Preskočiť menu

Grammar

Zámená

Osobné zámená

Osobné zámená majú v iných pádoch než v nominatíve tri typy tvarov:

  • krátke tvary, ktoré nemožno použiť po predložke
  • tvary po predložke
  • dôrazové formy, ktoré sa používajú na začiatku a konci vety

Skloňovanie krátkych tvarov osobných zámen

pád tvary zámen
jednotné číslo množné číslo
1. nominatív ty on, ono ona my vy oni
2. genitív ho nás vás jich
3. datív mi/mně ti mu nám vám jim
4. akuzatív ho ji nás vás je
6. lokál mně tobě něm nás vás nich
7. inštrumentál mnou tebou jím námi vámi jimi

Viac o rozdiele medzi formálnym oslovením (použitím osobného zámena vy, vykáním) a neformálnym oslovením (použitím zámena ty, tykaním) nájdete tu.

Skloňovanie tvarov po predložke a dôrazových tvarov osobných zámen

pád typ zámen tvary zámen
jednotné číslo množné číslo
1. nominatív ty on, ono ona my vy oni
2. genitív tvary po predložke tebe něho/něj nás vás nich
dôrazové tvary tebe jeho nás vás jich
3. datív tvary po predložke mně tobě němu nám vám nim
dôrazové tvary mně tobě němu nám vám nim
4. akuzatív tvary po predložke tebe něho/něj ni nás vás
dôrazové tvary tebe jeho/jej ji nás vás je
6. lokál tvary po predložke mně tobě něm nás vás nich
7. inštrumentál tvary po predložke mnou tebou ním námi vámi nimi
dôrazové tvary mnou tebou jím námi vámi jimi

Zvratné zámeno se

Toto zámeno sa používa vtedy, ak je podmet a predmet vety totožný. Nemá tvar pre nominatív a používa sa pre všetky osoby v oboch číslach.

Skloňovanie zvratného zámena se

1. nominatív -
2. genitív sebe
3. datív sobě, si
4. akuzatív sebe, se
5. vokatív -
6. lokál sobě
7. inštrumentál sebou

Príklady: Mluví jenom o sobě. Co si vezmeš večer na sebe? Koupím si kávu s sebou, nemám čas sedět v kavárně.

Krátke tvary se a si sú tiež súčasťou zvratných slovies: Posaď se. Sedni si. Učím se česky. Ráno se oblékám. Oblékám si kalhoty a tričko.

Opytovacie zámená

Skloňovanie opytovacích zámen kdo, co

1. nominatív kdo co
2. genitív koho čeho
3. datív komu čemu
4. akuzatív koho co
5. vokatív - -
6. lokál kom čem
7. inštrumentál kým čím

Všimnite si, že v otázke stojí predložka pred opytovacím zámenom, napríklad: Na koho čekáš? O kom mluvíš? S kým jdeš do kina?

Neurčité zámená

Neurčité zámená sú väčšinou odvodené od zámen opytovacích: kdo → někdo, co → něco, který → některý, čí → něčí, jaký → nějaký. K opytovacím zámenám pridávame rôzne predpony (ně-, lec-, leda-, kde-, málo- a i.) a častice (-si, -koli a i.), napríklad někdo, kdosi, čísi, jakýsi, leckdo, ledaco, kdokoli, málokdo, kdekdo. K neurčitým zámenám radíme aj zámená každý, všechen (všichni), týž a sám, samý.

Skloňovanie neurčitých zámen někdo, něco

Neurčité zámená někdo, něco sa skloňujú podobne ako opytovacie zámená kdo, co:

1. nominatív někdo něco
2. genitív někoho něčeho
3. datív někomu něčemu
4. akuzatív někoho něco
5. vokatív někdo něco
6. lokál o někom o něčem
7. inštrumentál někým něčím

Skloňovanie neurčitých zámen některý, nějaký a něčí

Zámená některý a nějaký sa skloňujú ako prídavné meno nový. Zámeno něčí sa skloňuje ako prídavné meno moderní.

