Sari peste meniu

Sistem de sănătate

Străinii care nu sunt implicați/nu fac parte din asigurarea de sănătate publică

Serviciile de sănătate se acoperă de ministrul de interne al Republicii Cehe

Persoanele interesate depun cereri de garanție/asigurare provizorie pentru ele însele și pentru copiii lor. În cursul procedurii (în conformitate cu Legea 221/2003 Coll. Privind protecția preliminară/provizorie a străinilor, în versiunea valabilă/astfel cum a fost modificată), se acordă acestor persoane pentru perioada care duce la depunerea unei acțiuni/plângeri împotriva hotărârii Ministerului de Interne (§ 17 alin. 1) și, pe perioada procedurii pe această pretenție, cu condiția ca această acțiune să aibă succes, pe teritoriul Republicii Cehe în mod gratuit; adică din mijloacele finanțate de fondurile de asigurări de sănătate (Legea nr. 48/1997 Coll.) și mai departe să asigure îngrijiri medicale legate de carantina ordonată sau alte măsuri legate de protecția sănătății publice.

Unui copil născut/care se naște unui străin care se bucură de protecție preliminară/temporară și care locuiește pe teritoriul Republicii Cehe i se acordă/va beneficia de asistență medicală gratuită pew teritoriul Republicii Cehe, în conformitate/virtutea cu datelor de mai sus, până la luarea unei decizii privind acordarea azilului temporar/protecția provizorie a străinilor (§ 28 legea privind protecția provizorie a străinilor).

Contracte internaționale

Pe teritoriul Republicii Cehe, străinii/resortisanții străini au dreptul/pretenție la asistență medicală, pe baza tratatelor internaționale bilaterale privind securitatea socială, care se referă, concomitent/în același timp, la acordarea/furnizarea de asistență medicală și pe baza acordurilor bilaterale privind cooperarea în domeniul sănătății, care conțin/ stabilesc reguli privind acordarea gratuită a aistență/îngrijirea medicală și la care este obligată Republica Cehă.

Acorduri bilaterale

Este vorba, mai presus de toate, de acorduri de cooperare, care printre altele reglementează. asistență medicală reciprocă gratuită pentru o ședere temporară pe teritoriul altei părți contractante, în cazul unei boli acutr sau vătămări. Acest lucru se referăl și la/pentru următoarele state , respectiv/sau țări terțe: Yemen și Cuba. Pentru a putea solicita asistență medicală pe baza acestor acorduri, prezentarea cetățeniei este suficientă, de ex. B. prin pașaport. Asistența medicală acordată se acoperă/este asigurată de Ministerul Sănătății al Republicii Cehe.

Mai multe informații referitoare la relația contractuală respectivă sunt disponibile la Ministerul Sănătății Republicii Cehe și la Ministerul de Externe al Republicii Cehe.

Contracte bilaterale despre asigurarea socială

Al doilea tip de contract constă în Acordurile de securitate socială, care includ și îngrijirile medicale. Pe baza acestora, cererile/pretențiile/revendicările de la asigurările de sănătate pot fi transferate pe teritoriul celuilalt stat contractant. Îngrijirea care se acordă/furnizată pe baza acestor contracte este limitată și include/cuprinde în special tratamente urgente și care nu pot fi amânate. După aprobarea prealabilă prin asigurarea de sănătate responsabilă, îngrijirile pot fi acordate și într-o măsură mai mare/pe scară mai largă.

În baza Tratatului de securitate socială cu statele din Muntenegru, Macedonia, Serbia, Turcia și Israel, este în primul rând necesar ca la cerere/solicitare de asistență medicală , asigurării de sănătate cehe să se prezinte formarul corespunzătoar pe care străinul îl primește de la instituția străină la care este asigurat. Ulterior, asigurătorul de sănătate din Cehă emite o așa-numită confirmare a înregistrării sau a unui certificat de asigurare al statului contractant străinului care locuiește aici, cu care/cu ajutorul căruia se poate identifica la furnizorul de servicii de sănătate.

