Preskočiť menu

Štát a jazyk

Česi v zahraničí

Emigrácia (z lat. ex-migrare, vysťahovať sa) je opustenie krajiny pôvodu a presťahovanie sa do inej krajiny. Podobne imigrácia znamená prisťahovanie, čo je to isté, ale z pohľadu cieľovej krajiny. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Emigrace)

Dôvody, prečo sa ľudia rozhodnú opustiť svoju krajinu a začať nový život v inej krajine, môžu byť rôzne. Z historického hľadiska rozlišujeme napríklad dôvody náboženské (typicky po porážke stavovského povstania roku 1620 a po zavedení Obnoveného zriadenia krajinského roku 1627, keď krajinu opustilo 150 000 - 200 000 českých protestantov), ​​ekonomické (emigrácia "za lepším" prebiehala najmä v 19. storočí a v prvej polovici 20. storočia, hlavne za veľkej hospodárskej krízy až do roku 1938) a politické (najmä v priebehu druhej svetovej vojny a v období komunistického režimu, kedy napr. v rokoch 1948-1987 utieklo do zahraničia 170 938 občanov).

Ako vidíme, rozhodnutie emigrovať môže byť buď dobrovoľné (ekonomická migrácia), alebo nedobrovoľné, kedy migrant neopúšťa svoju krajinu zo svojej vôle, ale pod hrozbou perzekúcie (náboženská alebo politická migrácia).

V dôsledku emigrácie žije v zahraničí početná skupina osôb, ktorých nazývame krajanmi. Krajan je človek českého (alebo slovenského) pôvodu, ktorý patrí do druhej a následnej generácie imigrantov, narodil sa v tranzitnej alebo cieľovej krajine emigrácie. Akokoľvek je počet krajanov v zahraničí relatívne vysoký, ani zďaleka nedosahuje úroveň napr. Írska (v zahraničí žije viac osôb írskeho pôvodu než na samotnom území Írska) – podľa údajov Ministerstva zahraničných vecí ČR ich žije v zahraničí cca 1,7 milióna.

Najväčší počet krajanov žije v USA (cca 1,3 milióna), ktoré tak predstavujú najobľúbenejšiu destináciu českej emigrácie, a to tak ekonomickej (19. storočie – 1938), ako aj politickej (od roku 1938 do roku 1989). Druhá najväčšia skupina krajanov – ako sa dá očakávať – žije na Slovensku, ktoré bolo do roku 1993 súčasťou toho istého štátu ako české územia. Českých krajanov na Slovensku je však prekvapivo málo – len 59 000. Na treťom mieste je Nemecko, v ktorom žije cca 50 000 krajanov (Nemecko bolo cieľom emigrácie takmer výhradne v povojnovej dobe). Nasleduje Kanada (46 000), Austrália (20 000), Rakúsko (20 000), Švajčiarsko (20 000) a ďalej už počty výrazne klesajú (Zimbabwe, 100).

O histórii krajanov v jednotlivých krajinách možno nájsť podrobné a často fascinujúce informácie na stránke Ministerstva zahraničných vecí.

Po celom svete pôsobí niekoľko tisíc organizácií združujúcich krajanov, teda osoby českého pôvodu žijúce v zahraničí a hlásiace sa k českým koreňom. Je veľmi pravdepodobné, že takáto organizácia pôsobí aj vo vašej krajine, ako si môžete overiť tu.

S touto problematikou sa môžeme bližšie zoznámiť v publikácii {i}České menšiny v Evropě a ve světe{/i} od Jaroslava Vaculíka, ktorú vydalo v roku 2009 nakladateľstvo Libri.

Nahor