Preskočiť menu

Zdravotný systém

Postup podania sťažností na poskytnutie zdravotnej starostlivosti

V prípadoch, kedy sa osoba domnieva, že jej nebola poskytnutá náležitá zdravotná starostlivosť alebo došlo k omeškaniu v poskytnutí kvalitnej nevyhnutnej starostlivosti, prípadne jej bola potrebná zdravotná starostlivosť odmietnutá, má nepopierateľné právo podať sťažnosť. Ak je osoba nespokojná so správaním lekára alebo jeho prístupom, považuje podávané informácie za nedostatočné alebo má dokonca podozrenie na zanedbanie povinnej starostlivosti, prípadne pochybenia pri operáciách, môže sa tiež sťažovať.

Ako postupovať pri podaní sťažnosti

Podanie sťažnosti býva zvyčajne jedným z posledných krokov v situácii, kedy nie ste spokojní so spôsobom poskytovania zdravotnej starostlivosti alebo s jej výsledkami. Je ale vhodné vyčerpať všetky ostatné možnosti, ako vzniknutú situáciu napraviť. Môže sa stať, že príčinou problémov je len drobné nedorozumenie, nedostatočná schopnosť či v horšom prípade neochota zdravotníckych pracovníkov vysvetliť všetko dostatočne podrobne. Drobnejšie problémy je najvhodnejšie riešiť osobnou návštevou, a to čo najskôr.

Ak ste nespokojní so zdravotnou starostlivosťou, je žiaduce prebrať námietky s ošetrujúcim lekárom, námietky je povinný vypočuť tiež vedúci lekár – primár oddelenia, ako aj pracovníci vrcholového manažmentu (riaditeľ alebo jeho námestníci).

Ak ide o závažnejšie prípady, je efektívnejšie, aby ste podali písomnú sťažnosť, čo vám zaručí prijatie písomnej odpovede v príslušnom termíne. Podanie sťažnosti sa môže uskutočniť tiež formou telefonátu, zaslaním faxu či prostredníctvom elektronickej pošty.

Podľa zákona o zdravotných službách sa sťažnosť podáva poskytovateľovi, proti ktorému smeruje, teda lekárovi alebo vedúcemu zdravotníckeho zariadenia. Ak osoba, ktorá podala sťažnosť, s jej vybavením nesúhlasí, môže podať sťažnosť na príslušný správny orgán, ktorý tomuto poskytovateľovi udelil oprávnenie na poskytovanie zdravotných služieb, t.j. vo väčšine prípadov na Krajský úrad, v ktorého územnom obvode sa zdravotnícke zariadenie nachádza.

Pri podozrení na odborné pochybenie lekára alebo neetické správanie môžete podať sťažnosť na Českú lekársku komoru, Českú stomatologickú komoru či inú profesijnú organizáciu. Česká lekárska komora, rovnako ako ostatné profesijné organizácie sú ako garanti odbornosti povinné sa vaším podnetom zaoberať.

Zákon o zdravotných službách neupravuje výslovne možnosť podať sťažnosť na zdravotnú poisťovňu, to však nevylučuje jej podanie. Zdravotná poisťovňa sa môže pochybením zaoberať, ak má s príslušnou nemocnicou, klinikou alebo lekárom uzatvorenú zmluvu. Prostredníctvom svojho revízneho lekára poisťovňa preverí odôvodnenosť liečebného procesu s osobitným zreteľom na jeho priebeh a predpisovanie liekov a zdravotných služieb, či poskytnutá starostlivosť zodpovedá starostlivosti vyúčtovanej zdravotnej poisťovni, či boli vyúčtované iba potrebné výkony a služby a či druh poskytnutej zdravotnej starostlivosti zodpovedá zdravotnému stavu pacienta.

Príslušné orgány, u ktorých je možné podať sťažnosť

  1. Poskytovateľ zdravotných služieb, t.j. lekár, vedúci lekár, riaditeľ a pod. Poskytovateľ sťažnosť preverí a zašle pacientovi svoje vyjadrenie. Sťažnosť musí byť vybavená do 30, najdlhšie do 60 dní odo dňa jej prijatia.
  2. Príslušný správny orgán, ktorý dotknutému poskytovateľovi zdravotných služieb vydal oprávnenie na poskytovanie zdravotných služieb (krajské úrady, Magistrát hlavného mesta Prahy, Ministerstvo spravodlivosti, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo obrany, ak sú zriaďovateľom poskytovateľa). Tomuto správnemu orgánu sa podáva sťažnosť v prípadoch nesúhlasu s vybavením sťažnosti poskytovateľom.
  3. Na Českú lekársku komoru, Českú stomatologickú komoru či inú profesijnú organizáciu, ktorá vybavuje sťažnosti týkajúce sa pochybností v odbornom postupe či podozrení, že lekár postupoval neeticky.

    Sťažovať sa možno na neetické alebo neodborné jednanie lekára do jedného roka od doby, kedy k nemu prišlo. Sťažnosť nemusí podať samotný poškodený pacient, ale môže ju podať ktokoľvek (napr. príbuzný). Sťažnosť musí byť písomná a mala by byť vybavená do šiestich (6) mesiacov od jej prijatia.

    Ak pacient nesúhlasí s tým, ako bola jeho sťažnosť vybavená, môže podať do pätnástich (15) dní od doručenia rozhodnutia revíznej komisie námietku, o ktorej následne rozhoduje Čestná rada Českej lekárskej komory. Proti jej rozhodnutiu sa ešte môže odvolať lekár, proti ktorému je konanie vedené, alebo poverený člen revíznej komisie.

  4. Zdravotná poisťovňa, pokiaľ má s príslušnou nemocnicou, klinikou alebo lekárom uzavretú zmluvu, najmä v prípadoch, kedy je potrebné preveriť opodstatnenosť liečebného procesu s osobitným zreteľom na jeho priebeh a predpisovanie liekov a zdravotných služieb, či poskytnutá starostlivosť zodpovedá starostlivosti vyúčtovanej zdravotnej poisťovni, či boli vyúčtované iba potrebné výkony a služby a či druh poskytnutej zdravotnej starostlivosti zodpovedá zdravotnému stavu pacienta. Na zdravotnú poisťovňu sa možno obrátiť aj vtedy, keď ide o riešenie situácií, keď lekár či iný pracovník odmietol vykonať zdravotný výkon, ktorý spadá do hradenej starostlivosti.

    Vybavenie sťažnosti sa riadi správnym poriadkom, ktorý stanovuje jej vybavenie najneskôr do 60 dní.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva ČR

Nahor