Pomiń menu

Życie i praca

Studia medyczne w Republice Czeskiej

Szkoły wyższe w Republice Czeskiej są publiczne, państwowe (wojskowe lub policyjne) lub prywatne.

Programy studiów:

 • studia licencjackie
  studia są zazwyczaj trzyletnie, maksymalnie czteroletnie
  stopień
  Lic. - licencjat
  BcA. - licencjat sztuki
 • studia magisterskie
  uzupełniają program studiów licencjackich, a długość studiów waha się od jednego roku do trzech lat
  stopień
  Mgr - magister
  Inż. - inżynier (w dziedzinie ekonomii, nauk technicznych i technologii, rolnictwa, leśnictwa i wojskowości)
  Inż. arch. - inżynier architekt (w dziedzinie architektury)
  lek. med. - lekarz medycyny (w dziedzinie medycyny)
  lek. stom. - lekarz stomatolog (w dziedzinie stomatologii)
  lek. wet. - lekarz weterynarii (w dziedzinie weterynarii i higieny)
  mgr szt. - magister sztuki (w dziedzinie sztuki)
 • studia doktoranckie
  standardowy czas trwania studiów to trzy lata
  stopień
  dr - doktor
  dr n. teol. - doktor nauk teologicznych (w dziedzinie teologii)

Studia mogą odbywać się w formie stacjonarnej, niestacjonarnej (zaocznej) lub mieszanej (połączenie obu wymienionych form).

Studia medyczne

Studia medyczne w Republice Czeskiej mają długą tradycję, są na wysokim poziomie i przyciągają wielu studentów z zagranicy, również ze względu na korzystną wysokość opłat za naukę (w przypadku studiów w innym języku niż czeski).

Najwięcej zagranicznych studentów medycyny w Republice Czeskiej pochodzi z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwecji, Niemiec, Izraela, Malezji, Nigerii i innych krajów.

W Republice Czeskiej medycynę można studiować na ośmiu wydziałach czterech szkół wyższych: Uniwersytet Karola w Pradze (1. Wydział Lekarski, 2. Wydział Lekarski, 3. Wydział Lekarski, Wydział Lekarski w Hradcu Králové, Wydział Lekarski w Pilźnie), Uniwersytet Masaryka w Brnie (Wydział Lekarski), Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu (Wydział Lekarski) oraz Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie (Wydział Lekarski).

Długość studiów różni się w zależności od wybranej specjalizacji. Medycynę ogólną studiuje się 6 lat, a później następuje staż w ramach specjalizacji. Najkrótszy staż ma medycyna rodzinna (3 lata), do najdłuższych należą bardzo wyspecjalizowane dziedziny takie jak neurochirurgia czy kardiochirurgia (7 lat). Specjalizacja zakończona jest egzaminem specjalizacyjnym.

Egzaminy wstępne

Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie szkoły średniej lub średniej zawodowej, wypełnienie zgłoszenia na studia, zapłacenie opłaty i zdanie egzaminu wstępnego. W zależności od wydziału egzaminy wstępne różnią się od siebie, najczęściej kandydat zdaje test pisemny z biologii, chemii i fizyki, test umiejętności ogólnych, a na kolejnym etapie jest rozmowa kwalifikacyjna. Niektóre wydziały umożliwiają przyjęcie bez egzaminów wstępnych - warunkiem jest wtedy ukończenie szkoły średniej w Republice Czeskiej, egzamin maturalny z języka czeskiego, wysoka średnia ocen w szkole średniej itp.

Obcokrajowcy

Jeżeli obcokrajowiec przebywa na terenie Republiki Czeskiej dłużej niż trzy miesiące (w tym przypadku "w celu odbycia studiów"), musi posiadać pozwolenie na pobyt. Studenci, którzy nie pochodzą z krajów UE, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcaria są dodatkowo zobowiązani do posiadania ważnej wizy.

W państwowych i publicznych szkołach obcokrajowcy mogą studiować:

 • w języku czeskim - na takich samych warunkach jak obywatele Republiki Czeskiej, przy czym na egzaminach wstępnych może być wymagane wykazanie się odpowiednią znajomością języka czeskiego; studia są bezpłatne
 • w innym języku - studia są odpłatne (zgodnie z § 58 ustawy o szkołach wyższych), wysokość opłat za naukę szkoły wyższe określają same

Na Uniwersytecie Karola dostępne są kierunki w języku angielskim na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Wszystkie wydziały lekarskie oferują sześcioletni program "medycyny ogólnej" w języku angielskim. 1. Wydział Lekarski w Pradze, Wydział Lekarski w Pilźnie i Wydział Lekarski w Hradcu Králové oferują również pięcioletni kierunek "stomatologia" w języku angielskim. Więcej na temat tych programów, egzaminów wstępnych, warunkach studiów itd. znajdziesz w broszurze Bachelor’s & Master’s Study Programs in English.

Wydział Lekarski Uniwersytetu Masaryka w Brnie oferuje dwa programy studiów w języku angielskim - medycynę ogólną i stomatologię. Uzyskane stopnie lek. med./lek. stom. są w pełni akceptowane w krajach UE, USA i wielu innych. Warunkiem przyjęcia jest ukończenie szkoły średniej i zdanie egzaminu wstępnego, który składa się z testu pisemnego z biologii, chemii i fizyki lub matematyki.

Egzamin wstępny na Wydział Lekarski Uniwersytetu Masaryka w Brnie można zdawać również za granicą - w 2014 roku egzaminy odbyły się w Wiedniu i Nottingham, a kandydaci mogą prosić o taką możliwość również w innych krajach. Więcej informacji: http://www.med.muni.cz/index.php?id=9.

(Informacje o egzaminach wstępnych na innych wydziałach szkół wyższych w Republice Czeskiej - zob. poniżej Przydatne linki.)

W szkołach prywatnych opłatę za studia ponoszą wszyscy studenci, zarówno obcokrajowcy, jak i obywatele Republiki Czeskiej.

Kursy językowe przygotowujące do studiów

Niektóre szkoły wyższe oferują studentom z zagranicy, którzy chcieliby studiować w języku czeskim, językowe kursy przygotowujące. Specjalistyczny, przygotowawczy kurs języka czeskiego dla kandydatów na studia medyczne i kierunki przyrodnicze oferuje Instytut Przygotowania Językowego i Specjalistycznego (ÚJOP), który jest jednostką Uniwersytetu Karola w Pradze. Kurs przeznaczony jest nie tylko dla kandydatów na kierunki medyczne na Uniwersytecie Karola (i jego wydziałach w Pradze, Pilźnie i Hradcu Králové), ale również na Uniwersytecie Masaryka czy Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu.

Instytut Przygotowania Językowego i Specjalistycznego organizuje różne typy kursów języka czeskiego dla obcokrajowców (kursy online + kursy roczne / semestralne / letnie / indywidualne itd.), możliwość zdawania egzaminów certyfikowanych z języka czeskiego i roczne kursy przygotowujące do studiowania dla obcokrajowców.

Dla studentów, którzy chcą studiować w języku czeskim, przeznaczony jest intensywny roczny kurs języka czeskiego w ośrodku w Mariańskich Łaźniach. Studenci intensywnie uczą się czeskiego, do którego z czasem dochodzą przedmioty, które kandydaci na studia będą zdawać na egzaminie wstępnym do szkoły wyższej - biologia, fizyka i chemia. Więcej informacji na temat kursów można znaleźć na stronie Instytutu Przygotowania Językowego i Specjalistycznego.

Przydatne linki

W górę