Pomiń menu

Grammar

Mianownik liczby pojedynczej (pierwszy przypadek liczby pojedynczej) - język literacki

Ma - rodzaj męski żywotny
Mi - rodzaj męski nieżywotny
F - rodzaj żeński
N - rodzaj nijaki
Przypadek1 Zaimki2 Przymiotniki3 Rzeczowniki4
Przykład kontekstu kdo, co ten, ta, to můj, moje -ý przymiotniki (twarde)
Mianownik l.poj. kończy się na
-í przymiotniki (miękkie)
Mianownik l.poj. kończy się na
I grupa deklinacyjna
Mianownik l.poj. kończy się na spółgłoska/spółgłoska bez znaku diakrytycznego (háček)*, -a, -o
II grupa deklinacyjna**
Mianownik l.poj. kończy się na spółgłoskę ze znakiem diakrytycznym (háček), -e/-ě***, -c, -j, -tel, -el, -ev
III grupa deklinacyjna
Mianownik l.poj. kończy się na -a, -st,
Mianownik
To je...
kdo
co
ten
ten
ta
to
můj
můj
moje/má
moje/mé
nový
nový
nová
nové
moderní
moderní
moderní
moderní
student
obchod
škola
kino
muž
počítač
restaurace, kancelář
parkoviště
kolega
-
místnost
nádraží

* Niektóre rzeczowniki rodzaju męskiego żywotnego (często nazwy własne) i wyjątkowo rzeczowniki rodzaju męskiego nieżywotnego kończące się na -l, -s, -z, -x (np. král, cíl, Klaus, Francouz, Felix) należą do II grupy deklinacyjnej i odmieniamy je według wzoru muž/počítač.

** Kilka rzeczowników rodzaju męskiego zakończonych na -tel, -c (np. hotel, kostel, tác) należy do I grupy deklinacyjnej. Niektóre rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone na spółgłoskę należą do III grupy deklinacyjnej (bardzo często zakończone na -ost, -st, patrz wzór místnost). Ale: Niektóre rzeczowniki rodzaju żeńskiego (np. věc, řeč) odmieniamy jak místnost, a inne (np. moc, pomoc, nemoc, noc, myš, smrt, sůl, paměť, zeď, odpověď, loď) wahają się między wzorami kancelář i místnost.

*** Mała grupa rzeczowników rodzaju nijakiego zakończonych na -e/-ě, oznaczających niektóre zwierzęta (zvíře, prase, kuře...) i potrawy rajče), ma specjalną odmianę, np. w mianowniku l.poj. kuře. Niepoliczalne rzeczowniki rodzaju męskiego żywotnego zakończone na -e (soudce) odmieniamy, z wyłączeniem wołacza l.poj., według wzoru muž, np. w mianowniku l.poj. soudce.

Tabelka wydaje Ci się zbyt skomplikowana? Zapamiętaj modelowe zdania dla przymiotników i rzeczowników w mianowniku l.poj. (I i II grupa deklinacyjna)::
To je nový moderní student a muž.
To je nový moderní obchod, nová moderní škola a restaurace a nové moderní kino.

Zbiorcza tabela wszystkich przypadków w liczbie pojedynczej wraz z innymi objaśnieniami znajduje się tutaj.

W górę