跳过菜单

Grammar

介词

有方位意义的介词:方向 x 方位

方向 方位
从哪? 到哪? 在哪?
ze + G
ze školy
do + G
do školy
v/ve + L
ve škole
z + G
z koncertu
na + A
na koncert
na + L
na koncertě
od + G
od školy, od doktora
k/ke + D
ke škole, k doktorovi
u + G
u školy, u doktora
-
nad, pod, před,
za, mezi + A
nad, pod, před,
za, mezi + I
-
po + L

介词 z – do – v 通常使用于关闭的有限制的空间,比如大陆、大部分国家、城市、村庄和商店。

介词 z – na – na 通常使用于开放的没有限制的空间,也有各种活动、一些正式部门、岛屿和半岛。

介词 od – k – u 通常使用于表示从某个地方到其它地方的方向(od – k),也用于在某个地方旁边(u)。从逻辑角度看这些介词也用于人。查看表格里的例子。

介词 nad, pod, před, zamezi 用于:

  • 和宾格连用,而在表示动作方向的动词之后比如 Dám lampu nad stůl
  • 也和工具格连用,而在表示方位动词之后比如 Lampa je nad stolem

介词 po 即表示方位又表示在这个方位的动作比如 Chodím po náměstí. Cestuju po Evropě.

有时间意义的介词

v/ve(加宾格): v pondělí, ve středu, v neděli Lekce začíná v osm hodin.
Sejdeme se ve dvě hodiny.
v/ve(加方位格): v lednu, v červenci, v létě, v zimě, ve dne, v noci Václav Havel se narodil v roce 1936.
na(加宾格): Pojedu do Alp na dva týdny. = Zůstanu tam dva týdny.
(但是: Jel jsem do Mnichova tři hodiny. = Cesta do Mnichova trvala tři hodiny.)
na(加工具格): Na jaře kvetou tulipány a narcisy.
za(加宾格): Vlak odjíždí za pět minut.
Antibiotikum musíte brát dvakrát za den.
od - do(加属格): Mám čas od dvou do pěti.
Studuje od rána do večera.
kolem/okolo(加属格): Přijdu kolem jedné hodiny.
před(加工具格)– při(加方位格)– po(加方位格): Léky bereme před jídlem nebo po jídle.
Otec zemřel před třemi roky na leukémii.
Při jídle raději nemluvíme.
Po dvou hodinách práce potřebujeme pauzu.
o(加方位格): o půlnoci, o víkendu, o Vánocích, o Velikonocích, o prázdninách
o(加宾格): Přišel o pět minut později.
Bratr je o dva roky starší než já.

介词和格连用简表

捷克语的每个介词和固定的格连用。如果可以用不同的格,那么不同的格具有不同的意义:na stole(方位格,地方)X na stůl(宾格,方向)。

属格的介词:
bez bez = 没有 bez dětí, beze mě, bez komplikací 没有孩子、没有我、没有困难
do do = 到 do školy, do svalu, do šesti hodin 到学校、到肌肉、到六点
kromě kromě = 除了 všichni kromě tebe 所有人除了你
od od = 从 jdu od školy, od pěti hodin, kniha od kamaráda 我从学校走、从五点、从朋友那的书
u u = 在……旁边 Stál jsem u školy. Jsme u babičky. Byl jsem u operace. 我在学校旁边站着。我们在姥姥家。我参加了手术。
z, ze z, ze = 从、自 Jdu ze školy. Dům je z papíru. Jsem z Prahy. 我从学校走。楼房是纸造的。我来自布拉格。
za za = ……的时候 za války, za minulého děkana 战争的时候、过去院长在的时候
与格的介词:
k k = 向 Jdi k nádraží. Pojď ke mně! K horečce se přidal kašel. 你往火车站方向去。你(向我这)过来!发烧以外还咳嗽。
proti proti = 对(面) Stojí proti mně. Očkujeme proti chřipce. 他站在我对面。我们接种流行性感冒的疫苗。
naproti naproti = 在……对面 bydlím naproti bance 我住在银行的对面
kvůli kvůli = 因为 Nebyl ve škole kvůli chřipce. 他因为得了流行性感冒,而没去上课。
vůči vůči = 对 Tento virus je odolný vůči antibiotikům. 这个病毒对抗生素有抵抗力。
宾格的介词:
na na = 到(之上) položit na stůl, jít na poštu, jít na oběd, jít na operaci 放桌子上、去邮局、去吃中午饭、去动手术
nad nad = 到(之上) Pověsila obraz nad stůl. 她把画儿挂在桌子之上。
pod pod = 到(之下) 'Položil tašku pod stůl. 他把包放在桌子之下。
před před = 到……前面 Postavil se před televizi. 他站了在电视机前面。
za za = 到……后面 Schoval se za skříň. Udělám to za týden. 他在柜子后面藏起来了。我一个星期之后做。
o o = 对于、关于 O co jde? Zajímá se o chemii. 有什么事?他对化学感兴趣。
pro pro = 给……的,为了 lék pro pacienta, šel pro kávu 给病人的药;他去拿咖啡。
mezi mezi = 之间 Sedl si mezi tebe a mě. Přišel jsem mezi vás. 他坐在我和你之间。我到了你们之中。
přes přes = 经过 Přecházím přes ulici. Jdu přes most. Jdu přes les. Spí přes den. 我们过马路。我过桥。我经过森林。他白天睡觉。
mimo mimo = 在……以外 porod mimo nemocnici, je mimo nebezpečí 在医院以外分娩。他不危险了。
方位格的介词:
o o = 关于 Mluvil o něm. Byl tady o víkendu. 他讲了他。周末的时候他在这。
při při = 在……旁边 Zkolaboval při operaci. Pracuje při studiu. 动手术的时候晕倒了。他边工作边读书。
na na = 在……之上 Lampa stojí na stole. Pracuje na kardiologii. 台灯在桌子上。他在心脏病科工作。
po po = 在……之后 Pacient je po operaci. Budu obědvat po anatomii. 病人动手术结束了。我解剖学课之后去吃午饭。
v, ve v, ve = 在 v lednu; v roce 1994; Je ve škole. Bydlí v Brně. 在一月;在1994年;他在学校。他住在布尔诺。
工具格的介词:
nad nad = 在……以上 Obraz visí nad stolem. 画儿挂着在桌子以上。
pod pod = 在……以下 Batoh je pod stolem. Pacient je pod sedativy. 背包在桌子之下。病人处于镇静药状态。
před před = 在……前面 Stál před domem. Jedl jsem před přednáškou. Zemřel před pěti lety. 他站了在楼房前面。我讲座之前吃了饭。他五年前去世了。
s s = 跟 Bydlí s přítelem. Co je s tebou? 他跟朋友住一起。你怎么了?
za za = 在……后面 Hraje si za domem. 他在楼房后面玩儿。
mezi mezi = 在……之间 Volal mi mezi vyšetřením a operací. 他检查和动手术之间打了个电话。
往上