jednotné číslo množné číslo
1. nominatív Ma
Mi
F
N
některý, něčí, nějaký
některý, něčí, nějaký
některá, něčí, nějaká
některé, něčí, nějaké
někteří, něčí, nějací
některé, něčí, nějaké
některé, něčí, nějaké
některá, něčí, nějaká
2. genitív Ma
Mi
F
N
některého, něčího, nějakého
některého, něčího, nějakého
některé, něčí, nějaké
některého, něčího, nějakého
některých, něčích, nějakých
některých, něčích, nějakých
některých, něčích, nějakých
některých, něčích, nějakých
3. datív Ma
Mi
F
N
některému, něčímu, nějakému
některému, něčímu, nějakému
některé, něčí, nějaké
některému, něčímu, nějakému
některým, něčím, nějakým
některým, něčím, nějakým
některým, něčím, nějakým
některým, něčím, nějakým
4. akuzatív Ma
Mi
F
N
některého, něčího, nějakého
některý, něčí, nějaký
některou, něčí, nějakou
některé, něčí, nějaké
některé, něčí, nějaké
některé, něčí, nějaké
některé, něčí, nějaké
některá, něčí, nějaká
5. vokatív Ma
F
některý, něčí, nějaký
některá, něčí, nějaká
některé, nějaké
některé, nějaké
6. lokál Ma
Mi
F
N
(o) některém, (o) něčím, (o) nějakém
(o) některém, (o) něčím, (o) nějakém
(o) některé, (o) něčí, (o) nějaké
(o) některém, (o) něčím, (o) nějakém
(o) některých, (o) něčích, (o) nějakých
(o) některých, (o) něčích, (o) nějakých
(o) některých, (o) něčích, (o) nějakých
(o) některých, (o) něčích, (o) nějakých
7. inštrumentál Ma
Mi
F
N
některým, něčím, nějakým
některým, něčím, nějakým
některou, něčí, nějakou
některým, něčím, nějakým
některými, něčími, nějakými
některými, něčími, nějakými
některými, něčími, nějakými
některými, něčími, nějakými

Zámená všechno, všichni, všechny, všechna a každý

Zámeno všechno (tvar N jednotného čísla) stojí vo vete samostatne:

Tvary množného čísla (všichni, všechny, všechna) sa spája s podstatným menom v množnom čísle:

Skloňovanie zámena všechno

1. nominatív všechno
2. genitív všeho
3. datív všemu
4. akuzatív všechno
5. vokatív všechno
6. lokál (o) všem
7. inštrumentál vším

Skloňovanie zámen všichni, všechny, všechna

Ma Mi F N
1. nominatív všichni všechny všechny všechna
2. genitív všech
3. datív všem
4. akuzatív všechny všechny všechna
5. vokatív všechny všechny všechna
6. lokál (o) všech
7. inštrumentál všemi

Skloňovanie zámena každý

Zámeno každý sa spája s podstatným menom v jednotnom čísle: každý student, každý stůl, každá studentka, každé dítě. Skloňuje sa ako tvrdé prídavné meno nový. Tvary množného čísla sa používajú u pomnožných mien (každé Vánoce, o každých Vánocích, před každými narozeninami).

Ma Mi F N
1. nominatív každý každá každé
2. genitív každého každé každého
3. datív každému každé každému
4. akuzatív každého každý každou každé
5. vokatív každý každá každé
6. lokál (o) každém (o) každé (o) každém
7. inštrumentál každým každou každým

Záporné zámená

Záporné zámená sú väčšinou odvodené od opytovacích zámen:
kdo → nikdo, co → nic, čí → ničí

Zámená který a jaký majú svoj negatívny náprotivok nepravidelný: žádný

Skloňovanie záporných zámen nikdo, nic

Záporné zámená nikdo, nic sa skloňujú podobne ako opytovacie zámená kdo, co:

1. nominatív nikdo nic
2. genitív nikoho ničeho
3. datív nikomu ničemu
4. akuzatív nikoho nic
5. vokatív nikdo nic
6. lokál o nikom o ničem
7. inštrumentál nikým ničím

