Preskočiť menu

Tím

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity

Brno, Česká republika | www.cjv.muni.cz

Centrum jazykového vzdelávania Masarykovej univerzity (CJV MU) je celouniverzitným pracoviskom, ktoré zabezpečuje výučbu cudzích jazykov pre študentov nefilologických odborov prostredníctvom svojich oddelení na fakultách. Organizuje kurzy cudzích jazykov na akademické a špecifické/profesijné účely v angličtine, nemčine, francúzštine, španielčine, ruštine, vyučuje tiež češtinu pre cudzincov a poskytuje podporu v ďalších oblastiach, napr. akademické písanie pre študentov doktorandského programu, kurzy soft skills v cudzích jazykoch a pod. Tím učiteľov má veľmi dobré profesionálne a metodické zázemie, skúsenosti s osobnou výučbou rovnako ako s vedením kurzov online a tvorbou interaktívnych materiálov. Masarykova univerzita má približne 40 000 študentov a CJV MU vyučuje každý semester približne 10 000 z nich. Vďaka znalostiam získaným v predchádzajúcich projektoch odborníci CJV MU vyvinuli alebo inovovali viac ako 100 kurzov a vytvorili online materiály a ďalšiu podporu pre samoštúdium. CJV MU zamestnáva 91 interných lektorov a 19 externistov.

Edukácia@Internet

Edukácia@Internet

Partizánske, Slovensko | www.ikso.net

Edukácia@Internet (E@I) je medzinárodná mládežnícka organizácia, ktorá podporuje medzinárodnú spoluprácu a komunikáciu po celom svete tým, že pripravuje vzdelávacie projekty, podporuje interkultúrne učenie a používanie jazykov a internetových technológií. V spoločných projektoch sa zameriava na interkultúrne učenie, jazyky a využitie IT, vývoj webových stránok, CD/DVD/vydávanie kníh, produkciu školiacich materiálov a organizovanie seminárov. Popri stálych zamestnancoch disponuje E@I sieťou 493 dobrovoľníkov (údaj z 25. januára 2012). Najúspešnejším projektom E@I je "lernu!" (www.lernu.net), portál na výučbu esperanta, ktorý bol spustený v roku 2002. Webové stránky, ktoré majú v súčasnosti viac ako 130 000 registrovaných používateľov, fungujú v 37 jazykových variantoch. Vývoj podobného online nástroja na e-learning slovenčiny (www.slovake.eu) bol financovaný z Programu celoživotného vzdelávania (LLP) v rokoch 2009-2011 a teraz má 6000 registrovaných používateľov. Tretí webový portál, www.deutsch.info, sa v súčasnosti vyvíja (začiatok prác v máji 2013).

Studio GAUS

Studio GAUS

Berlín, Nemecko | www.studiogaus.com

Studio Gaus je ateliér pôsobiaci v oblasti nových médií so sídlom v Nemecku. Spoločnosť aktívne spolupracuje so skúsenými dizajnérmi a programátormi z celého sveta, aby v každom projekte zabezpečila odborníkov schopných najlepšie splniť konkrétne projektové výzvy. Agentúra má rozsiahle skúsenosti v oblasti navrhovania a vytvárania zložitých viacjazyčných webových stránok so širokou používateľskou základňou a v oblasti optimalizácie pre vyhľadávače (SEO), rovnako ako skúsenosti v spolupráci s rôznymi organizáciami a podnikmi na medzinárodnej úrovni. V posledných rokoch sa štúdio zameriava predovšetkým na vzdelávacie projekty. Studio Gaus sa už podieľalo na mnohých online jazykových projektoch a vytvorilo niekoľko webových stránok využívajúcich CALL, niekoľko všeobecnovzdelávacích stránok a pod. Spravuje portál lernu!, kompletne naprogramovalo www.slovake.eu vrátane dizajnu, CMS, administračného systému, prekladacieho systému, slovníkov, cvičení atď. Ďalej programuje www.deutsch.info a nové webové stránky slúžiace na propagáciu jazykov.

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

Praha, Česká republika | www.auccj.cz

Asociácia učiteľov slovenčiny ako cudzieho jazyka (AUČCJ) je profesijná organizácia učiteľov češtiny ako cudzieho jazyka (ďalej len ČCJ) na všetkých stupňoch a typoch škôl, ako aj na mimoškolských vzdelávacích zariadeniach v Českej republike. V súčasnosti združuje 324 aktívnych členov – učiteľov ČCJ – z Českej republiky i zahraničia. Cieľom AUČCJ je podporovať výskum a výmenu skúseností v oblasti výučby ČCJ so zameraním na zdokonaľovanie metód a didaktických postupov, usilovať o rozvoj rôznych foriem ďalšieho vzdelávania učiteľov ČCJ, umožniť svojim členom prístup k učebniciam a ďalším materiálom a poskytovať im metodickú podporu. AUČCJ už 10 rokov organizuje metodologické stretnutia, študijné dni, semináre a konferencie učiteľov ČCJ.

Fachhochschule Burgenland GmbH

Fachhochschule Burgenland GmbH

Eisenstadt, Rakúsko | www.fh-burgenland.at

Fachhochschule Burgenland je vysoká škola so sídlom vo východnej časti Rakúska. Hlavnými oblasťami štúdia sú podnikanie, informačné technológie a manažment, starostlivosť o zdravie a environmentálny manažment. Odbor podnikateľských štúdií sa zameriava na územie a jazyky strednej a východnej Európy, kam patrí aj čeština. Veľká časť študentov pri štúdiu pracuje na čiastočný úväzok a špeciálne pre nich bude účasť na projekte CZKey prospešná, pretože im umožní väčší vhľad do odbornej slovnej zásoby a používania odborného jazyka. Študentom budú navyše k dispozícii aj aktuálne, zaujímavé elektronické materiály slúžiace na samoštúdium.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Katowice, Poľsko | www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski je jednou z najväčších vysokých škôl v Poľsku. Pre približne 40 000 interných a externých študentov ponúka univerzita na 12 fakultách 45 študijných programov a takmer 130 špecializácií, z ktorých niektoré nie je možné študovať nikde inde. Slavistika tu bola založená roku 1974. V súčasnosti sa na Inštitúte slovanskej filológie vyučujú odbory Slovanská filológia, Juhoslovanské a Západoslovanské jazyky. Štúdium filológie poskytuje komplexné vzdelanie v odvetví literatúry a lingvistiky a je doplnené všeobecnými a teoretickými predmetmi, ktoré zaisťujú široké vedomosti študentov v oblasti filologických a humanitných vied. V závislosti na zvolenej špecializácii – lingvistika, literatúra alebo prekladateľstvo – prevažujú disciplíny zodpovedajúceho charakteru.

Nahor