Preskočiť menu

Zdravotný systém

Verejné zdravotné poistenie

Systém verejného zdravotného poistenia v ČR je založený na troch subjektoch:

 • Poistenec (príjemca zdravotných služieb)
 • Poskytovateľ zdravotných služieb (je oprávnený poskytovať zdravotné služby)
 • Zdravotná poisťovňa (inštitúcia, u ktorej je poistenec zdravotne poistený)

Druhy zdravotnej starostlivosti

Ambulantná starostlivosť

Ambulantná starostlivosť je zdravotná starostlivosť, pri ktorej nie je nutná hospitalizácia alebo prijatie pacienta na lôžko do zdravotníckeho zariadenia, ktoré poskytuje jednodňovú starostlivosť, a je poskytovaná lekármi primárnej starostlivosti alebo odbornými špecialistami. V prípade ochorenia sa pacient obracia spravidla najprv na lekára primárnej starostlivosti, tj. praktických lekárov pre dospelých, všeobecných lekárov pre deti a dorast, zubných lekárov a gynekológov, u ktorého sa musí najprv zaregistrovať.

Lekár môže odmietnuť prijatie pacienta do starostlivosti:

 • ak by jeho prijatie znamenalo pre lekára také pracovné zaťaženie, ktoré by mu znemožnilo kvalitnú starostlivosť o tohto pacienta alebo o iných pacientov, ktorých už vo svojej starostlivosti má,
 • ak by vzdialenosť miesta pobytu pacienta neumožňovala v prípade poskytovania zdravotníckych služieb výkon návštevnej služby,
 • ak pacient nie je poistencom zdravotnej poisťovne, s ktorou má poskytovateľ uzatvorenú zmluvu; to sa však nevzťahuje na poistenca z iných štátov Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru, švajčiarskej konfederácie či zo štátov, s ktorými má Česká republika uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení, zahŕňajúcu vo vecnom rozsahu nároky na zdravotnú starostlivosť.

V prípade odmietnutia má poistenec právo, aby mu lekár toto odmietnutie potvrdil písomne. V prípade nutnej a neodkladnej starostlivosti (tj. úraz či akútne náhle ochorenie) nesmie lekár ošetrenie odmietnuť, potom však odovzdáva pacienta jeho ošetrujúcemu lekárovi. Odborného špecialistu môže pacient navštíviť bez odporúčania lekára primárnej starostlivosti. Ambulantná starostlivosť sa poskytuje ako:

 • primárna ambulantná starostlivosť: za účelom poskytovania preventívnej, diagnostickej, liečebnej a posudkovej starostlivosti a konzultácií, tiež koordinácie a nadväznosti poskytovaných zdravotných služieb inými poskytovateľmi; súčasťou je vždy návštevná služba,
 • špecializovaná ambulantná starostlivosť: poskytovaná v rámci jednotlivých odborov zdravotnej starostlivosti,
 • stacionárna starostlivosť: za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom, ktorých zdravotný stav si vyžaduje opakované denné poskytovanie ambulantnej starostlivosti.

Lôžková starostlivosť

Ak si to vyžaduje charakter ochorenia, lekár primárnej starostlivosti alebo ambulantný špecialista odporučí pacientovi liečbu v zariadení poskytovateľa lôžkovej starostlivosti alebo mu prijatie sám dohodne. V zdravotníckych zariadeniach sa poskytuje lôžková starostlivosť akútna štandardná, akútna intenzívna, následná a dlhodobá.

Zákon o zdravotných službách definuje lôžkovú starostlivosť ako zdravotnú starostlivosť, ktorú nemožno poskytnúť ambulantne a na jej poskytnutie je nevyhnutná hospitalizácia pacienta. Lôžková starostlivosť musí byť poskytovaná v rámci nepretržitej prevádzky.

Lôžková starostlivosť sa poskytuje ako:

