Preskočiť menu

Grammar

Prídavné mená

Podľa zakončenia v nominatíve jednotného čísla rozlišujeme dva typy prídavných mien:

  • Prídavné mená, ktoré končia na (-ý prídavné mená).
    V českej gramatike sa im hovorí tvrdé prídavné mená, pretože y sa v češtine nazýva "tvrdé y". Tieto prídavné mená sú v nominatíve jednotného čísla ovplyvnené rodom podstatného mena, na ktoré sa vzťahujú. Napríklad: nový student/obchod, nová škola, nové kino.
  • Prídavné mená, ktoré končia na (-í prídavné mená).
    V českej gramatike sa im hovorí mäkké prídavné mená, pretože i sa v češtine nazýva "mäkké i". Tieto prídavné mená nie sú v nominatíve jednotného čísla ovplyvnené rodom podstatného mena, na ktoré sa vzťahujú. Napríklad: moderní student/obchod, moderní škola, moderní kino.

Skloňovanie prídavných mien

Skloňovanie prídavných mien v jednotnom čísle – spisovná čeština (obecná čeština)

príklad kontextu rod -ý prídavné mená (tvrdé prídavné mená) -í prídavné mená (mäkké prídavné mená)
1. nominatív
To je...
Ma
Mi
F
N
nový (novej)
nový (novej)
nová
nové (nový)
moderní
moderní
moderní
moderní
2. genitív
Idem z/do/od...
Ma
Mi
F
N
nového (novýho)
nového (novýho)
nové (nový)
nového (novýho)
moderního
moderního
moderní
moderního
3. datív
Idem k...
Ma
Mi
F
N
novému (novýmu)
novému (novýmu)
nové (nový)
novému (novýmu)
modernímu
modernímu
moderní
modernímu
4. akuzatív
Hľadám...
Ma
Mi
F
N
nového (novýho)
nový (novej)
novou
nové (nový)
moderního
moderní
moderní
moderní
5. vokatív
Volám:
Ma
F
nový (novej)
nová
moderní
moderní
6. lokál
Hovorím o... Som v/na...
Ma
Mi
F
N
novém (novým)
novém (novým)
nové (nový)
novém (novým)
moderním
moderním
moderní
moderním
7. inštrumentál
Hovorím s... Som spokojný s...
Ma
Mi
F
N
novým
novým
novou
novým
moderním
moderním
moderní
moderním

Skloňovanie prídavných mien v množnom čísle – spisovná čeština (obecná čeština)

príklad kontextu rod -ý prídavné mená (tvrdé prídavné mená) -í prídavné mená (mäkké prídavné mená)
1. nominatív
To je...
Ma
Mi
F
N
noví (nový)
nové (nový)
nové (nový)
nová (nový)
moderní
moderní
moderní
moderní
2. genitív
Idem z/do/od...
Ma
Mi
F
N
nových (novejch)
nových (novejch)
nových (novejch)
nových (novejch)
moderních
moderních
moderních
moderních
3. datív
Idem k...
Ma
Mi
F
N
novým (novejm)
novým (novejm)
novým (novejm)
novým (novejm)
moderním
moderním
moderním
moderním
4. akuzatív
Hľadám...
Ma
Mi
F
N
nové (nový)
nové (nový)
nové (nový)
nová (nový)
moderní
moderní
moderní
moderní
5. vokatív
Volám:
Ma
F
noví (nový)
nové (nový)
moderní
moderní
6. lokál
Hovorím o... Som v/na...
Ma
Mi
F
N
nových (novejch)
nových (novejch)
nových (novejch)
nových (novejch)
moderních
moderních
moderních
moderních
7. inštrumentál
Hovorím s... Som spokojný s...
Ma
Mi
F
N
novými (novejma)
novými (novejma)
novými (novejma)
novými (novejma)
moderními (moderníma)
moderními (moderníma)
moderními (moderníma)
moderními (moderníma)

Stupňovanie prídavných mien

Pravidelné stupňovanie

Keď porovnávame veci, situácie alebo ľudí, používame komparatívy (2. stupeň) a superlatívy (3. stupeň) prídavných mien. Komparatív sa tvorí pomocou prípon -ejší/-ější, -ší alebo -čí. Superlatív sa tvorí pomocou predpony nej-, ktorú pripojíme ku komparatívu.1

1. stupeň (pozitív) 2. stupeň (komparatív) (-ejší/-ější, -ší, -čí) 3. stupeň (superlatív) (nej- + -ejší/-ější, -ší, -čí)
elegantní elegantnější nejelegantnější
levný levnější nejlevnější
moderní modernější nejmodernější
výrazný výraznější nejvýraznější
zajímavý zajímavější nejzajímavější
světlý světlejší nejsvětlejší
krátký kratší nejkratší
tmavý tmavší nejtmavší
drahý dražší2 nejdražší2
hezký hezčí2 nejhezčí2

1 Prípona -ejší/-ější sa pridáva zvyčajne u trojslabičných a dlhších prídavných mien, pričom -ější nasleduje po d, t, n, m, p, b, v a f (napríklad moderní – modernější). Príponu -ší majú často prídavné mená končiace na -tý (napríklad tlustý – tlustší).
2 Pred príponou dochádza k tzv. palatalizácii (= mäkčeniu) niektorých hlások (napríklad drahý – dražší).

Nepravidelné stupňovanie

1. stupeň (pozitív) 2. stupeň (komparatív) 3. stupeň (superlatív)
dobrý P lepší nejlepší
špatný P horší nejhorší
velký P větší největší
malý P menší nejmenší
vysoký P vyšší nevyšší
dlouhý P delší nejdelší

Krátke prídavné meno rád

jednotné číslo množné číslo
mužský rod životný rád rádi [ráďi]*
mužský rod neživotný rád rády*
ženský rod ráda rády*
stredný rod rádo ráda*

* Niektoré učebnice používajú v množnom čísle na úrovni A1 a A2 na zjednodušenie len tvar rádi.

Krátke prídavné meno rád – formálne oslovenie

Pane, máte rád kávu?
Paní, máte ráda kávu?
Máte rádi kávu?

Použitie krátkeho prídavného mena rád

Krátke prídavné meno rád sa používa v troch konštrukciách:

  • být rád, napríklad: Jsem rád, že jsem doma.
  • mít rád + podstatné meno, napríklad: Mám rád kávu.
  • rád + aktivita, napríklad: Rád plavu.

Pozor na zmenu dĺžky v záporných tvaroch: rád x nerad, ráda x nerada, rádi x neradi...

Stupňovanie krátkeho prídavného mena rád

základné tvary 2. stupeň (komparatív) 3. stupeň (superlatív)
rád, ráda, rádi radši, raději nejradši, neraději

Tvary radši a nejradši sa častejšie používajú v bežnom hovorenom jazyku.

Privlastňovacie prídavné mená

Privlastňovacie prídavné mená odpovedajú na otázku čí1? Používajú sa iba pre živé bytosti, ľudí alebo zvieratá a v nominatíve jednotného čísla majú tieto koncovky:

meno mužský rod životný ženský rod stredný rod množné číslo (zjednodušene)
Adam Adamův tatínek
P
Adamova maminka
P
Adamovo auto
P
Adamovi2 kamarádi
P
Eva Evin tatínek
P
Evina maminka
P
Evino auto
P
Evini2 kamarádi
P

Všimnite si, že koncovky privlastňovacích prídavných mien v nominatíve jednotného čísla majú typické majoritné zakončenie:
spoluhláska pre mužský rod (Adamův, Evin), -a pre ženský rod (Adamova, Evina) a -o pre stredný rod (Adamovo, Evino).

U niektorých ženských podstatných mien a vlastných mien dochádza k mäkčeniu hlások, napríklad: maminka > maminčin, Lenka > Lenčin, Petra > Petřin.

1 Poznámka: To, že niečo je niečie, niečomu patrí (= privlastňovací vzťah), sa v češtine tiež menej často vyjadruje pomocou genitívu, napríklad: tatínek Adama, maminka Evy. Toto použitie genitívu sa nazýva posesívny genitív.

2 V písanej alebo hovorenej spisovnej češtine používame v nominatíve množného čísla koncovky, ktoré rozlišujú rod: Adamovi studenti, Adamovy obchody, Adamovy školy, Adamova kina, Evini studenti, Eviny obchody, Eviny školy, Evina kina.

Skloňovanie privlastňovacích prídavných mien

Privlastňovacie prídavné mená sa rovnako ako všetky prídavné mená skloňujú.

Skloňovanie privlastňovacích prídavných mien v jednotnom čísle
M F N
1. nominatív Adamův, Evin (student, obchod) Adamova, Evina (škola) Adamovo, Evino (auto)
2. genitív Adamova, Evina (studenta, obchodu) Adamovy, Eviny (školy) Adamova, Evina (auta)
3. datív Adamovu, Evinu (studentovi, obchodu) Adamově, Evině (škole) Adamovu, Evinu (autu)
4. akuzatív Ma: Adamova, Evina (studenta)
Mi: Adamův, Evin (obchod)
Adamovu, Evinu (školu) Adamovo, Evino (auto)
5. vokatív Adamův, Evin (studente) Adamova, Evina (školo) Adamovo, Evino (auto)
6. lokál (o) Adamovu/-ě, Evinu/-ě (studentovi, obchodu) (o) Adamově, Evině (škole) (o) Adamovu/-ě, Evinu/-ě (autu)
7. inštrumentál Adamovým, Eviným (studentem, obchodem) Adamovou, Evinou (školou) Adamovým, Eviným (autem)
Skloňovanie privlastňovacích prídavných mien v množnom čísle
Ma Mi F N
1. nominatív Adamovi, Evini (studenti) Adamovy, Eviny (obchody) Adamovy, Eviny (školy) Adamova, Evina (auta)
2. genitív Adamových, Eviných (studentů, obchodů, škol, aut)
3. datív Adamovým, Eviným (studentům, obchodům, školám, autům)
4. akuzatív Adamovy, Eviny (studenty) Adamovy, Eviny (obchody) Adamovy, Eviny (školy) Adamova, Evina (auta)
5. vokatív Adamovi, Evini (kamarádi) Adamovy, Eviny (obchody) Adamovy, Eviny (školy) Adamova, Evina (auto)
6. lokál (o) Adamových, Eviných (studentech, obchodech, školách, autech)
7. inštrumentál Adamovými, Evinými (studenty, obchody, školami, auty)

Slovesné prídavné mená

Slovesné prídavné mená pasívne sa tvoria sa od trpného príčastia, to znamená od -n- alebo -t- formy slovies, pridaním prípony -ý, -á, -é.Tvoríme ich od slovies nedokonavých aj dokonavých.
zlepšen → zlepšen, zlepšen-á, zlepšen
vyroben → vyroben, vyroben, vyroben
vypit → vypit, vypit, vypit
použit → použit, použit, použit

Pozor: án → psaný, dáván → dáva

Slovesné prídavné mená aktívne sa tvoria sa od 3. osoby množného čísla prítomného času pomocou prípony -cí. Tvoríme ich len od slovies nedokonavých.
studovat, studují → studující-cí
ležet → leží-cí
psát → píší-cí
číst → čtou-cí
pít → pijí-cí

Účelové prídavné mená sa tvoria od niektorých nedokonavých slovies od -l-formy slovesa (zakončené na krátku samohlásku) pridaním prípony -cí. Majú význam účelový (vyjadrujú vlastnosť predmetu ako nástroja, prostriedku určitej činnosti).
balit → balil → balicí (papír, do kterého se balí = balicí papír)
psát → psal → psací (potřeby pro psaní = psací potřeby)
opakovat → opakoval → opakovací (cvičení pro opakování = opakovací cvičení)

Slovesné prídavné meno má vždy rovnaký pád, číslo a rod ako podstatné meno, ku ktorému patrí:
Lékaři mluvili o zhoršeném stavu pacienta. (Lékaři mluvili o stavu pacienta, který se zhoršil.)
Na oddělení byl přijat pacient se stoupající teplotou. (Na oddělení byl přijat pacient s teplotou, která stoupala.)

Nahor