Skip Menu

Grammar

Used Grammar Terms

Latin/Czech Term Translation
adjektivum/ přídavné jméno
-ý adjektiva (tvrdá přídavná jména)
-í adjektiva (měkká přídavná jména)
adjective
-ý adjektiva (tvrdá přídavná jména)
-í adjektiva (měkká přídavná jména)
adverbium/ příslovce adverb
aspekt/vid
imperfektivní/dokonavý
perfektivní/nedokonavý
verbal aspect
imperfective
perfective
čas
futurum/budoucí čas
prézens/přítomnýčas
préteritum/minulý čas
tense
future tense
present tense
past tense
deklinace/skloňování
deklinovat/skloňovat
declension
to decline
imperativ/rozkazovací způsob imperative
infinitiv infinitive
interjekce/citoslovce interjection
kondicionál/podmiňovací způsob conditional
konjugace/časování, konjugovat/časovat conjugation, to conjugate
konjunkce/spojka conjunction
konsonant/souhláska consonant
numerálie/číslovka
základní
řadová
numeral
cardinal
ordinal
objekt/předmět
přímý
nepřímý
object
direct
indirect
pád case
plurál/množné číslo plural
prepozice/předložka preposition
pronomen/zájmeno
personální/osobní
posesivní/přivlastňovací
interogativní/ tázací
indefinitní/neurčitá
negativní/záporná
pronoun
personal
possessive
interrogative
indefinite
negative
rod
Ma maskulinim animatum/mužský rod životný
Mi maskulinum inanimatum/mužský rod neživotný
F femininum/ženský rod
N neutrum/střední rod
gender
masculine animate
masculine inanimate
feminine
neuter
samohláska vowel
singulár/jednotné číslo singular
subjekt/podmět subject
substantivum/podstatné jméno noun
verbum/sloveso verb
Up