Pomiń menu

System zdrowia

Obcokrajowcy niepodlegający publicznemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

Usługi medyczne, za które płaci Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RCZ

Chodzi o osoby, które składają wniosek o objęcie czasową ochroną ich samych i ich dzieci. Przez okres prowadzenia postępowania zgodnie z ustawą nr 221/2003 Zb.U., o tymczasowej ochronie obcokrajowców, w obowiązującym brzmieniu, przez okres ustalony do złożenia pozwu przeciwko decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (§ 17 ust. 1), i przez okres postępowania dotyczącego tego pozwu przy założeniu, że pozew będzie miał skutek odraczający, osobom tym udziela się na terenie RCZ bezpłatnej opieki zdrowotnej w zakresie usług medycznych refundowanych z ubezpieczenia zdrowotnego ustalonego przez ustawę nr 48/1997 Zb.U. i następnie opieki zdrowotnej w związku z nałożoną kwarantanną lub innym środkiem w związku z ochroną zdrowia publicznego.

Dziecku, które urodziło się obcokrajowcy korzystającemu z tymczasowej ochrony i przebywającemu na terenie RCZ, udziela się na terenie RCZ bezpłatnej opieki zdrowotnej zgodnie z poprzednim zdaniem do czasu, zanim zostanie podjęta decyzja o udzieleniu tymczasowej ochrony (§ 28 ustawy o tymczasowej ochronie obcokrajowców).

Umowy międzynarodowe

Na terenie RCZ obcokrajowcom świadczy się opiekę zdrowotną na podstawie dwustronnych umów międzynarodowych o ubezpieczeniu społecznym, odnoszących się również do świadczenia opieki zdrowotnej, a zawartych pomiędzy RCZ i ich macierzystym krajem, oraz na podstawie dwustronnych porozumień o współpracy w dziedzinie opieki zdrowotnej zawierających postanowienia o bezpłatnie udzielanej pomocy medycznej, które obligują do tego RCZ.

Dwustronne porozumienia o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia

Chodzi przede wszystkim o porozumienia o współpracy, które m.in. regulują wzajemne bezpłatne świadczenie opieki lekarskiej w trakcie tymczasowego pobytu na terytorium kraju drugiej strony umowy w przypadku nagłego zachorowania lub urazu, tj. między następującymi krajami, ewent. krajami trzecimi: Jemen i Kuba. W celu skorzystania z prawa do opieki zdrowotnej na podstawie tych porozumień wystarczy udokumentować obywatelstwo np. paszportem. Za udzieloną pomoc medyczną płaci Ministerstwo Zdrowia RCZ.

Szczegółowe informacje związane z daną umową można uzyskać na żądanie w Ministerstwie Zdrowia RZ oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych RCZ.

Umowy dwustronne o ubezpieczeniu społecznym

Drugim typem umów są umowy o ubezpieczeniu społecznym, których integralną częścią jest również świadczenie opieki zdrowotnej. Na ich podstawie dochodzi do przeniesienia prawa do ubezpieczenia zdrowotnego na terenie państwa będącego drugą stroną umowy. Opieka świadczona na podstawie tych umów jest ograniczona i w większości obejmuje opiekę konieczną i natychmiastową. Po wcześniejszym zaakceptowaniu przez właściwy zakład ubezpieczeń zdrowotnych może być świadczona również w większym zakresie.

Na podstawie umowy o ubezpieczeniu społecznym z państwami Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Turcja i Izrael, w celu skorzystania z prawa do opieki zdrowotnej należy wcześniej przedłożyć czeskiemu zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych właściwy formularz, który wystawiany jest obcokrajowcy przez zagraniczną instytucję, w której jest ubezpieczony. Wówczas czeski zakład ubezpieczeń zdrowotnych wystawi obcokrajowcy tzw. Zaświadczenie o Rejestracji lub Dokument Osoby Ubezpieczonej – obywatela kraju posiadającego umowę z RCZ i przebywającego na terenie RCZ, który okazuje u świadczeniodawcy usług zdrowotnych.

