Preskočiť menu

Zdravotný systém

Cudzinci, ktorí sa nezúčastňujú na verejnom zdravotnom poistení

Zdravotné služby za nich hradí ministerstvo vnútra ČR

Ide o žiadateľov o poskytnutie dočasnej ochrany a ich deti. Po dobu konania podľa zákona č. 221/2003 Zb., o dočasnej ochrane cudzincov, v platnom znení, po dobu, ktorá je stanovená na podanie žaloby proti rozhodnutiu Ministerstva vnútra (§ 17 ods. 1), a po dobu konania o tejto žalobe za predpokladu, že žalobe je priznaný odkladný účinok, sa týmto osobám poskytuje na území ČR bezplatná zdravotná starostlivosť v rozsahu zdravotných služieb hradených zo zdravotného poistenia stanovenom zákonom č. 48/1997 Zb. a ďalej zdravotná starostlivosť v súvislosti s nariadenou karanténou alebo iným opatrením v súvislosti s ochranou verejného zdravia.

Dieťaťu, ktoré sa narodilo cudzincovi požívajúcemu dočasnú ochranu a ktoré sa zdržiava na území ČR, sa poskytuje na území ČR bezplatná zdravotná starostlivosť podľa predchádzajúcej vety do doby, než bude rozhodnuté o udelení dočasnej ochrany (§ 28 zákona o dočasnej ochrane cudzincov).

Medzinárodné zmluvy

Na území ČR sa poskytuje zdravotná starostlivosť cudzincom na základe dvojstranných medzinárodných zmlúv o sociálnom zabezpečení vzťahujúcich sa tiež na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, uzatvorených medzi ČR a ich domovským štátom, a ďalej na základe bilaterálnych dohôd o spolupráci v oblasti zdravotníctva obsahujúcich ustanovenia o bezplatne poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ktorými je ČR viazaná.

Dvojstranné dohody o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Ide predovšetkým o dohody o spolupráci, ktoré okrem iného upravujú aj vzájomné bezplatné poskytovanie lekárskej starostlivosti pri prechodnom pobyte na území druhej zmluvnej strany v prípade akútneho ochorenia alebo úrazu, a to s nasledujúcimi štátmi, resp. tretími krajinami: Jemen a Kuba. Na uplatnenie nároku na zdravotnú starostlivosť na základe týchto dohôd postačí preukázať občianstvo napr. cestovným pasom. Poskytovanú zdravotnú starostlivosť hradí Ministerstvo zdravotníctva ČR.

Bližšie informácie ohľadom príslušného zmluvného vzťahu je možné získať na vyžiadanie u Ministerstva zdravotníctva ČR a Ministerstva zahraničných vecí ČR.

Dvojstranné zmluvy o sociálnom zabezpečení

Druhým typom zmlúv sú zmluvy o sociálnom zabezpečení, ktorých súčasťou je aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Na ich základe dochádza k prenosu nároku zo zdravotného poistenia na územie druhého zmluvného štátu. Starostlivosť poskytovaná na základe týchto zmlúv je obmedzená a väčšinou zahŕňa starostlivosť nutnú a neodkladnú. Po predchádzajúcom schválení príslušnou zdravotnou poisťovňou môže byť poskytovaná aj v širšom rozsahu.

Na základe zmluvy o sociálnom zabezpečení so štátmi Čierna Hora, Macedónsko, Srbsko, Turecko a Izrael je na uplatnenie nároku na čerpanie zdravotnej starostlivosti potrebné najskôr predložiť českej zdravotnej poisťovni príslušný formulár, ktorý si cudzinec nechá vystaviť u zahraničnej inštitúcie, u ktorej je poistený. Následne česká zdravotná poisťovňa vystaví cudzincovi tzv. Potvrdenie o registrácii alebo Preukaz poistenca zmluvného štátu zdržiavajúceho sa v ČR, ktorým sa preukáže u poskytovateľa zdravotných služieb.

