Preskočiť menu

Grammar

Slovosled

Český slovosled je flexibilný. Informácia, ktorá už bola predtým spomenutá alebo je inak známa, stojí v češtine zvyčajne na začiatku vety. Nová informácia býva umiestnená na koniec vety.

Pravidlo druhej pozície v českej vete

Existuje niekoľko krátkych neprízvučných slov (nazývame ich enklitiky), ktoré nemôžu stáť na začiatku vety. Enkliktika sa vo vete radí na tzv. druhú logickú pozíciu (teda nie nevyhnutne za prvé slovo, ale za prvú ucelenú informáciu). V prípade, že sa na druhej pozícii "stretne" viac neprízvučných slov naraz, radíme ich nasledovne:

Druhá logická pozícia
Začiatok vety... pomocné slovesá minulého času Zvratné se a si krátke tvary osobných zámen v datíve krátke tvary osobných zámen v akuzatíve a zámeno to ...koniec vety.
Díval jsem se - - na televizi.
Bál jsem se mu to dát.

Pozor: spojky a a ale na začiatku vety sa nepočítajú, napríklad:
Včera dopoledne jsem se učil a pak jsem psal projekt.
Včera dopoledne jsem se učil, ale pak jsem pracoval.

Nahor