În baza/conformitate cu actualul Acord valabil între Republica Cehoslovacă și Republica Populară Federativă Iugoslavia privind securitatea socială (nr. 3/1958), persoanele care beneficiază de asistență din partea Bosniei și Herțegovinei (B și H) beneficiază de asistență gratuită. Pentru solicitare/utilizare/ folosire, persoanaîndreptățită trebuie să prezinte documente credibile care să ateste/prezinte faptul că are dreptul să primească acest servicui/această prestație în zona B și H. Aceasta înseamnă că dreptul/solictarea de/la o asistență medicală acoperită în acest mod nu este derivat în mod automat din cetățenie, ci din faptul că cetățeanul B și H din țara sa de origine, adică. el este asigurat in B și H. ceea ce se dovedește prin prezentarea unuia dintre următoarele documente: cartea de sănătate, contract de muncă sau declarația de venit/ pensie. Asistența medicală acordată este asigurată/acoperită de Ministerul Sănătății al Republicii Cehe.

Se pot obține mai multe informații detaliate despre relația contractuală relevantă între Ministerul Sănătății Republicii Cehe , Ministerul Muncii și Asigurărilor Sociale Republicii Cehe ( vedeți lista acordurilor internaționale de securitate socială: www.mpsv.cz{) și Centrul de restituiri/plăți internaționale.

O reglementare precisă a condițiilor, în ce condiții, în ce mod/cum și în ce cazuri se acordă asistență medicală sunt reprezentate în acordurile administrative carecare sunt părți componente din aceste contracte/tratate. Condițiile se pot diferenția în contractele individuale. Înainte de plecarea în Republica Cehă, fiecare străin ar trebui să se informeze/verifice la autoritățile competente dacă îndeplinește condițiile rezultate/stabilite în tratatele internaționale.

Dacă străinul nu se poate identifica la medic printr-un document relevant/pe baza căruia se solicită/revendică tratamentul , străinul trebuie să-l plătească din resurse proprii. În cazul unui tratament necesar și care nu suportă amânare/urgent, prețul este calculat prin prețul maxim al punctului, adică. . 1.12 coroane pe punct (vezi reglementarea prețurilor de la Ministerul Sănătății 1/2012 / DZP în buletinul informativ al Ministerului Sănătății din 2 decembrie 2013, valabil începând cu 1.1.2014).

Asigurarea medicală de călătorie

Această parte informează sub ce condiții se realizează și expiră o asigurare medicală de călătorie și în ce constau condițiile obișnuite și consecințele folosirii unui asemenea produs de asigurăre pentru a obține/acoperi servicii de îngrijire de sănătate.

Legea 326/1999 Coll. privind șederea/reședința străinilor pe teritoriul Republicii Cehe (în varinata în vigoare) impune cetățenilor străini obligația de a face dovada unei asigurări medicale suficiente/adecvate. Această obligație poate fi îndeplinită prin încheierea unei asigurări de sănătate pentru călătorii (a se vedea articolele 180i și 180j din Legea nr. 3/1999 Coll., care reglementează/stabilește în detaliu ce se înțelege printr-un document de asigurare de sănătate pentru călătorii), cu condiția ca beneficiile de sănătate care decurg din acestea să fie îndeplinite Costurile care apar cu acordarea de ingrijire medicală nu se acoperă pe baza tratatelor internaționale sau din asigurările de sănătate publice sau dacă străinul nu poate dovedi că costurile pentru o asistențe medicală sunt acoperite în alt mod.

Dacă străinul intră în Republica Cehă pentru prestarea unei munci, obligația menționată mai sus va fi îndeplinită cu ziua în care acesta își începe activitatea la un angajator stabilit pe teritoriul Republicii Cehe. În alte circumstanțe, acesta trebuie să încheie o asigurare de sănătate pentru călătorii sau să demonstreze că orice prestații de îngrijire a sănătății pot fi acoperite din alte surse. Dacă străinul se află pe teritoriul Republicii Cehe fără asigurare medicală valabilă, el încalcă legislația cehă , respectiv, europeană și este supus urmăririi penale. În cazul nevoii/necesității de îngrijire a sănătății, i se solicită să achite/plătească tratamentul în numerar, care poate atinge eventual sume mari.

Un document despre o asigurare de sănătate nu se solicită printre altele, nu este necesar dacă străinul provine din țări precum Cuba, Bosnia și Herțegovina și Yemen. Străinii din aceste țări vor fi acoperiți din bugetul de stat pentru un tratament necesar, care nu poate fi amânat, pe baza tratatelor internaționale bilaterale. Persoana în cauză face dovada cetățeniei sale de ex.. cu un pașaport. (Notă: Valabilitatea acordului dintre Guvernul ČSSR și Guvernul Republicii Arabe Yemen privind cooperarea în domeniul sănătății și medicinii [Nr. 95/1985 Coll.] Se încheie la 21 aprilie 2015.)