Na podstawie dotąd obowiązującej Umowy między Czechosłowacką Republiką Ludową i Federacyjną Republiką Ludową Jugosławii o ubezpieczeniu społecznym (nr 3/1958 Zb.U.) bezpłatna opieka jest świadczona uprawnionym obywatelom Bośni i Hercegowiny (BiH). W celu skorzystania z przysługującego prawa osoba uprawniona jest zobowiązana do przedstawienia wiarygodnych dokumentów o tym, że ma prawo do korzystania z tych świadczeń na terenie BiH. Tzn. prawo do refundowanej opieki zdrowotnej nie jest automatycznie związane z obywatelstwem, ale z tym, czy obywatel BiH podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu w kraju pochodzenia (tj. BiH), co dokumentuje przedłożeniem jednego z następujących dokumentów: karta ubezpieczenia zdrowotnego, zaświadczenie o zatrudnieniu lub dokument o przyznaniu emerytury. Za świadczoną opiekę zdrowotną płaci Ministerstwo Zdrowia RCZ.

Bliższe informacje o danej umowie można uzyskać w Ministerstwie Zdrowia RCZ, Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych RCZ (patrz lista międzynarodowych umów o ubezpieczeniu społecznym: www.mpsv.cz) lub w Centrach Rozliczeń Międzypaństwowych.

Dokładna regulacja warunków, na których świadczy się opiekę zdrowotną, w jaki sposób i w jakich przypadkach, znajduje się w ustaleniach administracyjnych stanowiących integralną część tych umów. Warunki mogą różnić się między poszczególnymi umowami. Przed wyjazdem do RCZ każdy obcokrajowiec powinien uzyskać informację z odpowiednich organów, czy spełnia warunki ubezpieczenia wynikające z umowy międzynarodowej.

Jeżeli obcokrajowiec nie przedstawi u lekarza właściwego dokumentu, na podstawie którego dojdzie do refundacji porady medycznej, musi za nią zapłacić z własnych środków. W przypadku porady koniecznej i natychmiastowej cena ta regulowana jest maksymalną ceną punktu, tj. 1,12 CZK/punkt (patrz regulacja cenowa Ministerstwa Zdrowia 1/2012/DZP w Biuletynie Ministerstwa Zdrowia z dnia 2 grudnia 2013r. (obowiązuje od 01.01.2014).

Podróżne ubezpieczenie zdrowotne

Niniejsza część zawiera informacje, na jakich warunkach powstaje i wygasa podróżne ubezpieczenie zdrowotne, jakie są zwykłe warunki i skutki korzystania z opieki zdrowotnej pokrywanej przez umowę ubezpieczenia.

Ustawa nr 326/1999 Zb.U., o pobycie obcokrajowców na terenie RCZ, w obowiązującym brzmieniu, nakłada na obcokrajowca obowiązek legitymowania się ubezpieczeniem pokrywającym koszty opieki zdrowotnej. Obowiązek ten można spełnić zawierając podróżne ubezpieczenie zdrowotne (patrz postanowienia § 180i oraz 180j ustawy nr 326/1999 Zb.U. regulujące szczegółowo co uznaje się za dokument o podróżnym ubezpieczeniu zdrowotnym), jeżeli koszty związane ze świadczeniem usług medycznych nie są refundowane na podstawie umowy międzynarodowej lub z ogólnego ubezpieczenia zdrowotnego lub jeżeli obcokrajowiec nie udokumentuje, że koszty związane ze świadczeniem usług medycznych są refundowane w inny sposób.

Jeżeli obcokrajowiec przyjeżdża do RCZ w celu podjęcia pracy, wyżej wymieniony obowiązek jest spełniony w dniu, kiedy staje się pracownikiem pracodawcy posiadającego siedzibę lub stały pobyt na terenie RCZ. W innych okolicznościach należy zawrzeć podróżne ubezpieczenie zdrowotne lub udowodnić, że refundacja kosztów opieki zdrowotnej jest zagwarantowana w inny sposób. W przypadku pobytu na terenie RCZ bez ubezpieczenia dochodzi do naruszenia przez obcokrajowca czeskich ewent. europejskich przepisów i grozi mu kara. Jeżeli zajdzie w stosunku do tego obcokrajowcy konieczność udzielenia usługi medycznej, będzie się od niego żądało zapłaty w gotówce, która może w przypadku świadczenia usług medycznych wykraczających poza zakres koniecznej i natychmiastowej pomocy osiągnąć wysokie kwoty.

Dokumentu potwierdzającego podróżne ubezpieczenie zdrowotne nie wymaga się m.in. w przypadku obcokrajowców z państw: Kuba, Bośnia i Hercegowina. Konieczna i natychmiastowa pomoc medyczna dla obcokrajowców z tych państw płacona jest z budżetu państwa na podstawie dwustronnej umowy międzynarodowej, po udokumentowaniu obywatelstwa danego kraju (np. ważnym paszportem).

