Pomiń menu

System zdrowia

Informacje podstawowe - zestawienie najważniejszych obowiązujących przepisów prawnych

Rozwinięty system opieki zdrowotnej, charakteryzujący się wysokim poziomem specjalistycznym, jest bardzo kosztowny i należy zadbać, aby każdy obcokrajowiec był należycie ubezpieczony tak, aby w przypadku choroby lub urazu nie powstały problemy związane z rozliczeniem kosztów opieki.

Obowiązujące przepisy prawne, które są źródłem podawanych tutaj informacji:

 • usnesení předsednictva ČNR [Uchwała Prezydium Czeskiej Rady Narodowej] nr 2/1993, o ogłoszeniu Listiny základních práv a svobod [Karty Podstawowych Praw i Wolności] jako część porządku konstytucyjnego Republiki Czeskiej.
 • ustawa nr 48/1997 Dz.U. o publicznym systemie ubezpieczenia zdrowotnego oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw powiązanych, w obowiązującym brzmieniu
 • ustawa nr 592/1992 Dz.U. o składkach na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, z późn. zmianami
 • ustawa nr 258/2000 Dz.U. o ochronie zdrowia publicznego i o zmianie niektórych ustaw powiązanych, z późn. zmianami
 • ustawa nr 372/2011 Dz.U. o świadczeniach opieki zdrowotnej i warunkach ich udzielania, z późn. zmianami (ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej)
 • ustawa nr 373/2011 Dz.U. o szczególnych świadczeniach opieki zdrowotnej, z późn. zmianami
 • ustawa nr 374/2011 Dz.U. o medycznej służbie ratowniczej, z późn. zmianami
 • ustawa nr 551/1991 Dz.U. o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky [Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Zdrowotnych Republiki Czeskiej], z późn. zmianami
 • ustawa nr 280/1992 Dz.U. o resortowych, branżowych, zakładowych i innych zakładach ubezpieczeń zdrowotnych, z późn. zmianami
 • ustawa nr 378/2007 Dz.U. o lekach, wraz z późn. zmianami
 • ustawa nr 123/2000 Dz.U. o wyrobach medycznych, wraz z późn. zmianami
W górę