Sari peste meniu

Sistem de sănătate

Drepturi și obligații

Dacă un străin are o asigurare medicală publică conform legii nº 48/1997 Sb. despre modificarea și completarea unor legi conexe în versiunea valabilă și este asociat într-o asigurare publică, are următoarele drepturi și obligații.

Dreptul beneficiarului unei asigurări de sănătate publică:

 1. la alegerea asigurării de sănătate. Se poate să se modifice asigurarea de sănătate o dată în decurs de 12 luni, întotdeauna la data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor. Persoana asigurată, respectiv reprezentantul său legal este obligat să depună cererea la casa de asigurări de sănătate aleasă/selectată cu cel puțin șase luni înainte de modificarea solicitată. Această cerere de schimbare/modificare a asigurării de sănătate la data de 1 ianuarie a anului calendaristic poate fi făcută doar o singură dată. Alte cereri eventuale/posibile nu vor mai fi luate în considerare, chiar dacă au fost depuse la/în termenul stabilit.
 2. la alegerea furnizorului de servicii de sănătate (mai departe/în continuare numai "furnizor"), care se află într-o relație contractuală cu casa de sănătate/medicală responsabilă/relevantă și la alegerea instituțiilor de îngrijire a sănătății ale acestui furnizor. În cazul unui furnizor înregistrat, el poate avea/face acest drept valabil o dată la trei luni.
 3. la accesibilitate temporală și locală a serviciilor acoperite, care sunt garantate de furnizorul de contracte al casei de sănătate corespondente/responsabile.
 4. la prestarea serviciilor acoperite în condițiile care sunt prevăzute în/de această/prezenta lege, prin care prestatorul nu poate solicita alte plăți pentru aceste servicii acoperite de la persoana asigurată .
 5. la medicamente și alimente pentru scopuri medicale speciale, fără restituire/rambursare directă, în cazul in care este corba de preparate medicinale/medicamentelor și alimente pentru scopuri medicale speciale care sunt acoperite de asigurarea medicală și prescrise în conformitate cu această lege/ cu prezentul act. Acest lucru este valabil și acolo unde/în cazurile în care prestatorul de servicii medicale nu a încheiat un contract cu casa/compania de sănătate al persoanei asigurate.
 6. la furnizarea de informații din partea/de la societatea/casa/compania de asigurări de sănătate despre serviciile acoperite care i-au fost acordate.
 7. să participe la controlul asigurărilor de sănătate acoperite de casa de sănătate.
 8. la emiterea unui document privind/despre achitarea taxei de reglementare. Furnizorul este obligat să elibereze/emită un astfel de certificat/ o astfel de adeverință persoanei asigurate, la cerere.
 9. la eliberarea unui document privind achitarea/plata taxei pentru eliberarea medicamentelor parțial acoperite și a produselor alimentare destinate unor scopuri medicale speciale de către furnizor. Furnizorul este obligat să elibereze o astfel de adeverință/un astfel de certificat persoanei asigurate, la cerere.
 10. la rambursarea/restituirea sumei care depășește limita taxelor de reglementare și a co-plăților pentru medicamente și produse alimentare în scopuri medicale speciale, fără rambursare directă, de către casa de sănătate în termenul stabilit de lege.

Obligațiile posesorilor unei asigurări de sănătate publice:

