Saltar menú

Grammar

Adverbios

Los adverbios desarrollan los verbos y los adjetivos. Se pueden clasificar en estos grupos según el significado:

  • adverbios de lugar: kde, nikde, někde, kam, někam, nikam, kudy, odkud, vpravo, doprava, zprava, tady, tam, sem, …
  • adverbios de tiempo: kdy, někdy, nikdy, odkdy, dokdy, teď, dneska, zítra, včera, minule, naposledy, příště, ráno, večer, …
  • adverbios de modo: jak, špatně, dobře, pomalu, …
  • adverbios de medida: velmi, hodně, moc, příliš, kolik, málo, trochu, dost, …
  • adverbios de causa: proč, úmyslně, náhodou, …

Formación de los adverbios

Según el proceso de formación, los adverbios se clasifican en propios y derivados.

Algunos de los adverbios propios son, por ejemplo, kde, kdy, odkud. Los adverbios derivados se forman la mayoría de veces a partir de adjetivos, también de otros tipos de palabras, a menudo de compuestos:

Derivación a partir de adjetivos:

adjetivo sufijo adverbio
rychlý
nový
jemný
řídký
dobrý
špatný
zlý
-e (-ě) rychle
nově
jemně
řídce
dobře
špatně
zle
častý
hluboký
daleký
blízký
mnohý
malý
dlouhý
-o často
hluboko
daleko
blízko
mnoho
málo
dlouho
český
dětský
-y česky
dětsky
pomalý -u pomalu
brzký brzy, brzo

Algunos de los adverbios formados a partir de otras clases de palabras son, por ejemplo, kolem, zima, honem, úhrnem.

Algunos de los adverbios formados a partir de compuestos son, por ejemplo, dokola, dohromady, pohromadě, poprvé, předloni, provždy.

Gradación de los adverbios

Los adverbios tienen gradación, es decir, podemos expresar una medida mayor o menor de sus propiedades. El comparativo (2º grado) se forma con los sufijos -ejší, -ější. El superlativo (3er grado) se deriva del comparativo con ayuda del prefijo nej-.

positivo comparativo (-eji, -ěji) superlativo (nej-)
rychle rychleji nejrychleji
lehce lehčeji nejlehčeji
pomalu pomaleji nejpomaleji
jemně jemněji nejjemněji

Algunos adverbios tienen un comparativo irregular:

positivo comparativo superlativo (nej-)
mnoho/hodně více, víc nejvíce, nejvíc
málo méně, míň nejméně, nejmíň
dobře lépe, líp nejlépe, nejlíp
špatně, zle hůře, hůř nejhůře, nejhůř
daleko dále, dál nejdále, nejdál
blízko blíže, blíž nejblíže, nejblíž
dlouho déle nejdéle
brzy, brzo dříve, dřív nejdříve, nejdřív

En la gradación usamos diferentes expresiones comparativas:

positivo jako Je rychlý jako blesk.
comparativo než Petr je rychlejší než Pavel.
superlativo ze všech Eva je nejchytřejší ze všech.

Las frases comparativas utilizan los pronombres co y to en instrumental: Čím dříve, tím lépe.

La frase superlativa utiliza el pronombre co en nominativo y un adverbio superlativo: co nejrychleji.

Adverbios que expresan dirección y lugar

Dirección Lugar
¿De dónde? ¿Adónde? ¿Dónde?
odtud sem tady
odtamtud tam tam
shora nahoru nahoře
zdola dolů dole
zprava doprava/napravo vpravo/napravo
zleva doleva/nalevo vlevo/nalevo
zprostředka doprostřed uprostřed
zepředu dopředu vpředu
zezadu dozadu vzadu
odjinud jinam jinde
z domova domů doma
Arriba