跳过菜单

Grammar

主格(第一格)。主格的用法

主格是一个名词的主要形式。子句中主格表示

 • 主语,例如 Student je ve škole
 • 符合名词的句子成分,例如 Otec je manažer

单数主格

信息可以在此找到。

复数主格的简明规则

信息可以在此找到。

复数主格

信息可以在此找到。

属格(第二格)。属格的用法

属格用于:

 • 表示所属的关系(某个东西是谁的)或者来源
 • 表示部分的意义
  • 在表示部分、尺度、重量的词之后(trochu, kousek, čtvrt, půl,...
  • 在表示数量的词之后(trochu, moc, hodně, málo, dost, míň, víc, většina...
  • 在表示五和五以上的数词之后(只有复数属格)
 • 在某一些动词和连介词的动词之后
  bát se, mít strach z, ptát se/zeptat se, účastnit se/zúčastnit se, všímat si/všimnout si
 • 在以下介词之后
  bez, během, blízko, do, kolem, kromě, místo, od/ode, podle, u, uprostřed, vedle, z/ze
 • 用于日期(Je dvacátého května.

请注意属格在专业文章里的用法:
Provedeme vyšetření jater a plic.
Anamnéza u onkologických a hematologických onemocnění.
V rodinné anamnéze se ptáme na výskyt krevních nebo nádorových onemocnění u rodičů a sourozenců.
Pohledem si všímáme dýchacích exkurzí.
Projevy peritoneálního dráždění jsou přítomny i v případech peritonitidy jiného původu.
V praxi je důležité odlišit od šelestů organického původu tzv. benigní šelesty.
Vyšetření krevního obrazu se provádí z obvodové krve.

单数属格

信息可以在此找到。

复数属格

信息可以在此找到。

与格(第三格)。与格的用法

与格用于:

 • 某一些表示间接宾语的动词之后
  dávat/dát, doporučovat/doporučit, krást/ukrást, kupovat/koupit, posílat/poslat, psát/napsat, půjčovat/půjčit, říkat/říct, telefonovat/zatelefonovat, volat/zavolat, vyřizovat/vyřídit, vysvětlovat/vysvětlit
 • 某一些表示宾语的动词和形容词之后
  být podobný, děkovat/poděkovat, pomáhat/pomoct, rozumět/porozumět
 • 在这些介词之后
  díky, k/ke kvůli, naproti, proti
 • 动宾结构的词语
  být ... let; být dobře, špatně; být teplo, zima; hodit se; chutnat; chybět; líbit se; slušet; vadit

请注意与格在专业文章里的用法:
Ke kvalifikaci dušnosti jsou používána různá kritéria.
Při změnách velikosti jater dochází k posunu jejich dolní hranice.
Na základě nejrůznějších vyšetření lékař dospěje k definitivní diagnóze.
Současná kardiologie má k dispozici velké množství vyšetřovacích metod.
Kardiochirurg se věnuje operačnímu řešení nemocí srdce a velkých cév.
K přenosu infekce může dojít i při běžných onemocněních dýchacích cest.
Pacient není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu soběstačný.

单数与格

信息可以在此找到。

复数与格

信息可以在此找到。

宾格(第四个)。宾格的用法

宾格用于:

 • 某一些动词后面以表示直接宾语
  dávat si/dát si, mít, chtít, mít rád, hledat, jíst/sníst, kupovat/koupit, pít/vypít, potřebovat, používat/použít, studovat, vidět/uvidět, pamatovat (si)/zapamatovat (si), zapomínat/zapomenout
 • 某一些用介词 na, oza 的动词后面以表示宾语
  být zvyklý na, čekat/počkat na, dívat se/podívat se na, mít chuť na, těšit se na, zapomínat/zapomenout na, zlobit se/rozzlobit se na, bát se o P, prosit/poprosit o, starat se/postarat se o, zajímat se o, žádat/požádat o, děkovat/poděkovat za, utrácet/utratit za
 • 以下介词之后
  mezi, na, nad, pod, pro, před, v/ve, za
  介词 nav/ve 也使用方位格。
  介词 nad, pod, před, zamezi 也使用工具格。
 • 动宾结构
  bavit, bolet, těšit, zajímat
 • 以表时间(každou středu, příští sobotu, minulý týden...

请注意专业文章里宾格的用法:
Lékař přebíral veškerou odpovědnost za léčbu.
Patologické rezistence vyžadují bližší charakteristiku.
Moderní zobrazovací metody se opírají o stále dokonalejší zobrazovací techniky.
Biopsie lze rozdělit na cílené a slepé.
Na základě symptomů popsaných pacientem může lékař stanovit symptomatickou diagnózu.
V osobní anamnéze se ptáme na dětská onemocnění.
U žen se zajímáme o gynekologické obtíže.
Laboratorní biochemická vyšetření umožňují vyloučit nebo potvrdit diagnostickou úvahu.
Nemocný přes náležité vysvětlení odmítá potřebnou péči.
Endoskopie patří mezi nejdůležitější vyšetřovací metody.

