Preskočiť menu

Grammar

Príslovky

Príslovky rozvíjajú slovesá a prídavné mená. Môžeme ich rozdeliť podľa významu do týchto skupín:

  • príslovky miesta: kde, nikde, někde, kam, někam, nikam, kudy, odkud, vpravo, doprava, zprava, tady, tam, sem, …
  • príslovky času: kdy, někdy, nikdy, odkdy, dokdy, teď, dneska, zítra, včera, minule, naposledy, příště, ráno, večer, …
  • príslovky spôsobu: jak, špatně, dobře, pomalu, …
  • príslovky miery: velmi, hodně, moc, příliš, kolik, málo, trochu, dost, …
  • príslovky príčiny: proč, úmyslně, náhodou, …

Tvorenie prísloviek

Príslovky rozdeľujeme podľa spôsobu tvorenia na vlastné a odvodené.

Medzi vlastné príslovky patrí napr. kde, kdy, odkud. Odvodené príslovky tvoríme najčastejšie z prídavných mien, ďalej z iných slovných druhov, často spájaním do jedného slova:

Odvodzovanie z prídavných mien:

prídavné meno prípona príslovka
rychlý
nový
jemný
řídký
dobrý
špatný
zlý
-e (-ě) rychle
nově
jemně
řídce
dobře
špatně
zle
častý
hluboký
daleký
blízký
mnohý
malý
dlouhý
-o často
hluboko
daleko
blízko
mnoho
málo
dlouho
český
dětský
-y česky
dětsky
pomalý -u pomalu
brzký brzy, brzo

Medzi príslovky vzniknuté z iných slovných druhov patrí napr. kolem, zima, honem, úhrnem.

Medzi príslovky vzniknuté spájaním do jedného slova patrí napr. dokola, dohromady, pohromadě, poprvé, předloni, provždy.

Stupňovanie prísloviek

Príslovky môžeme stupňovať – ​​vyjadrujeme tak väčšiu alebo menšiu mieru vlastnosti. Komparatív (2. stupeň) sa tvorí pomocou prípon -ejší, -ější. Superlatív (3. stupeň) sa odvodzuje od komparatívu pomocou predpony nej-.

pozitív (1. stupeň) komparatív (2. stupeň) (-eji, -ěji) superlatív (3. stupeň) (nej-)
rychle rychleji nejrychleji
lehce lehčeji nejlehčeji
pomalu pomaleji nejpomaleji
jemně jemněji nejjemněji

Niektoré príslovky stupňujeme nepravidelne:

pozitív (1. stupeň) komparatív (2. stupeň) superlatív (3. stupeň) (nej-)
mnoho/hodně více, víc nejvíce, nejvíc
málo méně, míň nejméně, nejmíň
dobře lépe, líp nejlépe, nejlíp
špatně, zle hůře, hůř nejhůře, nejhůř
daleko dále, dál nejdále, nejdál
blízko blíže, blíž nejblíže, nejblíž
dlouho déle nejdéle
brzy, brzo dříve, dřív nejdříve, nejdřív

Pri stupňovaní používame rôzne porovnávacie výrazy:

pozitív (1. stupeň) jako Je rychlý jako blesk.
komparatív (2. stupeň) než Petr je rychlejší než Pavel.
superlatív (3. stupeň) ze všech Eva je nejchytřejší ze všech.

Porovnávacia fráza používa zámená co a to v inštrumentáli: Čím dříve, tím lépe.

Superlatívne frázy používajú zámeno co v nominatíve a superlatív príslovky: co nejrychleji.

Príslovky vyjadrujúce smer a lokáciu (miesto)

Smer Lokácia
Odkiaľ? Kam? Kde?
odtud sem tady
odtamtud tam tam
shora nahoru nahoře
zdola dolů dole
zprava doprava/napravo vpravo/napravo
zleva doleva/nalevo vlevo/nalevo
zprostředka doprostřed uprostřed
zepředu dopředu vpředu
zezadu dozadu vzadu
odjinud jinam jinde
z domova domů doma
Nahor