Preskočiť menu

Zdravotný systém

Zdravotné poistenie cudzincov

Osoby s trvalým pobytom v ČR

Zo zákona je v Českej republike povinne zdravotne poistená každá osoba, ktorá má na území ČR trvalý pobyt, tzn. aj cudzinec, pokiaľ však podľa európskych nariadení nepodlieha právnym predpisom iného štátu EÚ/EHP/Švajčiarska. Zdravotné poistenie vzniká týmto osobám získaním trvalého pobytu na území ČR a zaniká úmrtím poistenca alebo jeho vyhlásením za mŕtveho, alebo ukončením trvalého pobytu na území ČR.

Osoby bez povolenia na trvalý pobyt v ČR

 1. Cudzinec z krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska bez trvalého pobytu sa môže na území ČR účastniť na verejnom zdravotnom poistení podľa zákona ako zamestnanec zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo trvalý pobyt na území ČR, prípadne ak splní kritériá zakotvené v európskych nariadeniach (napr. je nezaopatreným rodinným príslušníkom živiteľa poisteného podľa nariadenia v českom systéme verejného zdravotného poistenia), prípadne je občanom jedného zo štátov, s ktorými má ČR uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení, ktorá upravuje aj oblasť zdravotného poistenia (zoznam týchto zmlúv nájdete na www.cmu.cz, v sekcii Medzinárodnej zmluvy).

  Rovnako ako nástupy a ukončenia zamestnania ostatných zamestnancov, je zamestnávateľ povinný oznámiť zdravotnej poisťovni aj vznik a ukončenie účasti na nemocenskom poistení zamestnanca, ktorý je cudzincom bez trvalého pobytu. Zdravotná poisťovňa vystaví pre tohto poistenca preukaz zelenej farby. Ostatným osobám, ktoré vstúpia do systému verejného zdravotného poistenia z iného dôvodu, vystaví preukaz žltej farby alebo klasický EHIC.

  Cudzinec bez trvalého pobytu má v mesiacoch, kedy sa neúčastní na verejnom zdravotnom poistení z titulu zamestnania, možnosť uzatvoriť si zmluvné zdravotné poistenie.

 2. Cudzinec z EÚ, EHP a Švajčiarska bez trvalého pobytu v ČR sa môže účastniť na českom verejnom zdravotnom poistení opäť ako zo zákona z titulu zamestnania, tak na základe európskych nariadení (napr. ako SZČO vykonávajúca samostatnú zárobkovú činnosť len na území ČR, nezaopatrení rodinní príslušníci osoby z EÚ, ktorá v ČR pracuje, vo výnimočných prípadoch potom aj ekonomicky neaktívne osoby, ktoré dostatočným spôsobom preukážu skutočné bydlisko a ťažisko svojich záujmov v ČR a i.).

Osobitné prípady

V niektorých špecifických prípadoch sa považujú zákonom vymedzené skupiny osôb za cudzincov s povoleným trvalým pobytom. Ide o:

 • azylantov po dobu platnosti rozhodnutia o udelení azylu,
 • deti narodené azylantkám po dobu, než bude rozhodnuté o azyle alebo inom druhu pobytu dieťaťa,
 • cudzincov zverených do náhradnej výchovy rozhodnutím príslušného orgánu, ak je aspoň jedna fyzická osoba, ktorej je cudzinec zverený, prihlásená na trvalý pobyt na území ČR, alebo sa na území ČR nachádza ústav, v ktorom je dieťa umiestnené,
 • deti cudzincov od okamihu narodenia do právoplatnosti rozhodnutia o povolení na pobyt, ak ide o deti rodičov, ktorí majú povolený trvalý pobyt a podajú v zákonom stanovenej lehote žiadosť o udelenie povolenia na pobyt dieťaťa,
 • cudzincov požívajúcich dočasnú ochranu,
 • cudzincov, ktorí dostali rozhodnutie o neudelení azylu, v ktorom bola vyslovená prekážka pre vycestovanie podľa zákona o azyle; takémuto cudzincovi udelí Polícia vízum na pobyt do 90 dní, ktoré cudzincov oprávňuje na pobyt na území po dobu 15 pracovných dní odo dňa udelenia víza,
 • cudzincov, ktorým bolo udelené vízum na pobyt nad 90 dní za účelom tolerovania pobytu v prípadoch uvedených v § 32 ods. 2 zákona o pobyte cudzincov, v znení neskorších predpisov (napr. ak vycestovaniu bráni prekážka na jeho vôli nezávislá); dobu platnosti víza stanovuje Polícia na čas nevyhnutne potrebný, najdlhšie na dobu 1 roka,
 • cudzincom, ktorým bolo udelené povolenie na dlhodobý pobyt za účelom tolerovania pobytu, ak ich pobyt na území bude dlhší ako 1 rok a ak pretrvávajú dôvody, pre ktoré bolo udelené vízum na pobyt nad 90 dní za účelom tolerovania pobytu na území.

Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa ČR

Nahor