Saltar menú

Grammar

Preposiciones

Preposiciones con significado local: dirección/lugar

Dirección Lugar
¿De dónde? ¿Adónde? ¿Dónde?
ze + G
ze školy
do + G
do školy
v/ve + L
ve škole
z + G
z koncertu
na + A
na koncert
na + L
na koncertě
od + G
od školy, od doktora
k/ke + D
ke škole, k doktorovi
u + G
u školy, u doktora
-
nad, pod, před,
za, mezi + A
nad, pod, před,
za, mezi + I
-
po + L

Las preposiciones z – do – v se suelen utilizar en relación a espacios cerrados o limitados, por ejemplo, continentes, la mayoría de países, ciudades, pueblos y tiendas.

Las preposiciones z – na – na se suelen utilizar en relación a espacios abiertos o no limitados, con las superficies, aunque también para eventos y actividades, algunas instituciones públicas, islas y penínsulas.

Las preposiciones od – k – u se suelen utilizar cuando expresamos dirección de algún lugar a otro (od – k), o bien cuando estamos cerca de algún lugar (u). Lógicamente también utilizamos estas preposiciones con las personas - ver los ejemplos de la tabla.

Las preposiciones nad, pod, před, za y mezi se utilizan:

  • con acusativo después de los verbos que expresan la dirección del movimiento, por ejemplo Dám lampu nad stůl.
  • o con instrumental después de los verbos que expresan lugar, por ejemplo Lampa je nad stolem.

La preposición po expresa a la vez lugar y movimiento por ese lugar, por ejemplo Chodím po náměstí. Cestuju po Evropě.

Preposiciones con significado temporal

v/ve (+ acusativo): v pondělí, ve středu, v neděli Lekce začíná v osm hodin.
Sejdeme se ve dvě hodiny.
v/ve (+ locativo): v lednu, v červenci, v létě, v zimě, ve dne, v noci Václav Havel se narodil v roce 1936.
na (+ acusativo): Pojedu do Alp na dva týdny. = Zůstanu tam dva týdny.
(Pero: Jel jsem do Mnichova tři hodiny. = Cesta do Mnichova trvala tři hodiny.)
na (+ locativo): Na jaře kvetou tulipány a narcisy.
za (+ acusativo): Vlak odjíždí za pět minut.
Antibiotikum musíte brát dvakrát za den.
od - do (+ genitivo): Mám čas od dvou do pěti.
Studuje od rána do večera.
kolem/okolo (+ genitivo): Přijdu kolem jedné hodiny.
před (+ instrumental) – při (+ locativo) – po (+ locativo): Léky bereme před jídlem nebo po jídle.
Otec zemřel před třemi roky na leukémii.
Při jídle raději nemluvíme.
Po dvou hodinách práce potřebujeme pauzu.
o (+ locativo): o půlnoci, o víkendu, o Vánocích, o Velikonocích, o prázdninách
o (+ acusativo): Přišel o pět minut později.
Bratr je o dva roky starší než já.

Resumen de las preposiciones y las estructuras con casos

En checo cada preposición va unida a un caso concreto (o varios). Si la estructura es posible con más casos, entonces cada uno de los casos diferencia un significado: na stole (locativo, lugar) X na stůl (acusativo, dirección).

preposiciones con genitivo:
bez bez = sin bez dětí, beze mě, bez komplikací sin niños, sin mí, sin complicaciones
do do = a/hasta do školy, do svalu, do šesti hodin a la escuela, al músculo, hasta las seis
kromě kromě = excepto/menos všichni kromě tebe todos menos tú
od od = de/desde jdu od školy, od pěti hodin, kniha od kamaráda vengo de la escuela, desde las cinco, un libro de un amigo
u u = en/cerca de/en casa de Stál jsem u školy. Jsme u babičky. Byl jsem u operace. Me quedé cerca de la escuela. Estamos en casa de la abuela. Me han operado.
z, ze z, ze = de Jdu ze školy. Dům je z papíru. Jsem z Prahy. Vengo de la escuela. La casa es de papel. Soy de Praga.
za za = durante/en la época de za války, za minulého děkana durante la guerra, con el último decano
preposiciones con dativo:
k k = a/a casa de/hacia Jdi k nádraží. Pojď ke mně! K horečce se přidal kašel. Ve a la estación. ¡Ven a mi casa! A la fiebre se le añadió la tos.
proti proti = frente/contra Stojí proti mně. Očkujeme proti chřipce. Está en mi contra. Vacunamos contra la gripe.
naproti naproti = enfrente bydlím naproti bance vivo enfrente del banco
kvůli kvůli = a causa de/por Nebyl ve škole kvůli chřipce. No estuvo en la escuela debido a la gripe.
vůči vůči = a/hacia Tento virus je odolný vůči antibiotikům. Este virus es resistente a los antibióticos.
preposiciones con acusativo:
na na = en/a položit na stůl, jít na poštu, jít na oběd, jít na operaci poner en la mesa, ir a correos, ir a almorzar, operarse
nad nad = encima Pověsila obraz nad stůl. He colgado el cuadro encima de la mesa.
pod pod = debajo 'Položil tašku pod stůl. Puso la bolsa debajo de la mesa.
před před = delante Postavil se před televizi. Se puso delante del televisor.
za za = detrás/dentro de Schoval se za skříň. Udělám to za týden. Se escondió detrás del armario. Lo haré dentro de una semana.
o o = sobre/de O co jde? Zajímá se o chemii. ¿De qué se trata? Le interesa la química.
pro pro = para/por lék pro pacienta, šel pro kávu medicamento para el paciente, fue a por café.
mezi mezi = entre Sedl si mezi tebe a mě. Přišel jsem mezi vás. Se sentó entre tú y yo. Llegué entre vosotros.
přes přes = a través de/por/sobre Přecházím přes ulici. Jdu přes most. Jdu přes les. Spí přes den. Cruzo por la calle. Voy a través del puente. Voy a través del bosque. Duerme por el día.
mimo mimo = fuera porod mimo nemocnici, je mimo nebezpečí nacimiento fuera del hospital, está fuera de peligro.
preposiciones con locativo:
o o = sobre/de Mluvil o něm. Byl tady o víkendu. Habló de él. Estuvo aquí el fin de semana.
při při = durante/cerca/mientras Zkolaboval při operaci. Pracuje při studiu. Colapsó durante la operación. Trabaja mientras estudia.
na na = en Lampa stojí na stole. Pracuje na kardiologii. La lámpara está en la mesa. Trabaja en cardiología.
po po = después Pacient je po operaci. Budu obědvat po anatomii. El paciente se encuentra después de una operación (= lo han operado). Comeré después de anatomía.
v, ve v, ve = en v lednu; v roce 1994; Je ve škole. Bydlí v Brně. En enero. En el año 1994. Está en la escuela. Vive en Brno.
preposiciones con instrumental:
nad nad = encima Obraz visí nad stolem. El cuadro está colgado encima de la mesa.
pod pod = debajo Batoh je pod stolem. Pacient je pod sedativy. La mochila está debajo de la mesa. El paciente está bajo los efectos de un sedante (= está sedado).
před před = delante/antes/hace X tiempo Stál před domem. Jedl jsem před přednáškou. Zemřel před pěti lety. Se quedó de pie delante de la casa. He comido antes de la clase. Murió hace cinco años.
s s = con Bydlí s přítelem. Co je s tebou? Vivo con mi novio. ¿Qué pasa contigo?
za za = detrás Hraje si za domem. Está jugando detrás de la casa.
mezi mezi = entre Volal mi mezi vyšetřením a operací. Me llamó entre el control y la operación.
Arriba