 • akútna lôžková starostlivosť štandardná: poskytuje sa pacientovi
  • s náhlym ochorením alebo náhlym zhoršením chronickej choroby, ktoré vážne ohrozuje jeho zdravie, ale nevedie bezprostredne k zlyhávaniu životných funkcií, alebo
  • za účelom vykonania zdravotných výkonov, ktoré nemožno vykonať ambulantne,
  • za účelom včasnej liečebnej rehabilitácie,
 • akútna lôžková starostlivosť intenzívna: poskytovuje sa pacientovi v prípadoch náhleho ochorenia alebo náhleho ohrozenia základných životných funkcií alebo v prípadoch, kedy je možné tieto stavy dôvodne predpokladať,
 • následná lôžková starostlivosť: poskytuje sa pacientovi, u ktorého bola stanovená základná diagnóza a došlo k stabilizácii jeho zdravotného stavu, na zvládnutie náhlej choroby alebo náhleho zhoršenia chronickej choroby, a ktorého zdravotný stav si vyžaduje doliečenie alebo poskytnutie najmä liečebno-rehabilitačnej starostlivosti; ďalej pacientovi, ktorý je čiastočne alebo úplne závislý na podpore základných životných funkcií,
 • dlhodobá lôžková starostlivosť: poskytuje sa pacientovi, ktorého zdravotný stav nemožno podstatne zlepšiť liečebnou starostlivosťou a bez sústavného poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti sa zhoršuje; ďalej pacientovi s poruchou základných životných funkcií.

Zdravotnícka záchranná služba a pohotovostná služba

V prípade náhlych ťažkých ochorení alebo úrazov, kedy sa pacient nemôže sám dopraviť k lekárovi, a kedy je potrebné rýchle ošetrenie na mieste udalosti a prípadne aj preprava postihnutého do zdravotníckeho zariadenia za stáleho poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti, aby nedošlo k ďalšiemu zhoršeniu zdravotného stavu alebo ohrozenia života postihnutého, sa využíva zdravotnícka záchranná služba.

Bezplatné telefónne čísla tiesňového volania:

 • 155 – národné číslo tiesňového volania na riešenie zdravotných problémov
 • 112 – jednotné európske číslo tiesňového volania na privolanie pomoci k udalostiam s väčším počtom na zdraví postihnutých osôb a na aktiváciu integrovaného záchranného systému (polícia, zdravotnícka záchranná služba a hasiči)

Hradené zdravotné služby sú zaistené aj pri menej závažnom náhlom ochorení vrátane zubného alebo pri úraze v dobe mimo ordinačné hodiny, alebo pri neprítomnosti ošetrujúceho lekára, a to v závislosti na miestnych podmienkach – buď sa lekári navzájom zastupujú, alebo sa organizujú pohotovostné služby v osobitných ordináciách lekárskej pohotovostnej služby a pohotovostnej služby zubných lekárov.

Uvedené pohotovostné služby zvyčajne poskytujú aj zdravotnícke zariadenia lôžkovej starostlivosti (nemocnice).

Informácie možno získať na odboroch zdravotníctva na krajských úradoch alebo na dispečingu zdravotníckych záchranných služieb.

Pracovno-lekárske služby

Sú preventívne zdravotné služby, v rámci ktorých sa hodnotí vplyv pracovnej činnosti, pracovného prostredia a pracovných podmienok na zdravie, vykonávajú sa preventívne prehliadky a hodnotenie zdravotného stavu. Ich účelom je posudzovať zdravotnú spôsobilosť na prácu, poskytovať poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a ochranu pred pracovnými úrazmi, chorobami z povolania a chorobami spojenými s prácou, zabezpečovať školenia v poskytovaní prvej pomoci a pravidelný dohľad na pracoviskách a nad výkonom práce alebo služby. Tieto služby hradí zamestnávateľ.

Dispenzárna starostlivosť

Účelom je aktívne a dlhodobé sledovanie zdravotného stavu pacienta ohrozeného alebo trpiaceho chorobou alebo zhoršením zdravotného stavu, pri ktorom možno podľa vývoja choroby dôvodne predpokladať takú zmenu zdravotného stavu, ktorej včasné zistenie môže zásadným spôsobom ovplyvniť ďalšiu liečbu a vývoj choroby.

Kúpeľná liečebno-rehabilitačná starostlivosť

Niekedy sa stáva nevyhnutnou súčasťou liečebného procesu, ktorú odporúča ošetrujúci lekár a potvrdzuje revízny lekár. Návrh na túto starostlivosť podáva registrujúci praktický lekár alebo ošetrujúci lekár pri hospitalizácii.

Poskytovanie liekov a zdravotníckych pomôcok

V ČR existuje rozsiahla sieť zariadení lekárenskej starostlivosti (lekární), ktoré zaisťujú distribúciu liekov, liečivých prípravkov a zdravotníckych pomôcok, a to ako na základe lekárskeho predpisu, tak aj bez neho, tj. vo voľnom predaji.

Platnosť lekárskeho predpisu:

 • 1 deň nasledujúci po dni jeho vystavenia pri recepte z pohotovostnej služby,
 • 5 dní pri recepte na antibiotiká a antimikrobiálne chemoterapeutiká,
 • 14 dní pri ostatných receptoch, ak predpisujúci lekár neurčí inak.

