Preskočiť menu

Zdravotný systém

Očkovanie proti infekčným chorobám

Pravidelné, osobitné a mimoriadne očkovania proti infekčným chorobám sa vykonávajú na základe princípu povinnosti a očkovanej osobe sa poskytujú bezplatne. Fyzická osoba, ktorá má na území Českej republiky trvalý pobyt, cudzinec, ktorému bol povolený trvalý pobyt, cudzinec, ktorý je oprávnený na trvalý pobyt na území Českej republiky a ďalej cudzinec, ktorému bol povolený prechodný pobyt na území Českej republiky na dobu dlhšiu ako 90 dní alebo ktorý je oprávnený zdržiavať sa na území Českej republiky po dobu dlhšiu ako 90 dní, je povinný podrobiť sa stanovenému druhu vakcinácie.

Jasle alebo predškolské zariadenia môžu prijať iba dieťa, ktoré sa podrobilo stanoveným pravidelným očkovaniam, má doklad o tom, že je proti infekcii imúnne alebo že sa očkovaniu nemôže podrobiť z dôvodu trvalej kontraindikácie.

Očkovacie kalendáre na 1. rok života, detstvo, dospievanie a dospelosť, ktoré stanovujú konkrétne očkovania vrátane intervalov podania očkovacích látok, sú dostupné na internetovej adrese: www.olecich.cz

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva ČR

Nahor