Preskočiť menu

Grammar

Spojky

Spojovacie výrazy spájajú vetné členy (matka a otec), vety vnútri výpovede (matka žije, ale otec zemřel) aj jednotlivé výpovede navzájom (Když otec zemřel, matka byla dva roky sama, ale pak se znovu vdala a s mým nevlastním otcem žije dodnes.) Ide o spájanie priraďovacie (a, i, nebo) aj podraďovacie (když, protože).

Popri spojkách plnia spojovaciu funkciu vzťažné zámená: jjaký, který, čí, kdo, co, který a vzťažné príslovky: kam, kde, kdy, jak. Existujú tiež viacslovné spojovacie výrazy: jako kdyby, pokud jde o alebo a proto.

Spojky sú významným prostriedkom výstavby textu, slúžia na udržanie súdržnosti textu.

Nahor