Un document despre/referitor la incheierea unei asigurare de sănătate nu este necesar chiar dacă este vorba despre persoane care sunt asigurate într-un stat cu care Republica Cehă are un contract internațional de securitate socială. Acestea sunt Muntenegru, Macedonia, Serbia și Turcia.

Chiar și în aceste cazuri, trebuie să dovedești/vă dovediți naționalitatea țării în cauză, de ex. printr-un pașaport valabil. Acest lucru nu este valabil pentru/se aplică cetățenilor din Bosnia și Herțegovina, pentru care dreptul la îngrijiri medicale nu este derivat în mod automat din naționalitate, ci din faptul că cetățeanul din Bosnia și Herțegovina beneficiază de asigurare de sănătate în țara sa de origine, și anume face dovada în BiH următoarelor documente: certificatul de sănătate, confirmarea/certificat de muncă sau declarația unui venit din pensie/de pensie.

Străinii fără permis de ședere permanentă/statut permanent de rezidenți în Republica Cehă care nu sunt angajați în Republica Cehă nu pot participa la asigurările de sănătate publică și, în majoritatea cazurilor, trebuie să încheie o asigurare de călătorie care să fie independentă de asigurarea publică de sănătate și se bazează pe o relație contractuală între persoana asigurată și o societate comercială de asigurări. O asemenea asigurare nu este oferită de casele de sănătate, ci mai degrabă de societățile de asigurări.în conformitate cu Legea nr. 277/2009 Coll. privind asigurările.

Solicitările/Cererile pentru un document privind asigurarea de călătorie pentru șederi de până la 90 de zile sunt stabilite prin ordinul Parlamentului European și al Consiliului European nr. 810/2009 de instituire a Codului comunitar privind vizele (Codul de vize). Acest ordin/această reglementare prevede că asigurarea medicală de călătorie ar trebui să acopere toate costurile suportate în timpul șederii rezidentului în legătură cu repatrierea din motive de sănătate, ajutorul/asistență medicală urgentă, tratament de urgență spitalicesc sau deces. Asigurarea trebuie să fie valabilă pe teritoriul statelor membre și să acopere întreaga durată anticipată/probabilă a șederii. Suma minimă acoperită trebuie să fie de 30.000 €.

Conform legii referitoare la șederea străinilor pe teritoriul Republicii Cehe asigurarea de călătorie trebuie să acopere toate costurile în cazul unei șederi de peste 90 de zile, care in cazul de ajutor medical de urgență , incluzând costul reîntoarcerii al lui sau a ei in caz de deces, costurile asociate cu transportul trupului individual rămân/revin țării care reprezintă documentul individual de călătorie ( sau altui stat in care persoana are permisiunea de a sta). Această limită de acord pentru asigurare in cazul unui eveniment este că asiguratul poate revendica cel puțin 60 000 de euro ( fără participarea asiguratului la costurile mai sus enumerate).

O asigurare de sănătate de călătorie este așadar solicitată când o persoană aplică în Republica Cehă pentru o viză de mai mult de 90 de zile și pentru o prelungire a permisului de ședere în Republica Cehă. Se poate negocia doar cu companiile de asigurări autorizate pentru a oferi acest tip de asigurare în Republica Cehă. Termenul “îngrijire complexă de sănătate” se înțelege ca o asistență de sănătate/sanitară prevăzută pentru asigurat prin serviciile contractuale ale furnizorului fără o rambursare directă a costurilor tratamentului pentru a menține starea/condiția de sănătate a persoanei asigurate pe perioada care precede expirarea contractului de asigurare. Această asigurare nu trebuie să excludă asistența sanitară preventivă sau de dispensar, nici îngrijirea medicală care este in legătură cu sarcina unei mame asigurate și nașterea. Acestor condiții trebuie să li se acorde atenția cuvenită la negocierea contractului de asigurare.

Nu este vorba despre persoanele la care se referă Regulamentul (CE) al Parlamentului European și Consiliului nr.883/04, nr. 987/09, și cu Regulamentul Parlamentului Europeoan și Consiliului European (EU) nr. 1231/2010.

Sursă: Ministerul Sănătății Republicii Cehe, www.mzr.cz/Cizinci/

Spre sus: