Preskočiť menu

Zdravotný systém

Práva a povinnosti

Pokiaľ je cudzinec účastníkom verejného zdravotného poistenia podľa zákona č. 48/1997 Zb., o verejnom zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, má nasledujúce práva a povinnosti.

Právo účastníka verejného zdravotného poistenia:

 1. na výber zdravotnej poisťovne. Zdravotnú poisťovňu možno zmeniť raz za 12 mesiacov, a to vždy len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka; prihlášku je poistenec alebo jeho zákonný zástupca povinný podať vybranej zdravotnej poisťovni najneskôr 6 mesiacov pred požadovaným dňom zmeny. Prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne k 1. januáru kalendárneho roka je možné podať iba jednu; na prípadné ďalšie prihlášky sa už neprihliada, a to ani vtedy, ak sú podané v stanovenej lehote;
 2. na výber poskytovateľa zdravotných služieb (ďalej len "poskytovateľ"), ktorý je v zmluvnom vzťahu k príslušnej zdravotnej poisťovni, a na výber zdravotníckeho zariadenia tohto poskytovateľa; v prípade registrujúceho poskytovateľa môže toto právo uplatniť raz za 3 mesiace,
 3. na časovú a miestnu dostupnosť hradených služieb poskytovaných zmluvnými poskytovateľmi príslušnej zdravotnej poisťovne,
 4. na poskytnutie hradených služieb v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom, pričom poskytovateľ nesmie za tieto hradené služby prijať od poistenca žiadnu úhradu,
 5. na liečivé prípravky a potraviny na osobitné lekárske účely bez priamej úhrady, pokiaľ ide o liečivé prípravky a potraviny na osobitné lekárske účely uhrádzané zo zdravotného poistenia a predpísané v súlade s týmto zákonom; to platí aj v prípadoch, keď poskytovateľ lekárenskej starostlivosti nemá so zdravotnou poisťovňou poistenca doteraz uzatvorenú zmluvu,
 6. na poskytnutie informácií od zdravotnej poisťovne o jemu poskytnutých hradených službách,
 7. podieľať sa na kontrole poskytnutej zdravotnej starostlivosti uhrádzanej zdravotným poistením,
 8. na vystavenie dokladu o zaplatení regulačného poplatku; poskytovateľ je povinný tento doklad poistencovi na jeho žiadosť vydať,
 9. na vystavenie dokladu o zaplatení doplatku za vydanie čiastočne hradeného liečivého prípravku alebo potraviny na osobitné lekárske účely poskytovateľom lekárenskej starostlivosti; poskytovateľ lekárenskej starostlivosti je povinný tento doklad poistencovi na jeho žiadosť vydať,
 10. na uhradenie sumy presahujúcej limit pre regulačné poplatky a doplatky za predpísané čiastočne hradené liečivé prípravky alebo potraviny na osobitné lekárske účely zdravotnou poisťovňou v zákonom stanovenej lehote.

Povinnosť účastníka verejného zdravotného poistenia:

 1. plniť si oznamovaciu povinnosť,
 2. oznámiť v deň nástupu do zamestnania svojmu zamestnávateľovi, u ktorej zdravotnej poisťovne je poistený. Rovnakú povinnosť má aj vtedy, keď sa stane poistencom inej zdravotnej poisťovne po dobu trvania zamestnania; túto povinnosť si splní do ôsmich (8) dní odo dňa zmeny zdravotnej poisťovne. Prijatie oznámenia podľa predchádzajúcich viet je zamestnávateľ povinný poistencovi písomne ​​potvrdiť. Zamestnávateľ má právo požadovať od zamestnanca alebo bývalého zamestnanca úhradu penále, ktoré zaplatil v súvislosti s neoznámením alebo oneskoreným oznámením zmeny zdravotnej poisťovne poistencom,
 3. uhrádzať príslušnej zdravotnej poisťovni poistné, ak tento zákon neustanovuje inak,
 4. poskytnúť súčinnosť pri poskytovaní zdravotníckych služieb a kontrole priebehu individuálneho liečebného postupu a dodržiavať poskytovateľom stanovený liečebný režim,
 5. podrobiť sa na vyzvanie preventívnym prehliadkam, ak tak ustanovuje tento zákon alebo všeobecne záväzné právne predpisy,
 6. dodržiavať opatrenia zamerané na odvrátenie chorôb,
 7. vyvarovať sa konania, ktorého cieľom je vedomé poškodenie vlastného zdravia,
 8. preukazovať sa pri poskytovaní zdravotníckych služieb, s výnimkou poskytovania liečivých prípravkov, potravín na osobitné lekárske účely a zdravotníckych pomôcok, platným preukazom poistenca alebo náhradným dokladom vydaným príslušnou zdravotnou poisťovňou,
 9. oznámiť do ôsmich (8) dní príslušnej zdravotnej poisťovni stratu alebo poškodenie preukazu poistenca,
 10. vrátiť do ôsmich (8) dní príslušnej zdravotnej poisťovni preukaz poistenca pri:
  • zániku zdravotného poistenia,
  • zmene zdravotnej poisťovne;
  • dlhodobom pobyte v zahraničí,
 11. oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmeny mena, priezviska, trvalého pobytu alebo rodného čísla, a to do tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy k zmene došlo; ak sa poistenec v mieste trvalého pobytu nezdržiava, je povinný príslušnej zdravotnej poisťovni oznámiť aj adresu miesta pobytu na území Českej republiky, kde sa prevažne zdržiava,
 12. pri zmene zdravotnej poisťovne predložiť novozvolenej zdravotnej poisťovni doklad o výške preddavkov na poistné vypočítaných z vymeriavacieho základu, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu,
 13. uhrádzať poskytovateľovi regulačné poplatky,
 14. uhradiť poskytovateľovi, prípadne inému subjektu, ktorý poistencovi poskytol zdravotné služby, rozdiel medzi cenou poskytnutých zdravotných služieb a výškou úhrady zo zdravotného poistenia.