Na základe doteraz platného Dohovoru medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávia o sociálnom poistení (č. 3/1958 Zb.) sa poskytuje bezplatná starostlivosť oprávneným osobám z Bosny a Hercegoviny (BaH). Na uplatnenie nároku je oprávnená osoba povinná predložiť hodnoverné doklady o tom, že má nárok na poskytovanie týchto dávok na území BaH. To znamená, že nárok na takto hradenú zdravotnú starostlivosť nevyplýva automaticky zo štátneho občianstva, ale zo skutočnosti, či je občan BaH zdravotne poistený v krajine pôvodu (t.j. BaH), čo preukáže predložením jedného z nasledujúcich dokumentov: zdravotný preukaz, potvrdenie o zamestnaní alebo doklad o priznaní dôchodku. Poskytovanú zdravotnú starostlivosť hradí Ministerstvo zdravotníctva ČR.

Bližšie informácie ohľadom príslušného zmluvného vzťahu je možné získať na vyžiadanie u Ministerstva zdravotníctva ČR, Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR (viď prehľad medzinárodných zmlúv o sociálnom zabezpečení: www.mpsv.cz) alebo u Centra medzištátnych úhrad.

Presná úprava podmienok, za ktorých sa starostlivosť poskytuje, akým spôsobom a v akých prípadoch, je uvedená v administratívnych dohodách, ktoré sú súčasťou týchto zmlúv. Podmienky sa v jednotlivých zmluvách môžu líšiť. Pred odcestovaním do ČR by sa mal každý cudzinec informovať u príslušných orgánov, či spĺňa podmienky na poistenie vyplývajúce z medzinárodnej zmluvy.

Ak sa cudzinec nepreukáže u lekára príslušným dokladom, na základe ktorého je čerpaná zdravotná starostlivosť hradená, musí si ju cudzinec hradiť z vlastných prostriedkov. V prípade nevyhnutnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti je táto cena regulovaná maximálnou cenou bodu, tj. 1,12 Kč/bod (pozri cenový predpis Ministerstva zdravotníctva 1/2012/DZP vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva z 2. decembra 2013 (platný od 1.1.2014).

Cestovné zdravotné poistenie

Táto časť obsahuje informácie, za akých podmienok cestovné zdravotné poistenie vzniká a zaniká, aké sú obvyklé podmienky a dôsledky čerpania zdravotnej starostlivosti krytej poistnou zmluvou.

Zákon č. 326/1999 Zb., o pobyte cudzincov na území ČR, v platnom znení, ukladá cudzincovi povinnosť preukázať sa poistením pokrývajúcim náklady na zdravotnú starostlivosť. Túto povinnosť je možné splniť uzavretím cestovného zdravotného poistenia (pozri ustanovenia § 180i a 180j zákona č. 326/1999 Zb. upravujúce podrobne, čo sa myslí dokladom o cestovnom zdravotnom poistení), ak náklady spojené s poskytnutím zdravotníckych služieb nie sú hradené na základe medzinárodnej zmluvy alebo z verejného zdravotného poistenia, alebo ak cudzinec nepreukáže, že sú náklady spojené s poskytnutím zdravotníckych služieb hradené iným spôsobom.

Ak cudzinec prichádza do ČR za účelom zamestnania, je vyššie uvedená povinnosť splnená dňom, kedy sa stane zamestnancom zamestnávateľa so sídlom alebo trvalým pobytom v ČR. Za iných okolností musí mať uzatvorené cestovné zdravotné poistenie alebo preukázať, že je mu úhrada nákladov na zdravotnú starostlivosť zabezpečená iným spôsobom. V prípade pobytu na území ČR bez poistenia porušuje cudzinec české, resp. európske právne predpisy a hrozí mu postih. Ak bude potom potrebovať poskytnutie zdravotných služieb, bude od neho vyžadovaná úhrada v hotovosti, ktorá pri poskytnutí zdravotných služieb nad rozsah nevyhnutnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti môže dosiahnuť vysoké sumy.

Doklad o cestovnom zdravotnom poistení sa nevyžaduje okrem iného v prípade, že ide o cudzinca zo štátov Kuba a Bosna a Hercegovina. Cudzincom z týchto krajín je nutná a neodkladná zdravotná starostlivosť hradená zo štátneho rozpočtu na základe dvojstrannej medzinárodnej zmluvy, po preukázaní štátneho občianstva k danej krajine (napr. platným cestovným pasom).

