Pomiń menu

System zdrowia

Ubezpieczenie zdrowotne obcokrajowców

Osoby ze stałym pobytem na terenie RCZ

Zgodnie z prawem każda osoba, posiadająca stały pobyt na terenie RCZ, jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. Dotyczy to także obcokrajowców, o ile zgodnie z europejskimi rozporządzeniami nie podlega przepisom prawnym innego państwa UE/EOG/Szwajcarii. Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje te osoby wraz z uzyskaniem stałego pobytu na terenie RCZ i wygasa wraz ze śmiercią ubezpieczonego lub uznania go za zmarłego lub zakończenia stałego pobytu na terenie RCZ.

Osoby bez pozwolenia na pobyt stały na terenie RCZ

 1. Obcokrajowiec spoza UE/EOG/Szwajcarii bez pobytu stałego może przystąpić na terenie RCZ do publicznego ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z ustawą jako pracownik pracodawcy, który posiada siedzibę lub pobyt stały na terenie RCZ, ewentualnie jeżeli spełni kryteria znajdujące się w rozporządzeniach europejskich (np. jest nieubezpieczonym członkiem rodziny żywiciela ubezpieczonego zgodnie z rozporządzeniem w czeskim systemie publicznego ubezpieczenia zdrowotnego), ewentualnie jest obywatelem innego państwa, z którym RCZ posiada podpisaną międzynarodową umowę o ubezpieczeniu społecznym, regulującą także kwestie ubezpieczenia zdrowotnego (lista tych umów znajduje się na www.cmu.cz w zakładce Mezinárodní smlouvy).

  Pracodawca, podobnie jak w przypadku podjęcia i zakończenia stosunku pracy z innymi pracownikami, jest zobowiązany do zgłoszenia zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych powstania i zakończenia udziału w ubezpieczeniu chorobowym pracownika, który jest obcokrajowcem bez stałego pobytu. Zakład ubezpieczeń zdrowotnych wystawi dla tego ubezpieczonego dokument w kolorze zielonym. Innym osobom, które przystępują do systemu publicznego ubezpieczenia zdrowotnego z innego powodu, wystawia dokument w kolorze żółtym lub klasyczny EHIC.

  Obcokrajowiec bez stałego pobytu ma możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia zdrowotnego na okres tych miesięcy, kiedy nie podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu zatrudnienia.

 2. Obcokrajowiec z UE,EOG i Szwajcarii bez stałego pobytu na terenie RCZ może przystąpić do czeskiego publicznego ubezpieczenia zdrowotnego ponownie zgodnie z ustawą zarówno z tytułu zatrudnienia, jak i na podstawie uregulowań europejskich (np. jako OSVČ, tj. osoba fizyczna wykonująca samodzielnie pracę zarobkową wyłącznie na terenie RCZ, nieubezpieczeni członkowie rodzin osoby z UE, która pracuje na terenie RCZ, w wyjątkowych przypadkach także osoby nieaktywne ekonomicznie, które w wystarczający sposób udowodnią faktyczne miejsce zamieszkania i centrum swoich interesów w RCZ i in.).

Przypadki specjalne

W niektórych specjalnych przypadkach prawo uznaje określone grupy osób za obcokrajowców z pozwoleniem na stały pobyt. Chodzi o:

 • azylantów na czas obowiązywania decyzji o udzieleniu azylu,
 • dzieci urodzone przez azylantki przez okres do podjęcia decyzji o azylu lub innym rodzaju pobytu dziecka,
 • obcokrajowców powierzonych do domów zastępczych na podstawie decyzji właściwego organu, jeżeli co najmniej jedna osoba fizyczna, której powierzono obcokrajowca, jest zgłoszona do stałego pobytu na terenie RCZ lub na terenie RCZ znajduje się instytucja, w której umieszczono dziecko,
 • dzieci obcokrajowców od momentu urodzenia do uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na pobyt, jeżeli chodzi o dzieci rodziców, którym udzielono pozwolenia na stały pobyt i którzy złożą w terminie przewidzianym w ustawie wniosek o udzielenie pozwolenia na pobyt dziecka,
 • obcokrajowców korzystających z tymczasowej ochrony,
 • obcokrajowców, którzy otrzymali decyzję o odmowie azylu, w której wskazano przeszkodę do wyjazdu zgodnie z ustawą o azylu; takiemu obcokrajowcy Policja wyda wizę na 90 dni, uprawniającą obcokrajowca do pobytu na terenie RCZ przez okres 15 dni roboczych od dnia wydania wizy,
 • obcokrajowców, którym wydano wizy pobytowe dłuższe niż 90 dni w celu pobytu tolerowanego w przypadkach wskazanych w § 32 ust. 2 ustawy o pobytach obcokrajowców, w brzmieniu późniejszych przepisów (np. jeżeli wyjazd napotyka przeszkodę niezależną od jego woli); okres ważności wizy ustala Policja na czas niezbędnie konieczny, na okres najwyżej 1 roku,
 • obcokrajowców, którym udzielono pozwolenia na pobyt długoterminowy w celu pobytu tolerowanego, o ile ich pobyt na terenie RCZ będzie dłuższy niż 1 rok i istnieją powody, dla których udzielono wizy na pobyt dłuższy niż 90 dni w celu pobytu tolerowanego na terenie RCZ.

Źródło: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

W górę