Preskočiť menu

Grammar

Číslovky

Základné číslovky

0 nula 10 deset
1 jedna* 11 jedenáct 100 sto 1 000 tisíc 1 000 000 milion
2 dva* 12 dvanáct 20 dvacet 200 dvě stě 2 000 dva tisíce 2 000 000 dva miliony
3 tři 13 třináct 30 třicet 300 tři sta 3 000 tři tisíce 3 000 000 tři miliony
4 čtyři 14 čtrnáct 40 čtyřicet 400 čtyři sta 4 000 čtyři tisíce 4 000 000 čtyři miliony
5 pět 15 patnáct 50 padesát 500 pět set 5 000 pět tisíc 5 000 000 pět milionů
6 šest 16 šestnáct 60 šedesát 600 šest set 6 000 šest tisíc 6 000 000 šest milionů
7 sedm 17 sedmnáct 70 sedmdesát 700 sedm set 7 000 sedm tisíc 7 000 000 sedm milionů
8 osm 18 osmnáct 80 osmdesát 800 osm set 8 000 osm tisíc 8 000 000 osm milionů
9 devět 19 devatenáct 90 devadesát 900 devět set 9 000 devět tisíc 9 000 000 devět milionů

* Číslovky jeden/jeden, jedna, jedno a dva/dva, dvě, dvě majú tvary mužského, ženského a stredného rodu.

Počítanie v češtine

 • Po číslovke 1 používame nominatív jednotného čísla.
 • Po číslovkách 2, 3, 4 používame nominatív množného čísla.
 • Po číslovkách 5 a vyšších a po číslovkách neurčitých (napríklad málo, moc, kolik, několik, hodně...) používame genitív množného čísla.

Pozor: Keď si objednávate jedlo v reštaurácii alebo nakupujete v obchode, môžete sa vyhnúť neznámym pádovým koncovkám tak, že použijete výrazy jednou, dvakrát, třikrát... + akuzatív jednotného alebo množného čísla. Napríklad:
Dám si jednou kávu. Dáme si dvakrát čaj. Dáme si třikrát hranolky.

Skloňovanie základných čísloviek

Základné číslovky dva, tři a čtyři sa spájajú s podstatným menom, ktoré vyjadruje počítaný predmet, a vyjadrujú pád a sčasti rod (dva, dvě).

Počítaný predmet sa skloňuje spoločne s číslovkou, napríklad:
N dva muži
G dvou mužů
D dvěma mužům
A dva muže
L o dvou mužích
I dvěma muži

Ostatné číslovky, od 5 do 99, majú len dve pádové formy.

Číslovka sto sa skloňuje ako kino. Vyjadruje jednotné aj množné číslo. Po číslovke dvě je tvar dvě stě. V genitíve množného čísla je tvar pět set, šest set... devět set.

Číslovka tisíc sa skloňuje ako počítač. Vyjadruje jednotné aj množné číslo. V genitíve množného čísla je tvar pět tisíc, šest tisíc... devět tisíc.

Číslovka milión sa skloňuje ako obchod. Vyjadruje jednotné aj množné číslo.

Číslovka miliarda sa skloňuje ako škola. Vyjadruje jednotné aj množné číslo.

Počítaný predmet sa u týchto čísloviek, pokiaľ sú v nominatíve alebo v akuzatíve, vyjadruje v genitíve množného čísla, v ostatných pádoch je počítaný predmet v rovnakom páde ako číslovka, to platí u čísloviek 5 – 99. U čísloviek sto a tisíc je počítaný predmet niekedy v genitíve množného čísla, napr.:
D ke stu letům, tisíci lidem nebo ke stu let, tisíci lidí

Číslovka sto sa niekedy v spojení s počítaným predmetom neskloňuje, napr. popri pravidelných tvaroch ke stu korunám/ke stu korun, o stu korunách/o stu korun/i} sa môže použiť tiež ke sto korunám, o sto korunách atď.

U čísloviek milión, miliarda, bilión, trilión je počítaný predmet VŽDY v genitíve množného čísla.

Radové číslovky

 1. první
 2. druhý
 3. třetí
 4. čtvrtý
 5. pátý
 6. šestý
 7. sedmý
 8. osmý
 9. devátý
 10. desátý
 11. jedenáctý...

Väčšina radových čísloviek (napríklad druhý, čtvrtý) sa skloňuje ako -ý prídavné mená podľa vzoru nový. Niektoré radové číslovky (napríklad první, třetí) sa skloňujú ako -í prídavné mená podľa vzoru moderní.

Za radovými číslovkami písanými číslicou píšeme vždy bodku.

Druhové číslovky

Druhové číslovky vyjadrujú počet, množstvo druhov nejakého javu označeného podstatným menom, odpovedajú na otázku kolikerý, napríklad: dvojí, troje, čtverý, paterý....

Ak sú druhové číslovky spojené s hromadným, pomnožným či abstraktným podstatným menom, označujú samotný počet namiesto základných čísloviek, napríklad: dvojí nůžky (druh), dvoje nůžky (počet).

V niektorých ustálených spojeniach bývajú namiesto základných čísloviek druhové aj inokedy, napríklad: devatero řemesel, desatero přikázání.

Násobné číslovky

Násobné číslovky vyjadrujú, koľkokrát sa nejaká vec alebo osoba vyskytuje. Násobné číslovky sa tvoria od základných čísloviek, ku ktorým sa pripája prípona -krát. Výnimkou je číslovka jeden, u ktorej sa častejšie používa tvar jednou:

1x
jednou
2x
dvakrát
3x
třikrát
4x
čtyřikrát
5x
pětkrát
6x
šestkrát
7x
sedmkrát
8x
osmkrát
9x
devětkrát
10x
desetkrát
20x
dvacetkrát
50x
padesátkrát
100x
stokrát
1000x
tisíckrát
Nahor