Пропустить меню

Grammar

Используемые грамматические термины

Латинский/чешский термин Перевод
adjektivum/ přídavné jméno
-ý adjektiva (tvrdá přídavná jména)
-í adjektiva (měkká přídavná jména)
имя прилагательное
-ý adjektiva (tvrdá přídavná jména)
-í adjektiva (měkká přídavná jména)
adverbium/ příslovce наречие
aspekt/vid
imperfektivní/dokonavý
perfektivní/nedokonavý
вид
несовершенный
совершенный
čas
futurum/budoucí čas
prézens/přítomnýčas
préteritum/minulý čas
время
будущее время
настоящее время
прошедшее время
deklinace/skloňování
deklinovat/skloňovat
склонение
склонять
imperativ/rozkazovací způsob повелительное наклонение
infinitiv инфинитив
interjekce/citoslovce междометие
kondicionál/podmiňovací způsob условное/сослагательное наклонение
konjugace/časování, konjugovat/časovat спряжение, спрягать
konjunkce/spojka союз
konsonant/souhláska согласный
numerálie/číslovka
základní
řadová
имя числительное
количественные
порядковые
objekt/předmět
přímý
nepřímý
дополнение
прямое
косвенное
pád падеж
plurál/množné číslo множественное число
prepozice/předložka предлог
pronomen/zájmeno
personální/osobní
posesivní/přivlastňovací
interogativní/ tázací
indefinitní/neurčitá
negativní/záporná
местоимение
личное
притяжательное
вопросительное
неопределенное
отрицательное
rod
Ma maskulinim animatum/mužský rod životný
Mi maskulinum inanimatum/mužský rod neživotný
F femininum/ženský rod
N neutrum/střední rod
род
мужской род одушевленный
мужской род неодушевленный
женский род
средний род
samohláska гласный
singulár/jednotné číslo единственное число
subjekt/podmět подлежащее
substantivum/podstatné jméno имя существительное
verbum/sloveso глагол
Вверх