Neplnením povinnosti odvádzať poistné nezaniká ani vzťah k zdravotnej poisťovni, ani nárok na čerpanie zdravotnej starostlivosti. V prípade neplatenia poistného mu bude zdravotnou poisťovňou vymerané penále, ktoré bude následne táto poisťovňa spolu s dlžným poistným vymáhať.

Pokiaľ sa cudzinec dostane do situácie, kedy sa on sám alebo jeho blízki stanú pacientmi, mal by vedieť, že existujú určité práva a povinnosti, ktoré má ako pacient podľa zákona 372/2011 Zb., o zdravotných službách a podmienkach ich poskytovania, v platnom znení.

Právo pacienta:

 1. Zdravotné služby možno pacientovi poskytnúť len s jeho slobodným a informovaným súhlasom, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
 2. Pacient má právo na poskytovanie zdravotných služieb na primeranej odbornej úrovni.
 3. Pacient má pri poskytovaní zdravotných služieb ďalej právo:
  • na úctu, dôstojné zaobchádzanie, na ohľaduplnosť a rešpektovanie súkromia pri poskytovaní zdravotníckych služieb v súlade s charakterom poskytovaných zdravotných služieb,
  • zvoliť si poskytovateľa oprávneného na poskytnutie zdravotných služieb, ktoré zodpovedajú zdravotným potrebám pacienta, a zdravotnícke zariadenie, pokiaľ tento zákon alebo iné právne predpisy neustanovujú inak,
  • vyžiadať si konzultačné služby od iného poskytovateľa, prípadne zdravotníckeho pracovníka, než ktorý mu poskytuje zdravotné služby; to neplatí, ak ide o poskytovanie neodkladnej starostlivosti alebo o osoby vo výkone väzby, trestu odňatia slobody alebo zabezpečovacej detencie,
  • byť oboznámený s vnútorným poriadkom zdravotníckeho zariadenia lôžkovej alebo jednodňovej starostlivosti (ďalej len "vnútorný poriadok"),
  • na nepretržitú prítomnosť zákonného zástupcu, prípadne osoby určenej zákonným zástupcom, pestúna alebo inej osoby, do ktorej starostlivosti bol pacient na základe rozhodnutia súdu alebo iného orgánu zverený, ak je neplnoletá osoba,
  • na nepretržitú prítomnosť zákonného zástupcu alebo osoby určenej zákonným zástupcom, ak je osobou zbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo osobou s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony tak, že nie je spôsobilá posúdiť poskytnutie zdravotných služieb, prípadne dôsledky ich poskytnutia,
  • na prítomnosť osoby blízkej alebo osoby určenej pacientom, a to v súlade s inými právnymi predpismi a vnútorným poriadkom, a len pokiaľ prítomnosť týchto osôb nenaruší poskytovanie zdravotných služieb; to neplatí, ak ide o osoby vo výkone väzby, trestu odňatia slobody alebo zabezpečovacej detencie,
  • byť vopred informovaný o cene poskytovaných zdravotných služieb nehradených alebo čiastočne hradených z verejného zdravotného poistenia a o spôsobe ich úhrady, pokiaľ to jeho zdravotný stav umožňuje,
  • poznať meno, prípadne mená, a priezvisko zdravotníckych pracovníkov a iných odborných pracovníkov priamo zúčastnených na poskytovaní zdravotných služieb a osôb pripravujúcich sa u poskytovateľa na výkon zdravotníckeho povolania, ktoré sú pri poskytovaní zdravotných služieb prítomné, prípadne ktoré vykonávajú činnosti, ktoré sú súčasťou výučby,
  • odmietnuť prítomnosť osôb, ktoré nie sú na poskytovaní zdravotných služieb priamo zúčastnené a osôb pripravujúcich sa na výkon povolania zdravotníckeho pracovníka,
  • prijímať návštevy v zdravotníckom zariadení lôžkovej alebo jednodňovej starostlivosti, a to s ohľadom na svoj zdravotný stav a v súlade s vnútorným poriadkom a spôsobom, ktorý neporušuje práva iných pacientov, pokiaľ tento zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak,
  • prijímať v zdravotníckom zariadení lôžkovej alebo jednodňovej starostlivosti duchovnú starostlivosť a duchovnú podporu od duchovných cirkví a náboženských spoločností registrovaných v Českej republike alebo od osôb poverených výkonom duchovenskej činnosti (ďalej len "duchovný") v súlade s vnútorným poriadkom a spôsobom, ktorý neporušuje práva iných pacientov, a s prihliadnutím na svoj zdravotný stav, pokiaľ iný právny predpis neustanoví inak; návštevu duchovného nemožno pacientovi odoprieť v prípadoch ohrozenia jeho života alebo vážneho poškodenia zdravia, pokiaľ iný právny predpis neustanoví inak,
  • na poskytovanie zdravotných služieb v čo najmenej obmedzujúcom prostredí popri zabezpečení kvality a bezpečia poskytovaných zdravotných služieb.
 4. zvoliť si poskytovateľa zdravotných služieb a zdravotnícke zariadenie.

