Pomiń menu

Grammar

Stosowane terminy gramatyczne

Termin łaciński/czeski Tłumaczenie
adjektivum/ přídavné jméno
-ý adjektiva (tvrdá přídavná jména)
-í adjektiva (měkká přídavná jména)
przymiotnik
-ý adjektiva (tvrdá přídavná jména)
-í adjektiva (měkká přídavná jména)
adverbium/ příslovce przysłówek
aspekt/vid
imperfektivní/dokonavý
perfektivní/nedokonavý
tryb
niedokonany
dokonany
čas
futurum/budoucí čas
prézens/přítomnýčas
préteritum/minulý čas
czas
czas przyszły
czas teraźniejszy
czas przeszły
deklinace/skloňování
deklinovat/skloňovat
odmiana przez przypadki
odmieniać przez przypadki
imperativ/rozkazovací způsob tryb rozkazujący
infinitiv bezokolicznik
interjekce/citoslovce wykrzyknik
kondicionál/podmiňovací způsob tryb warunkowy
konjugace/časování, konjugovat/časovat odmana przez czasy, odmieniać przez czasy
konjunkce/spojka spójnik
konsonant/souhláska samogłoska
numerálie/číslovka
základní
řadová
liczebnik
podstawowy
porządkowy
objekt/předmět
přímý
nepřímý
przedmiot
bezpośredni
pośredni
pád przypadek
plurál/množné číslo liczba mnoga
prepozice/předložka przyimek
pronomen/zájmeno
personální/osobní
posesivní/přivlastňovací
interogativní/ tázací
indefinitní/neurčitá
negativní/záporná
zaimek
osobowy
dzierżawczy
pytajny
nieokreślony
przeczący
rod
Ma maskulinim animatum/mužský rod životný
Mi maskulinum inanimatum/mužský rod neživotný
F femininum/ženský rod
N neutrum/střední rod
rodzaj
rodzaj męski żywotny
rodzaj męski nieżywotny
rodzaj żeński
rodzaj nijaki
samohláska samogłoska
singulár/jednotné číslo liczba pojedyncza
subjekt/podmět podmiot
substantivum/podstatné jméno rzeczownik
verbum/sloveso czasownik
W górę