 1. să se conformeze obligației de a informa,
 2. în ziua angajării să comunice/dea informați angajatorul său, la care casă/societatea de asigurări de sănătate este asigurat. El are aceeasi obligație chiar dacă schimbă casa de sănătate in timpul relatiei sale de muncă. El trebuie să-și îndeplinească această obligație în termen de opt (8) zile de la data schimbării. Angajatorul este obligat ,în conformitate cu propozițiileprecedente/anterioare să confirme primirea comunicatului/notificării în scris,. Angajatorul are dreptul să ceară angajaților, respectiv foștilor angajați rambursarea amenzii pe care a trebuit să o achite/plătească în legătură cu faptul că nu a informat asiguratul referitor la schimbarea casei de sănătate.
 3. să achite sumele sale/contribuția la casa de asigurări de sănătate, în cazul în care legea prevede altfel.
 4. să coopereze la asigurarea/acordarea serviciilor de sănătate și la controlul progresului/procesului de vindecare/tratament individual și la conformarea/urmărirea regimului/tratamemtului medical stabilit de furnizor.
 5. să se supună examinărilor medicale preventive, în conformitate cu prevederile legii/prezentului act sau ale legislației obligatorii.
 6. a se conforma măsurilor pentru evitarea bolilor,
 7. pentru a evita acțiunile al căror scop este de a deteriora în mod deliberat/intenționat propria sănătate.
 8. să dovedească la acordarea de asistență medicală cu cardul de asigurare sau un document înlocuitor eliberat de casa de sănătate. Excepție: Preluarea preparatelor medicale și a hranei/alimentelor pentru scopuri medicale speciale, precum și a ajutoarelor medicale.
 9. în termen de opt (8) zile pentru a raporta pierderea sau deteriorarea cardului de asigurat/asigurare al casei de sănătate relevante.
 10. în termen de opt (8) zile să restituie cardul de asigurare casei competente de asigurări de sănătate, și anume în următoarele cazuri:
  • Încetarea relației de asigurare,
  • Schimbarea casei de sănătate,
  • Ședere pe termen lung în străinătate.
 11. să comunice casei autorizate de asigurări de sănătate schimbarea numelui, prenumelui, reședinței permanente sau numărului de naștere în termen de treizeci (30) de zile de la data schimbării. În cazul in care/în măsura în care asiguratul nu rămâne mai mult timp la domiciliul său permanent, el este obligat să informeze/să aducă la cunoștință companiei de asigurări de sănătate despre locul unde se află pe teritoriul Republicii Cehe, unde se află/stă preponderent/ cel mai mult.
 12. să depună un document, la schimbarea casei de sănătate a noii asigurări de sănătate, care privește cuantumul plăților în avans ale sumei de asigurare, care reies/decurg din baza de impozitare, în cazul în care este vorba o persoană care are/desfășoară o activitate independentă.
 13. să achite angajatorului taxele de reglementare.
 14. să restituie diferența dintre prețul serviciului acordat/furnizat și valoarea/suma contribuției plătite de casa de sănătate furnizorului, respectiv oricărei alte persoane care a furnizat asiguratului un serviciu de sănătate.

Neîndeplinirea obligației de a plăti sume/prime regulate de asigurare nu anulează nici relația de asigurare cu casa de sănătate, nici cu dreptul de a utiliza asistența medicală. În caz de neplată a sumei/contribuției de asigurare, casa de asigurări de sănătate va percepe o amendă, care va fi apoi încasată de casa/compania de asigurări de sănătate împreună cu suma/prima datorată.

Dacă un străin se află in situația în care el însuși și cei din familie devin pacienți, ar trebui să știe că există anumite drepturi și obligații, pe care el ca pacient le are conform Legii 372/2011 GBl., modificată, despre serviciile de sănătate și condițiile acordării acestora.

Drepturile pacientului:

 1. Serviciile de sănătate pot fi prevăzute unui pacient numai cu acordul liber al acestuia și consimțământul informat la acest tratament - în caz că legea nu stabilește altfel.
 2. Pacientul are dreptul la acordarea de servicii de sănătate la un nivel de specialitate adecvat/rezonabil.
 3. La garanția serviciilor de sănătate el are mai departe dreptul
  • la tratarea cu respect, dreptul la demnitate și respectarea vieții private în acordarea/furnizarea de servicii de asistență medicală în acord cu caracterul asistenței medicale prezentate/ prevăzute;
  • la alegerea furnizorilor care sunt îndreptățiți șă furnizeze/acorde servicii de asistență medicală care să corespundă nevoilor/cerințelor pacienților și instituțiilor de îngrijire a sănătății, în cazul în care prezenta lege sau altă legislație nu prevede altfel ;
  • la solicitarea serviciilor de consultanță din partea unui alt furnizor, respectiv de la un colaborator medical decât cel care de obicei îi furnizează servicii de sănătate; acest lucru nu este valabil/nu se aplică în cazul efectuării unui tratament care nu suportă amânare sau daca este vorba de o persoană care execută o pedeapsă cu închisoare, respectiv în arest sau care se află în detenție preventivă;
  • la cunoașterea regulilor interne ale instituției de asistență medicală cu îngrijire la pat sau ambulatoriu (mai departe numai "normele interne");
  • la prezența neîntreruptă a reprezentantului legal, respectiv a unei persoane desemnate la reprezentantul legal, a unui părinte adoptiv sau a unei alte persoane a cărei îngrijire a fost încredințată pacientului în/pe baza unei hotărâri judecătorești sau a unei decizii a unui alt organ/ altei instituții, în cazul in care pacientul nu este major;
  • la prezența neîntreruptă a reprezentantului legal, respectiv a unei persoane desemnate ca reprezentant legal, în cazul în care persoana este o persoană cu o capacitate de acțiune juridică redusă, astfel încât aceasta(persoana) nu este capabilă să evalueze ea însăși garantarea propriu-zisă a serviciilor de sănătate, respectiv efectele acestora;
  • la prezența unei persoane apropiate sau a unei persoane desemnate de pacient, și anume în acord cu alte legislații și reguli/norme interne, cu condiția ca prezența acestor persoane să nu împiedice acordarea de asistență medicală; acest lucru nu este valabil/ nu se aplică dacă este vorba de persoane reținute, incarcerate sau sunt în arest preventiv,
  • la informație despre prețul serviciilor de sănătate furnizate, care nu sunt sau doar parțial acoperite de asigurarea publică de sănătate, precum și modul de plată, în măsura în cazul în care starea sănătății permite;
  • la cunoașterea numelui, respectiv a prenumelui angajaților medicali/personalului medical și a altui personal specializat care este direct implicat în furnizarea serviciilor de asistență medicală, precum și a tuturor persoanelor care se pregătesc la frunizor pentru o profesie de asistență medicală și care sunt prezente în realizarea/executarea serviciilor de sănătate și desfășoară activități, care sunt parte componentă a educației lor;
  • la respingerea/refuzului/neacceptarea prezenței persoanelor care nu iau parte direct/ nu sunt direct implicate în acordarea/furnizarea de servicii de sănătate sau care sunt încă în curs de formare/pregătire de asistent medical;
  • la primirea de vizite la instituția sanitar/de sănătate cu îngrijire la pat sau ambulatoriu și cu respectarea stării de sănătate și în acord cu normele interne și astfel încât drepturile pacienților rămași să nu fie perturbate, în caz că/dacă nu prevede altfel această lege sau în alt mod legislația/o altă prevedere legală;
  • la primirea asistenței spirituale din partea clericilor bisericilor sau a altor comunități religioase înregistrate în Republica Cehă sau din partea/ de la persoanele însărcinate cu prestarea de servicii spirituale (denumite în continuare "clerici") în instituția de sănătate cu servicii la pat sau ambulatoriu în acord cu regulile/normele interne și într-o manieră care nu interferează/perturbă cu drepturile altor pacienți, în cazul în care această lege sau altă legislație/alte prevederi legale nu prevăd altfel; vizita clericului nu trebuie refuzată pacientului nici în cazul unei stări de sănătate care pune viața în pericol sau într-o altă stare de sănătate gravă, în cazul in care o altă prevedere/dispoziție legală nu prevede altfel;
  • la asigurarea pe cât posibil nelimitată/fără restricții a acordării/furnizării de servicii medicale și asigurarea calității și siguranței serviciilor medicale acordate/furnizate;
 4. la alegerea furnizorului de servicii de sănătate și a instituției de sănătate.

