Preskočiť menu

Grammar

Skloňovanie zámen, prídavných a podstatných mien v jednotnom čísle – spisovná čeština (obecná čeština)

Ma - mužský rod životný
Mi - mužský rod neživotný
F - ženský rod
N - stredný rod
podobné tvary zámen a prídavných mien
Pád1 Zámená2 Prídavné mená3 Podstatné mená4
Príklad kontextu kdo, co ten, ta, to můj, moje -ý prídavné mená (tvrdé)
Nominatív j. č. končí na
-í prídavné mená (mäkké)
Nominatív j. č. končí na
I. skloňovacia skupina
Nominatív j. č. končí na spoluhlásku/spoluhlásku bez mäkčeňa*, -a, -o
II. skloňovacia skupina**
Nominatív j.č. končí na spoluhlásku s mäkčeňom, -e/-ě***, -c, -j, -tel, -el, -ev
III. skloňovacia skupina
Nominatív j.č. končí na -a, -st,
1. nominatív
To je...
kdo
co
ten
ten
ta
to
můj
můj
moje/má
moje/mé (mý)
nový (novej)
nový (novej)
nová
nové (nový)
moderní
moderní
moderní
moderní
student
obchod
škola
kino
muž
počítač
restaurace, kancelář
parkoviště
kolega
-
místnost
nádraží
2. genitív
Jdu z/do/od...
koho?
čeho?
toho
toho
té (tý)
toho
mého (mýho)
mého (mýho)
mojí/mé (mý)
mého (mýho)
nového (novýho)
nového (novýho)
nové (nový)
nového (novýho)
moderního
moderního
moderní
moderního
studenta
obchodu, lesa
školy
kina
muže
počítače
restaurace, kanceláře
parkoviště
kolegy
-
místnosti
nádraží
3. datív
Jdu k...
komu?
čemu?
tomu
tomu
té (tý)
tomu
mému (mýmu)
mému (mýmu)
mojí/mé (mý)
mému (mýmu)
novému (novýmu)
novému (novýmu)
nové (nový)
novému (novýmu)
modernímu
modernímu
moderní
modernímu
studentu/studentovi
obchodu
škole
kinu
muži/mužovi
počítači
restauraci, kanceláři
parkovišti
kolegovi
-
místnosti
nádraží
4. akuzatív
Hledám...
koho?
co?
toho
ten
tu
to
mého (mýho)
můj
moji/mou
moje/mé (mý)
nového (novýho)
nový (novej)
novou
nové (nový)
moderního
moderní
moderní
moderní
studenta
obchod
školu
kino
muže
počítač
restauraci, kancelář
parkoviště
kolegu
-
místnost
nádraží
5. vokatív
Volám:
- - můj
moje/má
nový (novej)
nová
moderní
moderní
studente! Adame!/Marku!
studentko! Evo!
muži! Tomáši!
kolegyně! Marie!
kolego!
Carmen!
6. lokál
Mluvím o...
Jsem v/na...
kom?
čem?
tom
tom
té (tý)
tom
mém (mým)
mém (mým)
mojí/mé (mý)
mém (mým)
novém (novým)
novém (novým)
nové (nový)
novém (novým)
moderním
moderním
moderní
moderním
studentu/studentovi
obchodu/obchodě
škole
kinu/kině
muži/mužovi
počítači
restauraci, kanceláři
parkovišti
kolegovi
-
místnosti
nádraží
7. inštrumentál
Mluvím s...
Jsem spokojený s
kým?
čím?
tím
tím
tou
tím
mým
mým
mojí/mou
mým
novým
novým
novou
novým
moderním
moderním
moderní
moderním
studentem
obchodem
školou
kinem
mužem
počítačem
restaurací, kanceláří
parkovištěm
kolegou
-
místností
nádražím

1 Pád. Všimnite si, že v českej terminológii používame pre nominatív označenie prvý pád, pre genitív druhý pád, pre datív tretí pád atď.

2 Opytovacie zámená kdo, co. Skloňovanie zámen kdo, co (tzv. pádové otázky) sa naučte naspamäť. Pomôžu vám tvoriť otázku a skloňovať M, N ukazovacie a privlastňovacie zámená a prídavné mená v jednotnom čísle.

Ukazovacie zámená ten, ta, to. Rovnako ako ten, ta, to skloňujeme tiež tento, tato, toto a tenhle, tahle, tohle.

Privlastňovacie zámená můj, moje. Podobne ako můj, moje skloňujeme aj tvůj, náš, váš (napr. m-ého = tv-ého, naš-eho, vaš-eho atď.). Zámená můj, tvůj, svůj majú v F a N aj krátke knižné tvary (napr. má, mé, tvá, tvé), ktoré skloňujeme ako nový. Zámeno její skloňujeme ako moderní. Zámená jeho, jejich neskloňujeme. Zámeno svůj, svoje, ktoré skloňujeme ako můj, moje, sa používa v spisovnej češtine vtedy, ak privlastňujeme osobe, ktorá je vo vete podmetom. Porovnajte: Hledám mého (= nespisovne) / svého (= spisovne) studenta.

3 Prídavné mená. Nominatív j. č. prídavných mien môže mať zakončenie na (-ý prídavné mená, tvrdé) alebo na (-í prídavné mená, mäkké). Skloňovanie týchto prídavných mien je odlišné.

4 Podstatné mená. Podstatné mená delíme do troch skloňovacích skupín podľa ich zakončenia v nominatíve j. č. V II. skloňovacej skupine si všimnite rovnaké koncovky pre všetkých päť vzorov v rámci G, D a L j. č. (často -e alebo -i).

Pozor: Pri niektorých podstatných menách dochádza pri skloňovaní k hláskovým zmenám: napr. -ů → -o (dům → z domu), pohyblivé -e- (den → ve dne) a mäkčenie -h → -z (Praha → v Praze), -k → -c (banka → k bance), r → ř (Petr → Petře!)

* Niektoré M živ. (často vlastné mená) a výnimočne aj M neživ. končiace na -l, -s, -z, -x (napr. král, cíl, Klaus, Francouz, Felix) patria do II. skloňovacej skupiny a skloňujeme ich ako vzor muž/počítač.

** Niekoľko M podstatných mien zakončených na -tel, -c (napr. hotel, kostel, tác) patrí do I. skloňovacej skupiny. Niektoré Ž podstatné mená zakončené na spoluhlásku patria do III. skloňovacej skupiny (veľmi často zakončenia -ost, -st, pozri vzor místnost). Ale: Niektoré Ž podstatné mená (napr. věc, řeč) skloňujeme ako místnost a ďalšie (napr. moc, pomoc, nemoc, noc, myš, smrt, sůl, paměť, zeď, odpověď, loď) kolíšu medzi vzormi kancelář a místnost.

*** Malá skupina S podstatných mien zakončených na -e/-ě, ktoré označujú niektoré zvieratá (zvíře, prase, kuře...) a jedlá (rajče), má osobitné skloňovanie. V jednotnom čísle: 1. kuře, 2. kuřete, 3. kuřeti, 4. kuře, 5. kuře!, 6. kuřeti, 7. kuřetem. Zopár M živ. končiacich na -e (napr. soudce) skloňujeme (okrem vokatívu j. č., ktorý znie soudce!) ako vzor muž.

Nahor