Pomiń menu

System zdrowia

Opłaty regulacyjne w systemie opieki zdrowotnej

Opłaty regulacyjne w systemie opieki zdrowotnej reguluje ustawa nr 48/1997 Dz.U. o publicznym systemie ubezpieczenia zdrowotnego i o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw powiązanych, z późn. zmianami.

Obowiązek płacenia opłat regulacyjnych mają wszyscy uczestnicy publicznego systemu ubezpieczenia zdrowotnego (lub ich ustawowi zastępcy), jak również ubezpieczone osoby z innych krajów członkowskich UE, EOG i Szwajcarii oraz osoby pochodzące z państw, z którymi zawarta została międzynarodowa bilateralna umowa o zabezpieczeniu społecznym lub umowa międzynarodowa.

Podstawowe rodzaje opłat regulacyjnych

Ubezpieczony, lub w jego imieniu ustawowy przedstawiciel, jest zobowiązany do zapłacenia świadczeniodawcy opłaty regulacyjnej w wysokości 90 CZK za skorzystanie z usługi lekarskiej w przypadkach nagłych lub usługi w przypadkach nagłych w zakresie stomatologii (dalej jako "świadczenie w przypadkach nagłych")

Z punktu widzenia ubezpieczonego opłata regulacyjna nie jest wnoszona:

  1. w przypadku ubezpieczonego umieszczonego w domu dziecka dla dzieci do 3 roku życia, w szkolnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych albo w domach dla osób niepełnosprawnych lub przez ubezpieczonego na podstawie decyzji sądu umieszczonego w placówkach dla dzieci wymagających natychmiastowej pomocy lub przekazanego decyzją sądu do rodziny zastępczej zgodnie z iinym przepisem prawa,
  2. który wykaże decyzję, powiadomienie lub potwierdzenie, nie starsze niż 30 dni, wydane przez organ pomagający osobom żyjącym w ubóstwie o świadczeniu, które jest udzielane ubezpieczonemu zgodnie ze specjalnym przepisem,
  3. przez ubezpieczonego, któremu udzielane są świadczenia obejmujące pobyt w domach dla osób niepełnosprawnych, w domach dla seniorów, domach o specjalnej procedurze lub w placówkach szpitalnych, jeżeli w przypadku tego ubezpieczonego po zapłacie za pobyt i wyżywienie pozostaje mu kwota w wysokości co najmniej 15 % jego dochodu mniej niż 800 CZK lub jeżeli nie ma żadnego dochodu; ten fakt wykazuje ubezpieczony, przedkładając potwierdzenie nie starsze niż 30 dni, które na jego prośbę ma obowiązek wydać udzielający świadczeń socjalnych.
  4. o ile w ramach świadczenia usługi w przypadkach nagłych lekarz wykonujący usługę stwierdził, że stan ubezpieczonego wymaga hospitalizacji.

Sposób, w jaki ubezpieczony musi zapłacić opłatę regulacyjną: opłata jest uiszczana przez ubezpieczonego natychmiast lub zgodnie z umową z placówką medyczną udzielającego świadczeń medycznych. Świadczeniodawca, na prośbę ubezpieczonego, ma obowiązek wystawić mu lub jego ustawowemu zastępcy dokument o zapłaceniu opłaty regulacyjnej.

Terminy obowiązujące przy płaceniu opłat regulacyjnych

  1. natychmiast - w przypadku, jeżeli chodzi o zapłatę opłaty regulacyjnej oraz o zapłatę opłaty za wydanie częściowo refundowanego leku lub artykuły spożywczego specjalnego przeznaczenia zdrowotnego przez instytucję opieki medycznej
  2. natychmiast lub na podstawie uzgodnień - ze świadczeniodawcą usług medycznych w związku z udzieleniem porady medycznej.

źródło: Ministerstwo Zdrowia Republiki Czeskiej

W górę