单数宾格

信息可以在此找到。

复数宾格用法的简明规则

信息可以在此找到。

复数宾格

信息可以在此找到。

呼格(第五格)。呼格的用法

呼格用于称呼对方。
Adam – Adame! Eva – Evo!

姓和呼格的用法

姓通常与单词 pan, paní 或者 slečna 连用。
pan Novák – pane Nováku! (日常口语也说 pane Novák!)
paní Nováková – paní Nováková!
slečna Nováková – slečno Nováková!

其他用呼格的称呼

称呼陌生人我们使用以下词语:
pan – pane!
paní – paní!
slečna – slečno!

较非正式的、有礼貌的称呼: mladá paní – mladá paní!

呼格和称号的用法

称号通常与单词 pan 或者 paní 连用。例如:
pan doktor – pane doktore!
pan profesor – pane profesore!
pan inženýr – pane inženýre!
paní doktorka – paní doktorko!
paní profesorka – paní profesorko!
paní inženýrka – paní inženýrko!

单数呼格

信息可以在此找到。

复数呼格

信息可以在此找到。

方位格(第六格)。方位格的用法

方位格需要和介词连用。方位格的用法:

 • 加介词 ona 的某些动词之后
  bavit se/pobavit se o, číst (si)/přečíst (si) o, mluvit o, myslet si/pomyslet si, povídat (si)/popovídat (si) o, psát o/napsat o, říkat/říct o, slyšet o, vyprávět o, záležet na
 • 介词之后
  na, v/ve, po, při, o

介词 nav/ve 也和宾格连用。

请注意方位格在专业文章的用法:
Při změnách velikosti jater dochází k posunu jejich dolní hranice.
Intenzita diastolického šelestu je závislá na dýchání.
Intenzita bolesti závisí na individuálně rozdílném prahu vnímání bolestivých podnětů.
V rodinné anamnéze u chorob ledvin pátráme po dně a jiných metabolických onemocněních.
Speciální část knihy pojednává o zvláštnostech anamnézy v jednotlivých podoborech vnitřního lékařství.

单数方位格

信息可以在此找到。

单数方位格的简明规则

信息可以在此找到。

复数方位格

信息可以在此找到。

工具格(第七格)。工具格的用法

工具格用于:

 • 表示工具:Myju si ruce mýdlem.
 • 表示坐某种交通工具:Do USA létáme letadlem.
 • 表示从某个地方经过:Musíme projít parkem.
 • 表示身体的动作:Kvadruplegik nemůže hýbat rukama ani nohama.
 • 表示时间:Projekt musíme odevzdat začátkem/koncem příštího týdne.
 • 在某一些动词和形容词之后:zabývat se, trpět, být známý, projevovat se, být (主要是在专业文章里)
  使用 být 加职业,也可以使用 být 加主格:Byla jsem učitelka. 这种用法不那么正规。
  být spokojený s, být známý
 • 在某一些动词和形容词加介词 s/se 之后
  chodit s, mít svatbu s, rozcházet se/rozejít se s, rozvádět se/rozvést se s, seznamovat se/seznámit se s, scházet se/sejít se s, souhlasit s
 • 在介词之后 mezi, nad, pod, před, s/se, za

介词 nad, pod, před, zamezi 也使用宾格。

请注意专业文章里工具格的用法:
Pohmatem doplňujeme vizuální nálezy.
Nemocného je nutné vybavit propouštěcí zprávou.
Změny mohou být podkladem pro další léčbu.
Aortální stenóza je chlopenní vadou. Roztroušená skleróza je chorobou, která postihuje muže i ženy.
Nemoc se projevuje dušností.
Pacientka trpí častými migrénami.
Stenózu řešíme chirurgicky náhradou aortální chlopně protézou.
Pacient nesouhlasí s navrhovanou léčbou.
Zvracení vzniká podrážděním centra pro zvracení v prodloužené míše.

单数工具格

信息可以在此找到。

复数工具格

信息可以在此找到。

复数的不规则词形变化

有一些名词有不规则的复数形式:

 • 一个音节词的词根 -ů- 变成 -o-dům → domy, stůl → stoly
 • 词尾 -ec, -ek, -en 在其他变格中通常失去 -e-dárek → dárky, den → dny, týden → týdny, loket → lokty, nehet → nehty, cizinec → cizinci, palec → palce, bratranec → bratranci
 • 有一些独立的名词词根有变更: přítel → přátele, ruka → ruce, kuře → kuřata, rajče → rajčata, varle → varlata
 • 名词 člověk 的复数形式是 lidi
 • 有一些名词的复数有词根和词性的变更: dítě (N)děti (F), oko (N)oči (F), ucho (N)uši (F)

双成的人体器官比如(ruce, nohy, oči, uši, ramena, kolena)具有双数(详细了解人体器官的词形变化点击 zde)。

往上