Doklad o cestovnom zdravotnom poistení sa ďalej nevyžaduje v prípade, že ide o osoby, ktoré sú poistené v štáte, s ktorým má Česká republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení (Čierna Hora, Macedónsko, Srbsko a Turecko).

Aj v týchto prípadoch je potrebné preukázať štátne občianstvo k príslušnej krajine (napr. platným cestovným pasom). To neplatí pre občanov Bosny a Hercegoviny, ktorým nárok na takto hradenú zdravotnú starostlivosť nevyplýva automaticky zo štátneho občianstva, ale zo skutočnosti, či je občan Bosny a Hercegoviny zdravotne poistený v krajine pôvodu (t.j. BaH), čo preukáže predložením jedného z nasledujúcich dokumentov: zdravotný preukaz, potvrdenie o zamestnaní alebo doklad o priznaní dôchodku.

Cudzinci bez trvalého pobytu v ČR, ktorí nie sú v ČR zamestnaní, sa nemôžu účastniť na verejnom zdravotnom poistení a vo väčšine prípadov musia uzatvoriť cestovné zdravotné poistenie, ktoré je nezávislé na verejnom zdravotnom poistení a je založené na zmluvnom vzťahu poistenca a komerčnej poisťovne. Toto poistenie nevykonávajú zdravotné poisťovne, ale poisťovne podľa zákona č. 277/2009 Zb., o poisťovníctve.

Požiadavky na doklad o cestovnom zdravotnom poistení pri pobyte do 90 dní stanovuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 o kódexe Spoločenstva o vízach (vízový kódex). Toto nariadenie stanovuje, že cestovné zdravotné poistenie musia pokrývať všetky náklady, ktoré by mohli nastať počas pobytu cudzinca v súvislosti s repatriáciou zo zdravotných dôvodov alebo v súvislosti s naliehavou lekárskou starostlivosťou, s pohotovostnou nemocničnej starostlivosťou alebo úmrtím. Poistenie musí byť platné na území členských štátov a vzťahovať sa na celú dobu predpokladaného pobytu. Minimálne poistné krytie je 30 000 EUR.

Podľa zákona o pobyte cudzincov na území ČR cestovné poistenie v prípade pobytu nad 90 dní musí pokrývať náklady, ktoré je cudzinec povinný uhradiť počas svojho pobytu na území v prípade poskytnutia nevyhnutnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti, vrátane nákladov spojených s prevozom alebo, v prípade jeho úmrtia, spojených s prevozom jeho telesných pozostatkov do štátu, ktorého cestovný doklad vlastní, prípadne do iného štátu, v ktorom má povolený pobyt. Výška dohodnutého limitu poistného plnenia na jednu poistnú udalosť je najmenej 60 000 EUR, a to bez spoluúčasti poisteného na vyššie uvedených nákladoch.

V prípade žiadosti o vízum na pobyt nad 90 dní, ak sa oň požiada na území ČR, alebo o predĺženie doby pobytu na území môže byť cestovné zdravotné poistenie dojednané iba u poisťovne oprávnenej prevádzkovať toto poistenie v ČR a musí byť dohodnuté v rozsahu komplexnej zdravotnej starostlivosti. Komplexnou zdravotnou starostlivosťou sa rozumie zdravotná starostlivosť poskytnutá poistenému zmluvnými poskytovateľmi zdravotných služieb poisťovateľa bez priamej úhrady nákladov na liečenie poisteným s cieľom zachovať jeho zdravotný stav z obdobia pred uzavretím poistnej zmluvy. Z tohto poistenia nesmie byť vylúčená preventívna ani dispenzárna zdravotná starostlivosť ani zdravotná starostlivosť súvisiaca s tehotenstvom poistenej matky a pôrodom jej dieťaťa. Týmto podmienkam treba pri dojednávaní poistnej zmluvy venovať náležitú pozornosť.

Nejde o osoby, na ktoré sa vzťahujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/04, č. 987/09, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1231/2010.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva ČR

Nahor