Preskočiť menu

Grammar

Používané gramatické termíny

Latinský/český termín Preklad
adjektivum/ přídavné jméno
-ý adjektiva (tvrdá přídavná jména)
-í adjektiva (měkká přídavná jména)
prídavné meno
-ý adjektiva (tvrdá přídavná jména)
-í adjektiva (měkká přídavná jména)
adverbium/ příslovce príslovka
aspekt/vid
imperfektivní/dokonavý
perfektivní/nedokonavý
vid
nedokonavý
dokonavý
čas
futurum/budoucí čas
prézens/přítomnýčas
préteritum/minulý čas
čas
budúci čas
prítomný čas
minulý čas
deklinace/skloňování
deklinovat/skloňovat
skloňovanie
skloňovať
imperativ/rozkazovací způsob rozkazovací spôsob
infinitiv neurčitok
interjekce/citoslovce citoslovce
kondicionál/podmiňovací způsob podmieňovací spôsob
konjugace/časování, konjugovat/časovat časovanie, časovať
konjunkce/spojka spojka
konsonant/souhláska spoluhláska
numerálie/číslovka
základní
řadová
číslovka
základná
radová
objekt/předmět
přímý
nepřímý
predmet
priamy
nepriamy
pád pád
plurál/množné číslo množné číslo
prepozice/předložka predložka
pronomen/zájmeno
personální/osobní
posesivní/přivlastňovací
interogativní/ tázací
indefinitní/neurčitá
negativní/záporná
zámeno
osobné
privlastňovacie
opytovacie
neurčitá
záporná
rod
Ma maskulinim animatum/mužský rod životný
Mi maskulinum inanimatum/mužský rod neživotný
F femininum/ženský rod
N neutrum/střední rod
rod
mužský rod životný
mužský rod neživotný
ženský rod
stredný rod
samohláska samohláska
singulár/jednotné číslo jednotné číslo
subjekt/podmět podmet
substantivum/podstatné jméno podstatné meno
verbum/sloveso sloveso
Nahor