Obligațiile pacientului:

 1. a se conforma modului individual de acțiune aranjat, dacă și-a declarat acordul pentru acordarea/furnizarea de servicii de sănătate;
 2. a se orienta după regulile interne ale instituției sanitare/de sănătate;
 3. să ramburseze furnizorului/prestatorului prețul pentru servicii de asistență medicală care fie nu sunt acoperite sau sunt acoperite doar parțial de asigurarea de sănătate publică sau de alte surse și cu care pacientul s-a declarat/a fost de acord;
 4. să informeze veridic personalul de îngrijre despre la starea de sănătate până la momentul actual, inclusiv informații despre bolile infecțioase, despre alți furnizori de servicii de sănătate, despre utilizarea produselor medicinale/remediilor/preparatelor medicale și substanțelor care dau dependențe care sunt relevante pentru serviciile de sănătate;
 5. a nu consuma alcool sau alte substanțe dependente în timpul spitalizării și, în cazurile justificate, la cererea/prescripția medicului curant să se supună examinărilor, cu scopul confirmării/dovezii, dacă el este sub influența alcoolului sau a altor substanțe dependente/care dau dependență.

Carta copiilor spitalizați

Drepturile pacienților copii și părinților străini.

 1. Copiii pot fi acceptați/primiți în spital numai dacă îngrijirea de care au nevoie nu pota fi oferită acasă la calitatea solicitată sau printr-o îngrijire ambulatorie.
 2. Copiii spitalizați au dreptul la contact permanent cu părinții și frații și surorile lor. Acolo unde este posibil, ar trebui ca părinților și rudelor să li se acorde posibilitatea dă rămână la copiii lor în spital. Pentru a participa la îngrijirea copiilor lor, părinții ar trebui să fie informați plenar/complet despre funcționarea departamentului/secției și să fie încurajați la o participare/implicare activă.
 3. Copiii și/sau adulții au drptul la informații, care este prezentat într-o formă cum corespunde vârstei acestora și educației/nivelului de înțelegere. totodată/în același timp au dreptul să vorbească deschis cu personalul despre nevoile lor.
 4. Copiii și/sau adulții au dreptul de a fi informați despre toate deciziile referitoare la ingrijirea sănătății care se acordă lor și să participe/să fie implicați. Fiecare copil trebuie să fie protejat de toate intevențiile la care se poate renunța, precum și de acțiunile inutile care ar pot servi la atenuarea tulburărilor fizice sau psihice.
 5. Cu copiii trebuie să te porți cu tact și plin de ințelegere și fără excepție trebuie să și se respecte sfera privată/intimitatea.
 6. Copiii trebuie să primească îngrijire de la un personal/de la oameni în mod corespunzător formați, care sunt conștienți de nevoile/cerințele fizice și emoționale ale copiilort de fiecare grupă de vârstă.
 7. Copiilor trebuie să li se acorde posibilitatea de a purta propria lor îmbrăcăminte și de a avea cu ei lucrurile lor în spital
 8. Copiii trebuie să fie îngrijiți în comuniune cu alți copii de vârsta lor.
 9. Copiii trebuie să se găsească într-un ambient/mediu care este mobilat și echipat pentru a corespunde nevoilor lor de dezvoltare și cerințelor. 102/5000 Mediul trebuie să respecte, de asemenea, principiile general recunoscute ale siguranței și îngrijirii copiilor.
 10. Copiilor trebuie să li se asigure corespunsător vârstei lor și stării lor de sănătate oportunități depline de joacă, odihnă și educație.

Sursă: Ministerul Sănătății Republicii Cehe, www.mzr.cz/Cizinci/

Spre sus: