Preskočiť menu

Grammar

Pády

Nominatív (prvý pád). Použitie nominatívu

Nominatív je základný tvar podstatného mena. Vo vete sa nominatívom vyjadruje

 • podmet, napríklad: Student je ve škole.
 • vetný člen, ktorý sa s podmetom zhoduje, napríklad: Otec je manažer.

Nominatív jednotného čísla

Nájdete tu.

Zjednodušené pravidlá pre nominatív množného čísla

Nájdete tu.

Nominatív množného čísla

Nájdete tu.

Genitív (druhý pád). Použitie genitívu

Genitív sa používa:

 • na vyjadrenie vlastníctva (= že niečo patrí niečomu) alebo autorstva
 • na vyjadrenie čiastkového významu
  • po slovách vyjadrujúcich časť, mieru alebo váhu (trochu, kousek, čtvrt, půl...)
  • po slovách vyjadrujúcich množstvo (trochu, moc, hodně, málo, dost, míň, víc, většina...)
  • po číslovkách 5 a vyššie (iba genitív množného čísla)
 • po niektorých slovesách a slovesách s predložkami
  bát se, mít strach z, ptát se/zeptat se, účastnit se/zúčastnit se, všímat si/všimnout si
 • po týchto predložkách
  bez, během, blízko, do, kolem, kromě, místo, od/ode, podle, u, uprostřed, vedle, z/ze
 • v dátume (Je dvacátého května.)

Pozorujte použitie genitívu v odbornom texte:
Provedeme vyšetření jater a plic.
Anamnéza u onkologických a hematologických onemocnění.
V rodinné anamnéze se ptáme na výskyt krevních nebo nádorových onemocnění u rodičů a sourozenců.
Pohledem si všímáme dýchacích exkurzí.
Projevy peritoneálního dráždění jsou přítomny i v případech peritonitidy jiného původu.
V praxi je důležité odlišit od šelestů organického původu tzv. benigní šelesty.
Vyšetření krevního obrazu se provádí z obvodové krve.

Genitív jednotného čísla

Nájdete tu.

Genitív množného čísla

Nájdete tu.

Datív (tretí pád). Použitie datívu

Datív sa používa:

 • po niektorých slovesách na vyjadrenie nepriameho predmetu (objektu)
  dávat/dát, doporučovat/doporučit, krást/ukrást, kupovat/koupit, posílat/poslat, psát/napsat, půjčovat/půjčit, říkat/říct, telefonovat/zatelefonovat, volat/zavolat, vyřizovat/vyřídit, vysvětlovat/vysvětlit
 • po niektorých slovesách a prídavných menách na vyjadrenie predmetu (objektu)
  být podobný, děkovat/poděkovat, pomáhat/pomoct, rozumět/porozumět
 • po týchto predložkách
  díky, k/ke kvůli, naproti, proti
 • v predmetových konštrukciách so slovesami
  být ... let; být dobře, špatně; být teplo, zima; hodit se; chutnat; chybět; líbit se; slušet; vadit

Pozorujte použitie datívu v odbornom texte:
Ke kvalifikaci dušnosti jsou používána různá kritéria.
Při změnách velikosti jater dochází k posunu jejich dolní hranice.
Na základě nejrůznějších vyšetření lékař dospěje k definitivní diagnóze.
Současná kardiologie má k dispozici velké množství vyšetřovacích metod.
Kardiochirurg se věnuje operačnímu řešení nemocí srdce a velkých cév.
K přenosu infekce může dojít i při běžných onemocněních dýchacích cest.
Pacient není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu soběstačný.

Datív jednotného čísla

Nájdete tu.

Datív množného čísla

Nájdete tu.

Akuzatív (štvrtý pád). Použitie akuzatívu

Akuzatív sa používa:

 • po niektorých slovesách na vyjadrenie priameho predmetu (objektu)
  dávat si/dát si, mít, chtít, mít rád, hledat, jíst/sníst, kupovat/koupit, pít/vypít, potřebovat, používat/použít, studovat, vidět/uvidět, pamatovat (si)/zapamatovat (si), zapomínat/zapomenout
 • po niektorých slovesách s predložkami na, o a za na vyjadrenie predmetu (objektu)
  být zvyklý na, čekat/počkat na, dívat se/podívat se na, mít chuť na, těšit se na, zapomínat/zapomenout na, zlobit se/rozzlobit se na, bát se o P, prosit/poprosit o, starat se/postarat se o, zajímat se o, žádat/požádat o, děkovat/poděkovat za, utrácet/utratit za
 • po týchto predložkách
  mezi, na, nad, pod, pro, před, v/ve, za
  Predložky na a v/ve sa používajú aj s lokálom.
  Predložky nad, pod, před, za a mezi sa používajú aj s inštrumentálom.
 • v predmetových konštrukciách so slovesami
  bavit, bolet, těšit, zajímat
 • na vyjadrenie času (každou středu, příští sobotu, minulý týden...)

Pozorujte použitie akuzatívu v odbornom texte:
Lékař přebíral veškerou odpovědnost za léčbu.
Patologické rezistence vyžadují bližší charakteristiku.
Moderní zobrazovací metody se opírají o stále dokonalejší zobrazovací techniky.
Biopsie lze rozdělit na cílené a slepé.
Na základě symptomů popsaných pacientem může lékař stanovit symptomatickou diagnózu.
V osobní anamnéze se ptáme na dětská onemocnění.
U žen se zajímáme o gynekologické obtíže.
Laboratorní biochemická vyšetření umožňují vyloučit nebo potvrdit diagnostickou úvahu.
Nemocný přes náležité vysvětlení odmítá potřebnou péči.
Endoskopie patří mezi nejdůležitější vyšetřovací metody.