Povinnosť pacienta:

 1. dodržiavať navrhnutý individuálny liečebný postup, pokiaľ s poskytovaním zdravotníckych služieb vyslovil súhlas,
 2. riadiť sa vnútorným poriadkom zdravotníckeho zariadenia,
 3. uhradiť poskytovateľovi cenu poskytovaných zdravotných služieb nehradených alebo čiastočne hradených z verejného zdravotného poistenia alebo iných zdrojov, ktoré mu boli poskytnuté s jeho súhlasom,
 4. pravdivo informovať ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka o doterajšom vývoji zdravotného stavu, vrátane informácií o infekčných chorobách, o zdravotných službách poskytovaných inými poskytovateľmi, o užívaní liekov, vrátane užívania návykových látok a o ďalších skutočnostiach podstatných pre poskytovanie zdravotných služieb,
 5. nepožívať počas hospitalizácie alkohol alebo iné návykové látky a podrobiť sa na základe rozhodnutia ošetrujúceho lekára v odôvodnených prípadoch vyšetreniam za účelom preukázania, či je alebo nie je pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok.

Charta práv hospitalizovaných detí

Práva detského pacienta a tiež rodiča-cudzinca.

 1. Deti majú byť do nemocnice prijímané len vtedy, ak starostlivosť, ktorú vyžadujú, nemôže byť rovnako dobre poskytnutá v domácom ošetrovaní alebo pri ambulantnom dochádzaní.
 2. Deti v nemocnici majú mať právo na neustály kontakt so svojimi rodičmi a súrodencami. Tam, kde je to možné, by sa malo rodičom dostať pomoci a povzbudenia k tomu, aby s dieťaťom v nemocnici zostali. Aby sa na starostlivosti o svoje dieťa mohli podieľať, mali by byť rodičia plne informovaní o chode oddelenia a povzbudzovaní k aktívnej účasti na ňom.
 3. Deti a/alebo ich rodičia musia mať právo na informácie v takej podobe, aká zodpovedá ich veku a chápaniu. Musia mať zároveň možnosť otvorene hovoriť o svojich potrebách s personálom.
 4. Deti a/alebo ich rodičia musia mať právo informovane sa podieľať na akomkoľvek rozhodovaní ohľadom zdravotnej starostlivosti, ktorá je im poskytovaná. Každé dieťa musí byť chránené pred všetkými zákrokmi, ktoré nie sú na jeho liečbu nevyhnutné, a pred zbytočnými úkonmi uskutočnenými na zmiernenie jeho fyzického alebo emocionálneho rozrušenia.
 5. S deťmi sa musí zaobchádzať s taktom a pochopením a neustále musí byť rešpektované ich súkromie.
 6. Deťom sa musí dostávať starostlivosti náležite školeného personálu, ktorý si je plne vedomý fyzických aj emocionálnych potrieb detí každej vekovej skupiny.
 7. Deti musia mať možnosť nosiť svoje vlastné oblečenie a mať so sebou v nemocnici svoje veci.
 8. Deti musia byť opatrované spoločne s inými deťmi rovnakej vekovej skupiny.
 9. Deti musia byť v prostredí, ktoré je zariadené a vybavené tak, aby zodpovedalo ich vývojovým potrebám a požiadavkám, a aby zároveň vyhovovalo uznaným bezpečnostným pravidlám a zásadám starostlivosti o deti.
 10. Deti musia mať plnú príležitosť na hru, odpočinok a vzdelanie, prispôsobené ich veku a zdravotnému stavu.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva ČR

Nahor