Skip Menu

Grammar

The Prepositions

The Prepositions Expressing a Place: Direction x Location

Direction Location
Where from? Where (to)? Where?
ze + G
ze školy
do + G
do školy
v/ve + L
ve škole
z + G
z koncertu
na + A
na koncert
na + L
na koncertě
od + G
od školy, od doktora
k/ke + D
ke škole, k doktorovi
u + G
u školy, u doktora
-
nad, pod, před,
za, mezi + A
nad, pod, před,
za, mezi + I
-
po + L

The prepositions z – do – v are usually connected with closed or limited space, for example continents, most countries, cities, villages and shops.

The prepositions z – na – na are usually connected with open or unlimited space and with surface but also actions and activities, some public institutions, islands and peninsulas.

The prepositions od – k – u are usually used when expressing a direction from one place to another (od – k) or when we are near a certain place ({i(}u). Logically, these prepositions are also connected with people - see examples in the chart.

The prepositions nad, pod, před, za and mezi are used:

  • with the accusative after verbs of a direction of motion, for example Dám lampu nad stůl.
  • or with the instrumental after verbs expressing a location, for example Lampa je nad stolem.

The preposition po expresses both a location and a movement on this location, for example Chodím po náměstí. Cestuju po Evropě.

The Prepositions Expressing Time

v/ve (+ the accusative): v pondělí, ve středu, v neděli Lekce začíná v osm hodin.
Sejdeme se ve dvě hodiny.
v/ve (+ the locative): v lednu, v červenci, v létě, v zimě, ve dne, v noci Václav Havel se narodil v roce 1936.
na (+ the accusative): Pojedu do Alp na dva týdny. = Zůstanu tam dva týdny.
(But: Jel jsem do Mnichova tři hodiny. = Cesta do Mnichova trvala tři hodiny.)
na (+ the locative): Na jaře kvetou tulipány a narcisy.
za (+ the accusative): Vlak odjíždí za pět minut.
Antibiotikum musíte brát dvakrát za den.
od - do (+ the genitive): Mám čas od dvou do pěti.
Studuje od rána do večera.
kolem/okolo (+ the genitive): Přijdu kolem jedné hodiny.
před (+ the instrumental) - při (+ the locative) - po (+ the locative): Léky bereme před jídlem nebo po jídle.
Otec zemřel před třemi roky na leukémii.
Při jídle raději nemluvíme.
Po dvou hodinách práce potřebujeme pauzu.
o (+ the locative): o půlnoci, o víkendu, o Vánocích, o Velikonocích, o prázdninách
o (+ the accusative): Přišel o pět minut později.
Bratr je o dva roky starší než já.

Prepostions and Their Case Combinations Survey

Every Czech preposition is connected with a certain case (or cases). If more cases are possible to be used, then each case brings a different meaning: na stole (the locative, place) X na stůl (the accusative, direction).

The Genitive Prepositions:
bez bez = without bez dětí, beze mě, bez komplikací without children, without me, without complications
do do = to, into, till do školy, do svalu, do šesti hodin to the school, to the muscle, till 6 o´clock
kromě kromě = except for, besides všichni kromě tebe everybody except for you
od od = from, since jdu od školy, od pěti hodin, kniha od kamaráda I go from school. from 5 o´clock, a book from a friend
u u = at, by, next to Stál jsem u školy. Jsme u babičky. Byl jsem u operace. I was standing by school. We are at grandmother´s place. I was present at the operation.
z, ze z, ze = from, of Jdu ze školy. Dům je z papíru. Jsem z Prahy. I am going from the school. A house is made of the paper. I am from Prague.
za za = during za války, za minulého děkana during the war, during (the time of) the previous dean
The Dative Prepositions:
k k = to, towards Jdi k nádraží. Pojď ke mně! K horečce se přidal kašel. Go towards to the station. Come to me! A cough accompanied the fever.
proti proti = opposite to, against Stojí proti mně. Očkujeme proti chřipce. He is standing opposite to me. We are giving the vaccinations against flu.
naproti naproti = opposite to, across bydlím naproti bance I live opposite to the bank.
kvůli kvůli = because of Nebyl ve škole kvůli chřipce. He was not at school because of flu.
vůči vůči = to, towards, against Tento virus je odolný vůči antibiotikům. This virus is resistant to antibiotics.
The Accusative Prepositions:
na na = on, to položit na stůl, jít na poštu, jít na oběd, jít na operaci to put on the table, to go to the post office, to go for lunch, to undergo an operation
nad nad = above Pověsila obraz nad stůl. She hung a painting above the wall.
pod pod = under, below 'Položil tašku pod stůl. He put a bag under the table.
před před = in front of Postavil se před televizi. He stood in front of the TV.
za za = behind, in Schoval se za skříň. Udělám to za týden. He hid himself behind the wardrobe. I will do it in a week.
o o = about, in O co jde? Zajímá se o chemii. What is the matter? He is interested in chemistry.
pro pro = for lék pro pacienta, šel pro kávu a medication for a patient; He went to get coffee.
mezi mezi = between, among Sedl si mezi tebe a mě. Přišel jsem mezi vás. He sat between me and you. I came among you.
přes přes = over, through, during Přecházím přes ulici. Jdu přes most. Jdu přes les. Spí přes den. I am crossing the street. I go over the bridge. I go through the forest. He sleeps during the day.
mimo mimo = out of, except for, besides porod mimo nemocnici, je mimo nebezpečí a delivery out of the hospital; He is out of danger.
The Locative Prepositions:
o o = about, at Mluvil o něm. Byl tady o víkendu. He spoke about him. He was here at the weekend.
při při = at, during, while Zkolaboval při operaci. Pracuje při studiu. He collapsed during the operation. She works while studying.
na na = on, at Lampa stojí na stole. Pracuje na kardiologii. The lamp is standing on the table. She works at the cardiology department.
po po = after Pacient je po operaci. Budu obědvat po anatomii. The patient is recovering after his operation. I will have lunch after my anatomy class.
v, ve v, ve = in, at v lednu; v roce 1994; Je ve škole. Bydlí v Brně. in January; in the year 1994; He is at school. He lives in Brno.
The Instrumental Prepositions:
nad nad = above Obraz visí nad stolem. The painting is hanging above the table.
pod pod = under, bellow Batoh je pod stolem. Pacient je pod sedativy. The bag is under the table. The patient is under the sedatives.
před před = in front of, before, ago Stál před domem. Jedl jsem před přednáškou. Zemřel před pěti lety. He stood in front of the house. I ate before the lecture. He died 5 years ago.
s s = with Bydlí s přítelem. Co je s tebou? She lives with her boyfriend. What´s wrong with you?
za za = behind Hraje si za domem. He plays behind the house.
mezi mezi = between, among Volal mi mezi vyšetřením a operací. He called me between the examination and the operation.
Up