpositionen z – do – v verwenden wir gewöhnlich im Zusammenhang mit einem geschlossenen oder limitierten Raum, zum Beispiel Kontinente, die meisten Länder, Städte, und Geschäfte.

Die Präpositionen z – na – naverwenden wir gewöhnlich im Zusammenhang mit einem offenen oder unlimitierten Raum oder mit einer Oberfläche, aber auch für Veranstaltungen und Aktivitäten, einige öffentliche Institutionen, Insel und Halbinsel.

Die Präpositionen od – k – u verwenden wir gewöhnlich, wenn wir eine Richtung von irgendeinem Ort zu einem anderen (od – k) ausdrücken, oder wenn wir bei irgendeinem Ort sind (u). Logischerweise verwenden wir dann diese Präpositionen auch mit den Personen - siehe Beispiele in der Tabelle.

Die Präpositionen nad, pod, před, za und mezi verwendet man:

  • mit dem Akkusativ nach den Verben, die eine Bewegungsrichtung ausdrücken, zum Beispiel Dám lampu nad stůl.
  • oder mit dem Instrumental nach werden, die den Ort ausdrücken, zum Beispiel Lampa je nad stolem.

Die Präposition podrückt gleichzeitig den Ort und Bewegung an diesem Ort Chodím po náměstí. Cestuju po Evropě.

Die Präpositionen mit Zeitbedeutung

v/ve (+ Akkusativ): v pondělí, ve středu, v neděli Lekce začíná v osm hodin.
Sejdeme se ve dvě hodiny.
v/ve (+ Lokativ:): v lednu, v červenci, v létě, v zimě, ve dne, v noci Václav Havel se narodil v roce 1936.
na (+ Akkusativ): Pojedu do Alp na dva týdny. = Zůstanu tam dva týdny.
(Aber: Jel jsem do Mnichova tři hodiny. = Cesta do Mnichova trvala tři hodiny.)
na (+ Lokativ): Na jaře kvetou tulipány a narcisy.
za (+ Akkusativ): Vlak odjíždí za pět minut.
Antibiotikum musíte brát dvakrát za den.
od - do (+ Genitiv): Mám čas od dvou do pěti.
Studuje od rána do večera.
kolem/okolo (+ Genitiv): Přijdu kolem jedné hodiny.
před (+ Instrumental) – při (+ Lokativ) – po (+ Lokativ): Léky bereme před jídlem nebo po jídle.
Otec zemřel před třemi roky na leukémii.
Při jídle raději nemluvíme.
Po dvou hodinách práce potřebujeme pauzu.
o (+ Lokativ): o půlnoci, o víkendu, o Vánocích, o Velikonocích, o prázdninách
o (+ Akkusativ): Přišel o pět minut později.
Bratr je o dva roky starší než já.

Übersicht der Präpositionen und der Verbindungen mit den Fällen

Jede tschechische Präposition regiert mit einem bestimmten Fall (oder Fällen). Wenn eine Bindung an mehrere Fälle möglich ist, dann unterscheiden die einzelnen Fälle weitere Bedeutungen: na stole (Lokativ, Ort) X na stůl (Akkusativ, Richtung).