Skloňovanie záporných zámen ničí a žádný

Skloňovanie zámena ničí
jednotné číslo množné číslo
1. nominatív Ma
Mi
F
N
ničí
ničí
ničí
ničí
ničí
ničí
ničí
ničí
2. genitív Ma
Mi
F
N
ničího
ničího
ničí
ničího
ničích
ničích
ničích
ničích
3. datív Ma
Mi
F
N
ničímu
ničímu
ničí
ničímu
ničím
ničím
ničím
ničím
4. akuzatív Ma
Mi
F
N
ničího
ničí
ničí
ničí
ničí
ničí
ničí
ničí
5. vokatív Ma
F
ničí
ničí
ničí
ničí
6. lokál Ma
Mi
F
N
(o) ničím
(o) ničím
(o) ničí
(o) ničím
(o) ničích
(o) ničích
(o) ničích
(o) ničích
7. inštrumentál Ma
Mi
F
N
ničím
ničím
ničí
ničím
ničími
ničími
ničími
ničími
Skloňovanie zámena žádný
jednotné číslo množné číslo
1. nominatív Ma
Mi
F
N
žádný
žádný
žádná
žádné
žádní
žádné
žádné
žádná
2. genitív Ma
Mi
F
N
žádného
žádného
žádné
žádného
žádných
žádných
žádných
žádných
3. datív Ma
Mi
F
N
žádnému
žádnému
žádné
žádnému
žádným
žádným
žádným
žádným
4. akuzatív Ma
Mi
F
N
žádného
žádný
žádnou
žádné
žádné
žádné
žádné
žádná
5. vokatív Ma
F
žádný
žádná
žádné
žádné
6. lokál Ma
Mi
F
N
(o) žádném
(o) žádném
(o) žádné
(o) žádném
(o) žádných
(o) žádných
(o) žádných
(o) žádných
7. inštrumentál Ma
Mi
F
N
žádným
žádným
žádnou
žádným
žádnými
žádnými
žádnými
žádnými

Záporné zámeno sa vo vete spája so záporným tvarom slovesa:
Nikdo dneska nehraje fotbal.
Nic mě teď nebolí.
Neznám tady žádného lékaře.

V českej vete môže byť aj viac záporných slov (zámená, príslovky, slovesá), význam vety zostáva stále negatívny:
Nikdo nic neví.
Nikdo se nikdy o nic nezajímal.

Ukazovacie zámená

Ukazovacie zámená ten, ta, to a ich skloňovanie – spisovná čeština (obecná čeština)

rod ten, ta, to
jednotné číslo množné číslo
1. nominatív Ma
Mi
F
N
ten
ten
ta
to
ti (ty)
ty
ty
ta (ty)
2. genitív Ma
Mi
F
N
toho
toho
té (tý)
toho
těch
těch
těch
těch
3. datív Ma
Mi
F
N
tomu
tomu
té (tý)
tomu
těm
těm
těm
těm
4. akuzatív Ma
Mi
F
N
toho
ten
tu
to
ty
ty
ty
ta (ty)
5. vokatív Ma
F
-
-
-
-
6. lokál Ma
Mi
F
N
tom
tom
té (tý)
tom
těch
těch
těch
těch
7. inštrumentál Ma
Mi
F
N
tím
tím
tou
tím
těmi (těma)
těmi (těma)
těmi (těma)
těmi (těma)

Rovnako ako ten, ta, to skloňujeme aj tento, tato, toto a tenhle, tahle, tohle.

Privlastňovacie zámená

Skloňovanie privlastňovacieho zámena můj, moje – spisovná čeština (obecná čeština)

rod můj, moje
jednotné číslo množné číslo
1. nominatív Ma
Mi
F
N
můj
můj
moje/má
moje/mé (mý)
moji/mí (mý)
moje/mé (mý)
moje/mé (mý)
moje/má (mý)
2. genitív Ma
Mi
F
N
mého (mýho)
mého (mýho)
mojí/mé (mý)
mého (mýho)
mých (mejch)
mých (mejch)
mých (mejch)
mých (mejch)
3. datív Ma
Mi
F
N
mému (mýmu)
mému (mýmu)
mojí/mé (mý)
mému (mýmu)
mým (mejm)
mým (mejm)
mým (mejm)
mým (mejm)
4. akuzatív Ma
Mi
F
N
mého (mýho)
můj
moji/mou
moje/mé (mý)
moje/mé (mý)
moje/mé (mý)
moje/mé (mý)
moje/má (mý)
5. vokatív Ma
F
můj
moje/má
moji/mí (mý)
moje/mé (mý)
6. lokál Ma
Mi
F
N
mém (mým)
mém (mým)
mojí/mé (mý)
mém (mým)
mých (mejch)
mých (mejch)
mých (mejch)
mých (mejch)
7. inštrumentál Ma
Mi
F
N
mým
mým
mojí/mou
mým
mými (mejma)
mými (mejma)
mými (mejma)
mými (mejma)

Pozor: Privlastňovacie zámeno nezávisí od rodu osoby, ktorá hovorí, ale od rodu podstatných mien, na ktoré sa vzťahuje. Porovnajte:
Žena hovorí: To je můj bratr. To je moje sestra. To je moje auto.
Muž hovorí: To je můj bratr. To je moje sestra. To je moje auto.

Skloňovanie všetkých privlastňovacích zámen

Podobne ako můj, moje skloňujeme vo väčšine tvarov aj zámená tvůj, svůj, náš a váš. K tvarom tv-, sv-, naš-, vaš- pridávame koncovky bez m- (napríklad m-ého > tv-ého, sv-ého, naš-eho, vaš-eho). Zámená můj, tvůj, svůj majú v tvaroch ženského a stredného rodu tiež krátke knižné tvary (napríklad má, mé, tvá, tvé, svá, své), ktoré skloňujeme ako nový. Zámeno její skloňujeme ako moderní. Privlastňovacie zámená jeho, jejich neskloňujeme.

Skloňovanie privlastňovacích zámen v jednotnom čísle

Ma Mi F N
1. nominatív můj má/moje mé/moje
2. genitív mého mé/ mojí mého
3. datív mému mé/mojí mému
4. akuzatív mého můj mou/moji mé/moje
5. vokatív můj má/moje mé/moje
6. lokál (o) mém (o) mé/mojí (o) mém
7. inštrumentál mým mou/mojí mým
Ma Mi F N
1. nominatív tvůj tvá/tvoje tvé/tvoje
2. genitív tvého tvé/tvojí tvého
3. datív tvému tvé/tvojí tvému
4. akuzatív tvého tvůj tvou/tvoji tvé/tvoje
5. vokatív tvůj tvá/tvoje tvé/tvoje
6. lokál (o) tvém (o) tvé/tvojí (o) tvém
7. inštrumentál tvým tvou/tvojí tvým
Ma Mi F N
1. nominatív její její její
2. genitív jejího její jejího
3. datív jejímu její jejímu
4. akuzatív jejího její její její
5. vokatív její její její
6. lokál (o) jejím (o) její (o) jejím
7. inštrumentál jejím její jejím
Ma Mi F N
1. nominatív náš, váš naše, vaše naše, vaše
2. genitív našeho, vašeho naší, vaší našeho, vašeho
3. datív našemu, vašemu naší, vaší našemu, vašemu
4. akuzatív našeho, vašeho náš, váš naši, vaši naše, vaše
5. vokatív náš, váš naše, vaše naše, vaše
6. lokál (o) našem, vašem (o) naší, vaší (o) našem, vašem
7. inštrumentál naším, vaším naší, vaší naším, vaším

Privlastňovacie zámená tretej osoby jednotného čísla, ktoré niečo privlastňujú osobe mužského a stredného rodu (jeho) a privlastňovacie zámeno tretej osoby množného čísla (jejich) sú nesklonné. Iba privlastňovacie zámeno tretej osoby jednotného čísla, ktoré privlastňuje osobe ženského rodu (její) sa skloňuje.