Akuzatív jednotného čísla

Nájdete tu.

Zjednodušené pravidlá pre akuzatív množného čísla

Nájdete tu.

Akuzatív množného čísla

Nájdete tu.

Vokatív (piaty pád). Použitie vokatívu

Vokatív sa používa na oslovovanie.
Adam – Adame! Eva – Evo!

Priezvisko vo vokatíve

Priezvisko obvykle používame v spojení s výrazmi pan, paní alebo slečna.
pan Novák – pane Nováku! (v bežnom hovorenom jazyku pane Novák!)
paní Nováková – paní Nováková!
slečna Nováková – slečno Nováková!

Ďalšie oslovenia vo vokatíve

Na oslovenie neznámych ľudí používame výrazy:
pan – pane!
paní – paní!
slečna – slečno!

Menej formálne, zdvorilé oslovenie: mladá paní – mladá paní!

Tituly vo vokatíve

Tituly používame vždy so slovami pan alebo paní. Napríklad:
pan doktor – pane doktore!
pan profesor – pane profesore!
pan inženýr – pane inženýre!
paní doktorka – paní doktorko!
paní profesorka – paní profesorko!
paní inženýrka – paní inženýrko!

Vokatív jednotného čísla

Nájdete tu.

Vokatív množného čísla

Nájdete tu.

Lokál (šiesty pád). Použitie lokálu

Lokál sa vždy používa s predložkou. Používa sa:

 • po niektorých slovesách s predložkami o a na
  bavit se/pobavit se o, číst (si)/přečíst (si) o, mluvit o, myslet si/pomyslet si, povídat (si)/popovídat (si) o, psát o/napsat o, říkat/říct o, slyšet o, vyprávět o, záležet na
 • po predložkách
  na, v/ve, po, při, o

Predložky na a v/ve sa viažu aj s akuzatívom.

Pozorujte použitie lokálu v odbornom texte:
Při změnách velikosti jater dochází k posunu jejich dolní hranice.
Intenzita diastolického šelestu je závislá na dýchání.
Intenzita bolesti závisí na individuálně rozdílném prahu vnímání bolestivých podnětů.
V rodinné anamnéze u chorob ledvin pátráme po dně a jiných metabolických onemocněních.
Speciální část knihy pojednává o zvláštnostech anamnézy v jednotlivých podoborech vnitřního lékařství.

Lokál jednotného čísla

Nájdete tu.

Zjednodušené pravidlá pre lokál jednotného čísla

Nájdete tu.

Lokál množného čísla

Nájdete tu.

Inštrumentál (siedmy pád). Použitie inštrumentálu

Inštrumentál sa používa:

 • na vyjadrenie nástroja: Myju si ruce mýdlem.
 • na vyjadrenie pohybu pomocou dopravného prostriedku: Do USA létáme letadlem.
 • na vyjadrenie pohybu cez určitú lokalitu: Musíme projít parkem.
 • na vyjadrenie pohybov tela: Kvadruplegik nemůže hýbat rukama ani nohama.
 • na vyjadrenie času: Projekt musíme odevzdat začátkem/koncem příštího týdne.
 • po niektorých slovesách a prídavných menách: zabývat se, trpět, být známý, projevovat se, být (najmä v odbornom texte)
  Vo výraze být + profesia môžeme použiť tiež sloveso být + nominatív: Byla jsem učitelka. Toto vyjadrenie je menej formálne.
  být spokojený s, být známý
 • po niektorých slovesách a prídavných menách s predložkou s/se
  chodit s, mít svatbu s, rozcházet se/rozejít se s, rozvádět se/rozvést se s, seznamovat se/seznámit se s, scházet se/sejít se s, souhlasit s
 • po predložkách mezi, nad, pod, před, s/se, za

Predložky nad, pod, před, za a mezi sa používajú aj s akuzatívom.

Pozorujte použitie inštrumentálu v odbornom texte:
Pohmatem doplňujeme vizuální nálezy.
Nemocného je nutné vybavit propouštěcí zprávou.
Změny mohou být podkladem pro další léčbu.
Aortální stenóza je chlopenní vadou. Roztroušená skleróza je chorobou, která postihuje muže i ženy.
Nemoc se projevuje dušností.
Pacientka trpí častými migrénami.
Stenózu řešíme chirurgicky náhradou aortální chlopně protézou.
Pacient nesouhlasí s navrhovanou léčbou.
Zvracení vzniká podrážděním centra pro zvracení v prodloužené míše.

Inštrumentál jednotného čísla

Nájdete tu.

Inštrumentál množného čísla

Nájdete tu.

Nepravidelné skloňovanie v množnom čísle

Niektoré podstatné mená majú v množnom čísle nepravidelné tvary:

 • jednoslabičné menia kmeňové -ů- na -o-: dům → domy, stůl → stoly
 • pri zakončeniach na -ec, -ek, -en zvyčajne v ďalších pádoch vypadáva -e-: dárek → dárky, den → dny, týden → týdny, loket → lokty, nehet → nehty, cizinec → cizinci, palec → palce, bratranec → bratranci
 • niektoré samostatné podstatné mená majú zmenu v kmeni: přítel → přátele, ruka → ruce, kuře → kuřata, rajče → rajčata, varle → varlata
 • podstatné meno člověk má v množnom čísle tvar lidi
 • niektoré podstatné mená mení v množnom čísle nielen kmeň, ale aj rod: dítě (N)děti (F), oko (N)oči (F), ucho (N)uši (F)

Párové orgány ľudského tela (ruce, nohy, oči, uši, ramena, kolena) majú v množnom čísle navyše tzv. duálové skloňovanie (viac o skloňovaní častí tela nájdete tu).

Nahor