Preskočiť menu

Život a práca

Štúdium medicíny v Českej republike

Vysoké školy v Českej republike sú verejné, štátne (vojenské alebo policajné) alebo súkromné.

Študijné programy:

 • bakalárske štúdium
  štúdium je spravidla trojročné, maximálne štvorročné
  titul
  Bc. – bakalár
  BcA. – bakalár umenia
 • magisterské štúdium
  nadväzuje na bakalársky študijný program a dĺžka štúdia sa pohybuje od jedného do troch rokov
  titul
  Mgr. – magister
  Ing. – inžinier (v oblasti ekonómie, technických vied a technológií, poľnohospodárstva, lesníctva a vojenstva)
  Ing. arch – inžinier architekt (v oblasti architektúry)
  MUDr. – doktor medicíny (v oblasti lekárstva)
  MDDr. – zubný lekár (v oblasti zubného lekárstva)
  MVDr. – doktor veterinárnej medicíny (v oblasti veterinárneho lekárstva a hygieny)
  MgA. – magister umenia (v oblasti umenia)
 • doktorandské štúdium
  štandardná doba štúdia sú tri roky
  titul
  Ph.D. – doktor
  Th.D. – doktor teológie (v oblasti teológie)

Forma štúdia môže byť denná, dištančná (diaľková) alebo kombinovaná (kombinácia oboch predchádzajúcich).

Štúdium medicíny

Štúdium medicíny má v Českej republike dlhú tradíciu, je na vysokej odbornej úrovni a priťahuje mnoho študentov zo zahraničia aj vďaka priaznivej cene školného (v prípade štúdia v inom než českom jazyku).

Najviac zahraničných študentov medicíny v Českej republike pochádza z USA, Kanady, Veľkej Británie, Nórska, Švédska, Nemecka, Izraela, Malajzie, Nigérie a ďalších krajín.

V Českej republike je možné medicínu študovať na ôsmich fakultách štyroch vysokých škôl: Univerzita Karlova v Prahe (1. lekárska fakulta, 2. lekárska fakulta, 3. lekárska fakulta, Lekárska fakulta v Hradci Králové, Lekárska fakulta v Plzni), Masarykova univerzita (Lekárska fakulta), Univerzita Palackého v Olomouci (Lekárska fakulta) a Ostravská univerzita v Ostrave (Lekárska fakulta).

Dĺžka štúdia sa líšia podľa zvoleného odboru. Všeobecné lekárstvo sa študuje 6 rokov a potom nasleduje atestačná doba zvoleného odboru. Najkratšiu atestačnú dobu má praktické lekárstvo (3 roky), k najdlhším patria vysoko špecializované odbory, ako je neurochirurgia alebo kardiochirurgia (7 rokov). Špecializačné vzdelávanie je zavŕšené atestačnou skúškou.

Prijímacie skúšky

Podmienkou prijatia na štúdium je ukončené stredoškolské alebo stredné odborné vzdelanie, vyplnená prihláška na štúdium, zaplatenie poplatku a zloženie prijímacej skúšky. Prijímacie skúšky sa líšia podľa fakulty, najčastejšie uchádzač absolvuje písomný test z biológie, chémie a fyziky, test všeobecných predpokladov a v druhom kole potom ústny pohovor. Niektoré fakulty prijímajú študentov aj bez prijímacích skúšok, k podmienkam patrí napríklad absolvovanie strednej školy v Českej republike, maturitná skúška z češtiny, vynikajúci študijný priemer zo strednej školy a pod.

Cudzinci

Ak sa cudzinec zdržiava na území Českej republiky dlhšie ako tri mesiace (v tomto prípade "za účelom štúdia"), je potrebné si vybaviť povolenie na pobyt. Študenti, ktorí nepochádzajú z krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska a Švajčiarska, sú navyše povinní mať platné vízum.

Na štátnych a verejných školách môžu cudzinci študovať:

 • v češtine – za rovnakých podmienok ako občania Českej republiky, ale pri prijímacích skúškach sa môže vyžadovať preukázanie zodpovedajúcich znalostí českého jazyka; štúdium je bezplatné
 • v inom jazyku – štúdium je spoplatnené (podľa § 58 zákona o vysokých školách), výšku školného si stanovujú jednotlivé vysoké školy

Na Univerzite Karlovej sú v angličtine dostupné študijné odbory v bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom type štúdia. Všetky lekárske fakulty ponúkajú šesťročný program "všeobecné lekárstvo" v anglickom jazyku. 1. lekárska fakulta v Prahe, Lekárska fakulta v Plzni a Lekárska fakulta v Hradci Králové ponúkajú tiež päťročný odbor "zubné lekárstvo" v anglickom jazyku. Viac informácií o týchto programoch, prijímacích skúškach, podmienkach štúdia a pod. nájdete v brožúrke Bachelor's & Master's Study Programs in English.

Lekárska fakulta Masarykovej univerzity ponúka dva študijné programy v anglickom jazyku – všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo. Získané tituly MUDr./MDDr. sú plne akceptované v krajinách EÚ, USA a mnohých ďalších krajinách. Podmienkou prijatia je ukončené stredoškolské vzdelanie a úspešné zloženie prijímacej skúšky, ktorá sa skladá z písomného testu z odboru biológie, chémie a fyziky alebo matematiky.

Prijímaciu skúšku na Lekársku fakultu Masarykovej univerzity je možné skladať aj v zahraničí – v roku 2014 to bolo napríklad vo Viedni a Nottinghame a uchádzači môžu požiadať o túto možnosť aj v mnohých iných krajinách. Viac informácií tu: http://www.med.muni.cz/index.php?id=9

(Informácie o prijímacích skúškach na ďalších fakultách vysokých škôl v ČR pozri Užitočné odkazy nižšie.)

Na súkromných vysokých školách platia školné všetci študenti, cudzinci aj občania Českej republiky.

Prípravné kurzy českého jazyka

Niektoré vysoké školy ponúkajú študentom zo zahraničia, ktorí by chceli študovať v českom jazyku, prípravné kurzy českého jazyka. Špecializovaný prípravný kurz češtiny pre uchádzačov o štúdium medicíny a prírodných odborov ponúka Ústav jazykovej a odbornej prípravy (ÚJOP), ktorý je súčasťou Univerzity Karlovej v Prahe. Kurz je určený pre uchádzačov o lekárske odbory nielen na Univerzite Karlovej (a jej fakultách v Prahe, Plzni a Hradci Králové), ale tiež na Masarykovej univerzite alebo Univerzite Palackého v Olomouci.

ÚJOP organizuje rôzne typy kurzov češtiny pre cudzincov (online kurzy + ročné/semestrálne/letné/individuálne kurzy atď.), ponúka možnosť zložiť certifikované skúšky z češtiny a ročné prípravné kurzy na VŠ pre cudzincov.

Pre študentov, ktorí chcú študovať v češtine, je určený intenzívny ročný kurz českého jazyka v stredisku v Mariánskych Lázňach. Študenti sa intenzívne učia češtinu, ku ktorej časom pribúdajú aj odborné predmety, z ktorých budú uchádzači o štúdium skladať prijímaciu skúšku na VŠ – biológia, fyzika a chémia. Viac informácií o kurzoch možno nájsť na stránkach ÚJOP.

Užitočné odkazy

Nahor