Skip Menu

Grammar

Adverbs

Adverbs modify verbs and adjectives. They can be divided according to their meaning into these groups:

  • Adverbs of place: kde, nikde, někde, kam, někam, nikam, kudy, odkud, vpravo, doprava, zprava, tady, tam, sem, …
  • Adverbs of time: kdy, někdy, nikdy, odkdy, dokdy, teď, dneska, zítra, včera, minule, naposledy, příště, ráno, večer, …
  • Adverbs of manner: jak, špatně, dobře, pomalu, …
  • Adverbs of degree: velmi, hodně, moc, příliš, kolik, málo, trochu, dost, …
  • Adverbs of cause: proč, úmyslně, náhodou, …

Adverb Formation

Adverbs can be divided according to their formation into proper and derived.

The proper adverbs include e.g. kde, kdy, odkud. The derived adverbs are mostly made of adjectives, then of other parts of speech, often by their compound words:

Adjective Derivation:

Adjective Suffix Adverb
rychlý
nový
jemný
řídký
dobrý
špatný
zlý
-e (-ě) rychle
nově
jemně
řídce
dobře
špatně
zle
častý
hluboký
daleký
blízký
mnohý
malý
dlouhý
-o často
hluboko
daleko
blízko
mnoho
málo
dlouho
český
dětský
-y česky
dětsky
pomalý -u pomalu
brzký brzy, brzo

Adverbs made of other parts of speech include e.g. kolem, zima, honem, úhrnem.

Adverbs made of compound words include e.g. dokola, dohromady, pohromadě, poprvé, předloni, provždy.

Adverb Comparison

Adverbs can be compared - then a bigger or smaller degree of their quality is expressed. The comparative (2nd degree) is made by sufixes -ejší, -ější. The superlative (3rd degree) is derived from the comparative by the prefix nej-.

Positive Comparative (-eji, -ěji) Superlative (nej-)
rychle rychleji nejrychleji
lehce lehčeji nejlehčeji
pomalu pomaleji nejpomaleji
jemně jemněji nejjemněji

Some adverbs have irregular comparative forms:

Positive Comparative Superlative (nej-)
mnoho/hodně více, víc nejvíce, nejvíc
málo méně, míň nejméně, nejmíň
dobře lépe, líp nejlépe, nejlíp
špatně, zle hůře, hůř nejhůře, nejhůř
daleko dále, dál nejdále, nejdál
blízko blíže, blíž nejblíže, nejblíž
dlouho déle nejdéle
brzy, brzo dříve, dřív nejdříve, nejdřív

When comparing, various comparing expressions are used:

Positive jako Je rychlý jako blesk.
Comparative než Petr je rychlejší než Pavel.
Superlative ze všech Eva je nejchytřejší ze všech.

In the comparing phrase the pronouns co and to in their instrumental forms are used: Čím dříve, tím lépe.

In the superlative phrase, the pronoun co in the nominative and the adverb superlative form are used: co nejrychleji.

The Adverbs Expressing Direction and Location

Direction Location
Where from? Where (to)? Where?
odtud sem tady
odtamtud tam tam
shora nahoru nahoře
zdola dolů dole
zprava doprava/napravo vpravo/napravo
zleva doleva/nalevo vlevo/nalevo
zprostředka doprostřed uprostřed
zepředu dopředu vpředu
zezadu dozadu vzadu
odjinud jinam jinde
z domova domů doma
Up