Saltar menú

Grammar

Términos gramaticales utilizados

Término latino/checo Traducción
adjektivum/ přídavné jméno
-ý adjektiva (tvrdá přídavná jména)
-í adjektiva (měkká přídavná jména)
adjetivo
-ý adjektiva (tvrdá přídavná jména)
-í adjektiva (měkká přídavná jména)
adverbium/ příslovce adverbio
aspekt/vid
imperfektivní/dokonavý
perfektivní/nedokonavý
aspecto
imperfectivo
perfectivo
čas
futurum/budoucí čas
prézens/přítomnýčas
préteritum/minulý čas
tiempo
futuro
presente
pasado
deklinace/skloňování
deklinovat/skloňovat
declinación
declinar
imperativ/rozkazovací způsob imperativo
infinitiv infinitivo
interjekce/citoslovce interjección
kondicionál/podmiňovací způsob condicional
konjugace/časování, konjugovat/časovat conjugación, conjugar
konjunkce/spojka conjunción
konsonant/souhláska consonante
numerálie/číslovka
základní
řadová
numeral
básico
ordinal
objekt/předmět
přímý
nepřímý
objeto
directo
indirecto
pád caso
plurál/množné číslo plural
prepozice/předložka preposición
pronomen/zájmeno
personální/osobní
posesivní/přivlastňovací
interogativní/ tázací
indefinitní/neurčitá
negativní/záporná
pronombre
personal
posesivo
interrogativo
indefinido
negativo
rod
Ma maskulinim animatum/mužský rod životný
Mi maskulinum inanimatum/mužský rod neživotný
F femininum/ženský rod
N neutrum/střední rod
género
género masculino animado
género masculino inanimado
género femenino
género neutro
samohláska vocal
singulár/jednotné číslo singular
subjekt/podmět sujeto
substantivum/podstatné jméno sustantivo
verbum/sloveso verbo
Arriba