Dokumentu potwierdzającego podróżne ubezpieczenie zdrowotne nie żąda się w przypadku osób ubezpieczonych w państwie, z którym Republika Czeska posiada zawartą międzynarodową umowę o ubezpieczeniu społecznym (Czarnogóra, Macedonia, Serbia i Turcja).

Także w tych przypadkach konieczne jest udokumentowanie obywatelstwa danego kraju (np. ważnym paszportem). Nie dotyczy to obywateli Bośni i Hercegowiny, w stosunku do których prawo do refundowanej opieki zdrowotnej nie jest automatycznie związane z obywatelstwem, ale z faktem posiadania przez danego obywatela Bośni i Hercegowiny ubezpieczenia zdrowotnego w kraju pochodzenia (tj. BiH), co obcokrajowca dokumentuje poprzez przedłożenie jednego z następujących dokumentów: karta ubezpieczenia zdrowotnego, zaświadczenie o zatrudnieniu lub dokument o przyznaniu emerytury.

Obcokrajowcy bez stałego pobytu w RCZ, którzy nie są zatrudnieni w RCZ, nie mogą być uczestnikami systemu publicznego ubezpieczenia zdrowotnego, a w większości przypadków muszą zawrzeć podróżne ubezpieczenie zdrowotne niezależne od publicznego ubezpieczenia zdrowotnego i oparte na stosunku umownym ubezpieczonego i komercyjnego towarzystwa ubezpieczeń. Ubezpieczenie to nie jest oferowane przez zakłady ubezpieczeń zdrowotnych, ale przez towarzystwa ubezpieczeń zgodnie z ustawą nr 277/2009 Zb.U., o ubezpieczeniach.

Wymagania w zakresie dokumentu o podróżnym ubezpieczeniu zdrowotnym przy pobycie wynoszącym do 90 dni ustala Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy). Rozporządzenie to stanowi, że podróżne ubezpieczenie zdrowotne musi pokrywać wszystkie koszty, które mogłyby powstać w czasie pobytu obcokrajowca w związku z repatriacją z powodów zdrowotnych lub w związku z natychmiastową opieką lekarską, opieką szpitalną lub śmiercią. Ubezpieczenie musi być ważne na terenie państw członkowskich i odnosić się do całego okresu zakładanego pobytu. Minimalna suma ubezpieczenia musi wynosić 30 000 EUR.

Zgodnie z ustawą o pobycie obcokrajowców na terenie RCZ ubezpieczenie podróżne w przypadku pobytu przekraczającego 90 dni musi pokrywać koszty, które obcokrajowiec jest zobowiązany pokryć przez okres swojego pobytu na terenie w przypadku udzielenia koniecznej i natychmiastowej opieki lekarskiej, wraz z kosztami związanymi z przewozem jego zwłok do kraju, którego paszport posiada, ewentualnie do innego kraju, w którym posiada pozwolenie na pobyt. Wysokość ustalonego limitu sumy ubezpieczenia dla jednego wydarzenia objętego ubezpieczeniem wynosi co najmniej 60 000 EUR, bez partycypowania ubezpieczonego w wyżej wymienionych kosztach.

Podróżne ubezpieczenie zdrowotne w przypadku wniosku o wizę pobytową na ponad 90 dni, jeżeli wnioskuje się o nią na terenie RCZ, lub o przedłużenie okresu pobytu na terenie, może zostać zawarte wyłącznie z towarzystwem ubezpieczeniowym uprawnionym do prowadzenia tego ubezpieczenia w RCZ i musi zostać ustalone w zakresie kompleksowej opieki zdrowotnej. Przez kompleksową opiekę zdrowotną rozumie się opiekę zdrowotną świadczoną ubezpieczonemu przez świadczeniodawców usług medycznych ubezpieczyciela bez bezpośredniej płatności za leczenie przez ubezpieczonego w celu zachowania jego stanu zdrowia z czasu przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Z zakresu ubezpieczenia nie może być wykluczona prewencyjna i ambulatoryjna opieka zdrowotna ani też opieka zdrowotna związana z ciążą ubezpieczonej matki oraz porodem jej dziecka. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia należy tym warunkom poświęcić szczególną uwagę.

Nie dotyczy osób, wobec których odnoszą się Rozporządzenie Europejskiego Parlamentu i Rady (WE) nr 883/04, nr 987/09, Rozporządzenie Europejskiego Parlamentu i Rady (UE) nr 1231/2010.

źródło: Ministerstwo Zdrowia Republiki Czeskiej

W górę