die Präpositionen mit Genitiv:
bez bez = ohne bez dětí, beze mě, bez komplikací ohne Kinder, ohne mich, ohne Komplikationen
do do = in/nach/bis do školy, do svalu, do šesti hodin in die Schule, in den Muskel, bis sechs Uhr
kromě kromě = außer všichni kromě tebe alle außer dir
od od = von/aus/seit/ab jdu od školy, od pěti hodin, kniha od kamaráda ich gehe von der Schule (weg), ab fünf Uhr, das Buch von dem Freund
u u = bei Stál jsem u školy. Jsme u babičky. Byl jsem u operace. Ich bin bei der Schule gestanden. Wir sind bei der Großmutter. Ich war bei der Operation (dabei).
z, ze z, ze = aus/von/zu Jdu ze školy. Dům je z papíru. Jsem z Prahy. Ich gehe aus der Schule. Das Haus ist aus Papier. ich bin aus Prag.
za za = während/hinter/für/bei za války, za minulého děkana während des Krieges, beim letzten Dekan
Die Präpositionen mit Dativ:
k k = zu/bis Jdi k nádraží. Pojď ke mně! K horečce se přidal kašel. Gehe zum Bahnhof, Komm zu mir! Zum Fieber ist der Husten dazugekommen.
proti proti = gegen/gegenüber/entgegen Stojí proti mně. Očkujeme proti chřipce. Er/Sie steht gegenüber mir. Wir impfen gegen Grippe.
naproti naproti = gegenüber bydlím naproti bance ich wohne gegenüber der Bank
kvůli kvůli = wegen Nebyl ve škole kvůli chřipce. Ich war wegen Grippe nicht in der Schule.
vůči vůči = gegenüber Tento virus je odolný vůči antibiotikům. Dieser Virus ist gegenüber Antibiotika widerstandsfähig.
Die Präpositionen mit dem Akkusativ:
na na = an/auf/nach/zu položit na stůl, jít na poštu, jít na oběd, jít na operaci auf den Tisch hinlegen, zur Post gehen, zum Mittagessen gehen, zu Operation gehen
nad nad = über/oberhalb Pověsila obraz nad stůl. Sie hat das Bild über den Tisch gehängt.
pod pod = unter 'Položil tašku pod stůl. Er hat die Tasche unter den Tisch gelegt.
před před = vor Postavil se před televizi. Er hat sich vor den Fernseher gestellt.
za za = hinter/während/um/über/in/zu Schoval se za skříň. Udělám to za týden. Er hat sich hinter den Schrank versteckt. Ich mache es in einer Woche.
o o = um/an/zu/über/für/auf O co jde? Zajímá se o chemii. Worum geht es? Er interessiert sich für Chemie.
pro pro = für/zu/um/wegen/infolge lék pro pacienta, šel pro kávu das Medikament für den Patienten; Er ging Kaffee zu holen.
mezi mezi = zwischen/unter Sedl si mezi tebe a mě. Přišel jsem mezi vás. Er setzte sich zwischen dich und mich. Ich kam unter euch.
přes přes = über/trotz/durch Přecházím přes ulici. Jdu přes most. Jdu přes les. Spí přes den. Ich überquere die Straße. Ich gehe über die Brücke. Ich gehe durch den Wald. Er schläft tagsüber.
mimo mimo = vorbei/außer/außerhalb/daneben/bis auf porod mimo nemocnici, je mimo nebezpečí Die Geburt außerhalb des Krankenhauses. Er ist außer Gefahr.
Die Präpositionen mit Lokativ:
o o = über/an Mluvil o něm. Byl tady o víkendu. Er sprach über ihn. Er war hier am Wochenende.
při při = bei/an/während Zkolaboval při operaci. Pracuje při studiu. Er kollabierte bei der Operation. Er arbeitet während des Studiums.
na na = an/auf/nach/in/gegen Lampa stojí na stole. Pracuje na kardiologii. Die Lampe steht auf dem Tisch. Er arbeitet in der Kardiologie.
po po = nach/vorbei/vorüber/zu/auf/aus Pacient je po operaci. Budu obědvat po anatomii. Der Patient ist nach der Operation. Ich werde nach der Anatomie mittagessen.
v, ve v, ve = an/in v lednu; v roce 1994; Je ve škole. Bydlí v Brně. im Januar; im Jahr 1994; Er ist in der Schule. Er wohnt in Brünn.
die Präpositionen mit Instrumental:
nad nad = über/oberhalb Obraz visí nad stolem. Das Bild hängt über dem Tisch.
pod pod = unter/unterhalb Batoh je pod stolem. Pacient je pod sedativy. Der Rucksack ist unter dem Tisch. Der Patient ist unter den Beruhigungsmitteln.
před před = vor Stál před domem. Jedl jsem před přednáškou. Zemřel před pěti lety. Er stand vor dem Haus. Ich habe vor der Vorlesung gegessen. Er starb vor fünf Jahren.
s s = mit/herab Bydlí s přítelem. Co je s tebou? Er wohnt mit einem Freund. Was ist mit dir?
za za = hinter/über/um/zu/an/bei Hraje si za domem. Er spielt hinter dem Haus.
mezi mezi = zwischen Volal mi mezi vyšetřením a operací. Er hat mich zwischen der Untersuchung und der Operation angerufen.
Nach oben: