Preskočiť menu

Štát a jazyk

Stručný prehľad histórie Českej republiky

Územie dnešnej Českej republiky bolo obývané už v praveku, najstaršie archeologické nálezy pochádzajú z obdobia paleolitu (2,5 milióna – 750 000 p.n.l.). Od 3. storočia p.n.l. tu sídlili Kelti, po nich asi v 1. storočí p.n.l. prišli kmene Germánov a na prelome 5. a 6. storočia n.l. sa na tomto území usadili Slovania. V 7. storočí existovala na území dnešného Česka tzv. Samova ríša, nadkmeňový zväz vzniknutý spojením slovanských kmeňov.

České dejiny od 9. storočia do roku 1918

9. stor.
Vznikla tzv. Veľkomoravská ríša (833-906/907), centrum mala na južnej Morave.
863
Na žiadosť kniežaťa Rastislava prišli na Moravu dvaja bratia zo Solúna (Grécko) – Konštantín (Cyril) a Metod. Šírili kresťanskú vieru, vytvorili najstaršie slovanské písmo, tzv. hlaholiku; do staroslovienčiny, prvého spisovného jazyka Slovanov, preložili základné náboženské texty – staroslovienčina sa stala liturgickým a literárnym jazykom.
9./10. stor.
Vznik prvého českého štátu.
9. stor. - 1306
Přemyslovci – prvá významná dynastia na českom tróne, zakladanie miest, mincová reforma (Přemysl Otakar II., Václav II.)
1310–1437
Luxemburgovci – ekonomický, politický a kultúrny rozvoj českej spoločnosti vyvrcholil za vlády Karola IV. (1346-1378), kedy sa Praha stala centrom Svätej ríše rímskej.
6. 7. 1415
Učenec a cirkevný reformátor majster Jan Hus bol za svoje učenie upálený na hranici.
1419–1436
Husitstvo, husitské vojny – reformný prúd v katolíckej cirkvi, snaha o rozsiahle reformy (Jan Žižka). Radikálne krídlo husitského hnutia bolo porazené r. 1434 v bitke pri Lipanoch.
1458–1471
Jiří z Poděbrad ("husitský kráľ") – snažil sa o vytvorenie stredovekého "spoločenstva národov", Európa sa mala zjednotiť v boji proti Turkom. Táto myšlienka nakoniec neuspela.
1471–1526
Obdobie vlády Jagelovcov.
1526–1918
Obdobie vlády Habsburgovcov.
1576–1612
Rudolf II. Habsburský – za jeho vlády sa Praha opäť stala sídlom cisára a centrom európskeho umenia a vedy. Podporoval tiež astrológiu a alchýmiu, do Prahy sústredil významných astronómov z celej Európy.
1620
1620 bitka na Bielej hore
Bitka na Bielej hore ukončila tzv. české stavovské povstanie (1618-1620, nazývané tiež česká vojna) proti vláde Habsburgovcov.
Vojsko českých protestantských stavov bolo porazené; v tzv. pobielohorskom období nastáva v českých krajinách násilná rekatolizácia a úpadok českého jazyka i spoločenského života. Nasledovala emigračná vlna – do cudziny odišlo okolo 200 000 Čechov; medzi nimi bol aj Jan Ámos Komenský (1592-1670), jeden z najväčších českých mysliteľov.
1740–1780
Obdobie vlády Márie Terézie – tzv. tereziánske reformy. K najvýraznejším patrilo vydanie Všeobecného školského poriadku (1774), ktorým bola zavedená povinná školská dochádzka pre deti od 6 do 12 rokov.
1780–1790
Obdobia vlády Jozefa II. – syn Márie Terézie, osvietenský panovník. Presadil celý rad osvietenských reforiem: zrušenie nevoľníctva, tolerančný patent – snaha o modernizáciu habsburskej monarchie.
1775–1850
Proces národného obrodenia, počas ktorého vzniká moderný český národ. Vedúcou silou národného obrodenia bola pokroková česká inteligencia (napr. Josef Dobrovský, Josef Jungmann, Alois Jirásek, Josef Kajetán Tyl, Karel Hynek Mácha, František Palacký a ďalší). Rozvoj novodobej českej literatúry bol podmienený vytvorením spisovnej češtiny.
1867
Vznik Rakúsko-Uhorska – štátny útvar v strednej a východnej Európe, ktorý vznikol vyrovnaním po prusko-rakúskej vojne. Zanikol r. 1918.
1868
Položenie základného kameňa Národného divadla.
1883
Slávnostné otvorenie Národného divadla.
1914–1918
Prvá svetová vojna – dôsledkom bol rozpad Rakúsko-Uhorska a vznik Československej republiky.