Skloňovanie privlastňovacích zámen v množnom čísle

Ma Mi F N
1. nominatív mí/moji mé/moje mé/moje má/moje
2. genitív mých
3. datív mým
4. akuzatív mé/moje mé/moje má/moje
5. vokatív mí/moji mé/moje mé/moje má/moje
6. lokál (o) mých
7. inštrumentál mými
Ma Mi F N
1. nominatív tví/tvoji tvé/tvoje tvé/tvoje tvá/tvoje
2. genitív tvých
3. datív tvým
4. akuzatív tvé/tvoje tvé/tvoje tvá/tvoje
5. vokatív tví/tvoji tvé/tvoje tvé/tvoje tvá/tvoje
6. lokál (o) tvých
7. inštrumentál (o) tvých
Ma Mi F N
1. nominatív její její její
2. genitív jejích
3. datív jejím
4. akuzatív její
5. vokatív její
6. lokál (o) jejích
7. inštrumentál jejími
Ma Mi F N
1. nominatív naši, vaši naše, vaše naše, vaše naše, vaše
2. genitív našich, vašich
3. datív našim, vašim
4. akuzatív naše, vaše naše, vaše naše, vaše
5. vokatív naši, vaši naše, vaše naše, vaše naše, vaše
6. lokál (o) našich, vašich
7. inštrumentál našimi, vašimi

Zámeno svůj

Zámeno svůj sa používa namiesto zámen můj, tvůj, jeho, její, jejich, ak privlastňujeme niečo podmetu:
Napsal jsem si svoje nové telefonní číslo do diáře. (já + moje → svoje)
Pacient si může přinést do nemocnice svůj mobil. (on + jeho → svůj)

jednotné číslo množné číslo
1. nominatív Ma
Mi
F
N
svůj
svůj
svoje
svoje
svoji
svoje
svoje
svoje
2. genitív Ma
Mi
F
N
svého
svého
svojí
svého
svých
svých
svých
svých
3. datív Ma
Mi
F
N
svému
svému
svojí
svému
svým
svým
svým
svým
4. akuzatív Ma
Mi
F
N
svého
svůj
svoji
svoje
svoje
svoje
svoje
svoje
5. vokatív Ma
F
svůj
svoje
svoji
svoje
6. lokál Ma
Mi
F
N
(o) svém
(o) svém
(o) svojí
(o) svém
(o) svých
(o) svých
(o) svých
(o) svých
7. inštrumentál Ma
Mi
F
N
svým
svým
svojí
svým
svými
svými
svými
svými

Vzťažné zámená

Spájajú vety v súvetí, rovnako ako spojky a vzťažné príslovky. Medzi vzťažné zámená patria zámená kdo, co, který, jaký, čí, jenž.

Vedľajšie vety, ktoré pripájame vzťažnými zámenami a príslovkami, nazývame vety vzťažné: Lékař, který operuje srdce, sa nazývá kardiochirurg. Navštívil místo, kde se narodil. Viac o vzťažných vetách nájdete tu.

Zámeno který sa skloňuje podľa prídavného mena nový (který – nový, kterého – nového, s kterými – s novými).

jednotné číslo množné číslo
Ma Mi F N Ma Mi F N
1. nominatív který který která které kteří které které která
2. genitív kterého které kterého kterých
3. datív kterému které kterému kterým
4. akuzatív kterého který kterou které které které která
6. lokál kterém které kterém kterých
7. inštrumentál kterým kterou kterým kterými

Zámeno jenž má rovnaký význam ako zámeno který. Ako jediné vzťažné zámeno nie je zároveň opytovacím zámenom. Používa sa menej často, najmä v odborných a umeleckých textoch, ktoré obsahujú väčšie množstvo prívlastkových viet (zvlášť preto, aby sme stále neopakovali tvary zámena který).

jednotné číslo množné číslo
Ma Mi F N Ma Mi F N
1. nominatív jenž jenž jež jež již jež jež jež
2. genitív jehož jíž jehož jichž
3. datív jemuž jíž jemuž jimž
4. akuzatív jehož, jejž jejž již jež jež
6. lokál (o) němž (o) níž (o) němž nichž
7. inštrumentál jímž jíž jímž jimiž

Po predložkách sa na začiatok zámena jenž vkladá písmeno n-: pro niž, vedle nichž.

Nahor