Preventívna starostlivosť

Lekár primárnej starostlivosti vykonáva preventívne prehliadky a očkovanie proti infekčným chorobám.

Zdravotná starostlivosť hradená z verejného zdravotného poistenia

Na území ČR sú poskytované zdravotné služby prevažne na základe povinného verejného zdravotného poistenia. V prípade zamestnaneckého pomeru odvádza zamestnávateľ na zdravotné poistenie 13,5 % z vymeriavacieho základu, z toho 1/3 hradí zamestnanec a 2/3 zamestnávateľ. V niektorých prípadoch je platcom poistného tohto poistenia štát (napríklad za nezaopatrené deti, dôchodcov a i.). Cudzinec sa účastní na verejnom zdravotnom poistení, ak má trvalý pobyt v ČR - ak nemá trvalý pobyt, potom ak je zamestnancom zamestnávateľa so sídlom alebo trvalým pobytom v ČR. Získa tým rovnaké nároky na poskytovanie zdravotníckych služieb hradených z verejného zdravotného poistenia (ďalej "hradené zdravotné služby") ako ostatní poistenci.

Ide o:

 1. zdravotnú starostlivosť preventívnu, dispenzárnu, diagnostickú, liečebnú, liečebno-rehabilitačnú, kúpeľnú liečebno-rehabilitačnú, posudkovú, ošetrovateľskú, paliatívnu (starostlivosť o umierajúcich, ktorá má zabezpečiť liečbu a starostlivosť primeranú stavu, ktorá ich nezaťaží a umožní im žiť kvalitne a dôstojne až do konca života) a zdravotnú starostlivosť o darcu krvi, tkanív a buniek alebo orgánov súvisiacu s ich odberom, a to vo všetkých formách jej poskytovania podľa zákona o zdravotných službách,
 2. poskytovanie liečivých prípravkov, potravín na osobitné lekárske účely, zdravotníckych pomôcok a stomatologických výrobkov,
 3. prepravu poistencov a náhradu cestovných nákladov,
 4. odber krvi a odber tkanív, buniek a orgánov určených na transplantáciu a nevyhnutné nakladanie s nimi (uchovávanie, skladovanie, spracovanie a vyšetrenie),
 5. prepravu žijúceho darcu do miesta odberu a z tohto miesta do miesta poskytnutia zdravotnej starostlivosti súvisiacej s odberom a z tohto miesta a náhradu cestovných nákladov,
 6. prepravu zomrelého darcu do miesta odberu a z tohto miesta,
 7. prepravu odobratých tkanív, buniek a orgánov,
 8. prehliadku zosnulého poistenca a pitvu vrátane prepravy,
 9. pobyt sprievodcu poistenca v zdravotníckom zariadení lôžkovej starostlivosti,
 10. zdravotnú starostlivosť súvisiacu s tehotenstvom a pôrodom dieťaťa, ktorého matka požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom; túto starostlivosť hradí zdravotná poisťovňa, ktorú požiada o úhradu príslušný poskytovateľ na základe identifikačných údajov poistenca.

Hradené zdravotné služby sú poskytované zdravotníckymi pracovníkmi, prípadne inými odbornými pracovníkmi v zdravotníctve, a to v rozsahu ich odbornej spôsobilosti.

Hradené zdravotné služby sú poskytované v zariadeniach poskytovateľov zdravotných služieb a na základe zmluvy medzi poskytovateľom zdravotných služieb a zdravotnou poisťovňou poistenca sú touto zdravotnou poisťovňou hradené.

Toto sa netýka lekární, pretože poistenec môže využiť ktorékoľvek zariadenie lekárenskej starostlivosti bez ohľadu na existenciu zmluvného vzťahu k príslušnej zdravotnej poisťovni poistenca a recept si vyzdvihnúť. Recept však musí väčšinou vystaviť lekár, ktorý je v zmluvnom vzťahu s príslušnou zdravotnou poisťovňou poistenca.

Iba vo výnimočných prípadoch možno hradené zdravotné služby poskytnúť aj na inom mieste alebo v zariadení, ktoré nemá zmluvu so zdravotnou poisťovňou poistenca.

Pacient sa finančne podieľa určitou časťou na úhrade niektorých liekov. Tie sú rozdelené do skupín, pričom v každej skupine musí byť najmenej jeden, ktorý je plne hradený zdravotnou poisťovňou.

Po dobu hospitalizácie nehradí poistenec náklady na lieky a zdravotnícke pomôcky, tie sú hradené v plnej výške zdravotnou poisťovňou.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva ČR

Nahor