Preskočiť menu

Zdravotný systém

Regulačné poplatky v zdravotníctve

Regulačné poplatky v zdravotníctve spravuje zákon č. 48/1997 Zb., o verejnom zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.

Povinnosť hradiť regulačné poplatky majú všetci účastníci verejného zdravotného poistenia (alebo ich zákonní zástupcovia), rovnako ako poistené osoby z iných členských štátov EÚ, EHP a Švajčiarska a osoby zo štátov, s ktorými bola uzavretá dvojstranná medzinárodná zmluva o sociálnom zabezpečení alebo medzinárodná zmluva.

Základné typy regulačných poplatkov

Poistenec alebo za neho jeho zákonný zástupca je povinný hradiť poskytovateľovi regulačný poplatok vo výške 90 Kč za využitie lekárskej pohotovostnej služby alebo pohotovostnej služby v odbore zubné lekárstvo (ďalej len "pohotovostná služba").

Regulačný poplatok sa neplatí:

  1. ak ide o poistencov umiestnených v detských domovoch pre deti do 3 rokov, v školských zariadeniach na výkon ústavnej výchovy alebo ochrannej výchovy alebo umiestnených na výkon ústavnej výchovy v domovoch pre osoby so zdravotným postihnutím, alebo ak ide o poistencov umiestnených na základe rozhodnutia súdu v zariadeniach pre deti vyžadujúce okamžitú pomoc alebo poistencov zverených rozhodnutím súdu do pestúnskej starostlivosti, poručníckej starostrivosti alebo starostlivosti inej osoby podľa iného právneho predpisu,
  2. ak ide o poistenca, ktorý sa preukáže rozhodnutím, oznámením alebo potvrdením vydaným orgánom na pomoc v hmotnej núdzi o dávke, ktorá je mu poskytovaná podľa osobitného predpisu, nie starším ako 30 dní,
  3. ak ide o poistenca, ktorému sú poskytované pobytové sociálne služby v domovoch pre osoby so zdravotným postihnutím, domovoch pre seniorov, domovoch so zvláštnym režimom alebo v zdravotníckych zariadeniach lôžkovej starostlivosti, pokiaľ u tohto poistenca po úhrade za ubytovanie a stravu činí stanovený zostatok vo výške aspoň 15 % jeho príjmu menej ako 800 Kč alebo ak nemá žiadny príjem; túto skutočnosť preukazuje poistenec potvrdením nie starším ako 30 dní, ktoré je na jeho žiadosť povinný vydať poskytovateľ sociálnych služieb.
  4. ak v rámci pohotovostnej služby ošetrujúci lekár konštatoval, že stav poistenca vyžaduje hospitalizáciu.

Spôsob, ktorým musí poistenec regulačný poplatok zaplatiť: regulačný poplatok hradí poistenec ihneď alebo podľa dohody so zdravotníckym zariadením poskytovateľov zdravotných služieb. Poskytovateľ je povinný vystaviť poistencovi alebo jeho zákonnému zástupcovi na jeho žiadosť doklad o zaplatení regulačného poplatku.

Lehoty pri hradení regulačných poplatkov

  1. ihneď – v prípade, že ide o uhradenie regulačného poplatku a o uhradenie poplatku za vydanie čiastočne hradeného lieku alebo potraviny na osobitné lekárske účely zariadením lekárenskej starostlivosti.
  2. ihneď alebo podľa dohody – s poskytovateľom zdravotných služieb v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva ČR

Nahor