České dejiny v rokoch 1918-2014

28. 10. 1918
Vyhlásená samostatná Československá republika (ČSR); na vzniku samostatného československého štátu mali zásluhu Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937) a jeho najbližší spolupracovníci Edvard Beneš (1884-1948) a Milan Rastislav Štefánik (1880-1919). T. G. Masaryk bol zvolený prvým prezidentom (celkom bol zvolený štyrikrát).
1929–1933
Svetová hospodárska kríza.
1933
Adolf Hitler nastolil fašistickú diktatúru.
1935
Demisia prezidenta Masaryka; druhým prezidentom bol zvolený E. Beneš.
1938
Mníchovská dohoda štyroch veľmocí medzi Hitlerom a zástupcami Anglicka (Chamberlain), Francúzska (Daladier) a Talianska (Mussolini) – Československo bolo nútené postúpiť pohraničné územie Sudet Nemecku.
15. 3. 1939
Začala okupácia ČSR nemeckou armádou (1939-1945), na okupovanom území bol vyhlásený autonómny Protektorát Čechy a Morava.
september 1939-1945
Druhá svetová vojna; zahraničný a domáci odboj.
máj 1942
Spáchaný atentát na ríšskeho protektora v Prahe Reinharda Heydricha – nasledovalo obdobie teroru, tzv. heydrichiáda; Lidice a Ležáky boli zrovnané so zemou, mnoho ľudí bolo popravených.
5.–9. 5. 1945
Vypuklo Pražské povstanie.
8. 5. 1945
Podpis bezpodmienečnej kapitulácie Nemecka v Berlíne.
9. 5. 1945
Oslobodenie Prahy Červenou armádou.
Počas vojny stratilo Československo 360 000 obyvateľov, tj. 25 občanov z 1000. Veľkosťou strát na počet obyvateľov patrilo k piatim najviac postihnutým v Európe.
august 1945
Postupimská konferencia – rozhodnutie troch veľmocí (Rusko, USA a Veľká Británia) o odsune nemeckého obyvateľstva z Poľska, Československa a Maďarska do Nemecka.
február 1948
Tzv. Víťazný február – vypukla vládna kríza a prebehol komunistický puč: prezident E. Beneš vymenoval novú vládu na čele s komunistom Klementom Gottwaldom, následne prezident odmietol podpísať nedemokratickú ústavu a odstúpil a novým prezidentom bol zvolený Klement Gottwald.
1950
Politické procesy (generál Heliodor Píka, Milada Horáková a ďalší).
1967
Novým tajomníkom ÚV KSČ bol zvolený Alexander Dubček – stal sa symbolom tzv. Pražskej jari.
21. 8. 1968
Okupácia ČSSR vojskami piatich štátov Varšavskej zmluvy ako reakcia na obrodný proces Pražskej jari – reformný a demokratický vývoj bol zastavený, A. Dubčeka nahradil Gustáv Husák a nasledovalo obdobie tzv. normalizácie (obnova prosovietskeho režimu).
1977
Vyhlásenie Charty 77, opozičného občianskeho hnutia.
17. 11. 1989
Protestná demonštrácia proti režimu, tzv. nežná revolúcia.
december 1989
Prezidentom republiky bol zvolený Václav Havel.
1991
V máji odchod okupačných vojsk z Československa; ČSFR prijatá do Rady Európy.
1. 1. 1993
Vznik samostatnej Českej republiky (rozdelením Československa). Prezidentom bol zvolený Václav Havel, ktorý znovu zvíťazil aj vo voľbách v roku 1997.
19. januára 1993
Prijatie Českej republiky do Organizácie spojených národov.
12. 3. 1999
Česká republika bola prijatá do NATO. Jej armáda sa zúčastnila operácií NATO napríklad v Kosove, Afganistane alebo Iraku.
2003
Prezidentom Českej republiky bol zvolený Václav Klaus. V roku 2008 bol zvolený druhýkrát.
1. 5. 2004
Vstup Českej republiky do Európskej únie.
2013
Prezidentom Českej republiky bol zvolený Miloš Zeman.

Zaujímavé odkazy

Nahor